Nieuws

Waarden van wonen

05-03-2021
Annius Hoornstra, voorzitter a.i. van de VvG, heeft meegewerkt aan het nieuwste boek van de Denktank Toekomst van de woningmarkt: ‘Werkboek Waarde van wonen’ die is aangeboden aan minister Ollongren. Leer concreet vanuit waarden denken. Helder inzicht in je eigen waarden helpt om je opvattingen beter uit te leggen, sterke argumenten te kiezen en betere besluiten te nemen.

Op zoek naar een nieuwe voorzitter

04-03-2021
De Vereniging van Grondbedrijven heeft tot het eerstvolgend congres Annius Hoornstra benoemd als voorzitter a.i.. In deze tijd van verkiezingen, kabinetsformatie en het verhogen van de woningbouwproductie als belangrijk onderwerp vindt de VvG het belangrijk continuïteit te hebben in haar stem naar de buitenwereld. In de tussentijd gaat de VvG, nu Annius Hoornstra niet meer werkzaam is bij een gemeente, op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Presentatie eindrapport Vitaal Platteland door PBL

03-03-2021
Op woensdag 24 maart 2021 zal het Planbureau voor de Leefomgeving het eindrapport over het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland presenteren. Vervolgens zal in een aparte online sessie een praktische vertaalslag van de bevindingen gemaakt.

Online magazine over prestatieafspraken en woningbouw

02-03-2021
Het ministerie van BZK heeft een online magazine uitgebracht waarin de vraag hoe goede prestatieafspraken kunnen bijdragen aan het oplossen van het woningtekort centraal staat. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen kunnen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden inspiratie opdoen.

Extra subsidie voor duurzame energie en duurzaam vervoer

01-03-2021
Het subsidieprogramma ELENA (European Local Energy Assistance) wordt voortgezet. De Europese Commissie stelt € 35 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van duurzame energie (€ 30 miljoen) en duurzaam vervoer (€ 5 miljoen). Met dit bedrag wordt beoogd om investeringen in energie-efficiëntie verder te stimuleren, met name in gebouwen, warmtenetwerken, straatverlichting en schoon stadsvervoer.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

26-02-2021
In deze editie kunt u het verslag van Kees Hagendijk lezen van onze tweede en derde talkshow. Daarnaast vele interessante artikelen over o.a. management en organisatie in de exploitatiefase, innovatieve financieringsarrangementen bij stedelijke gebiedstransformaties, de optimalisering doorrekening gebiedsoverstijgende kosten via overeenkomst en nieuwe regeling Omgevingswet, de mogelijkheden van decentrale regelgeving om klimaatbestendig bouwen te bevorderen) en tot slot een artikel over de jaarlijkse benchmark Gemeentelijke Grondprijzen 2020-2021.

Impulsregeling klimaatadaptatie

25-02-2021
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage van het Rijk aanvragen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het bedrag kan gebruikt worden om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.

Kennismaking met gemeentelijk grondbeleid

24-02-2021
Aedes organiseerde op 21 januari 2021 een webinar met als sprekers Paul Kouijzer, directeur van woningcorporatie TBV Wonen, en onze voorzitter Annius Hoornstra. Punten die naar voren kwamen tijdens dit webinar zijn deels verwerkt in de longread Kennismaking met gemeentelijk grondbeleid, evenals een korte schets van het gemeentelijk grondbeleid en ervaringen van corporaties.

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

23-02-2021
De VNG ontwikkelt voor gemeenten een Datavoorziening Gebouwde Omgeving Energietransitie (DEGO), een gebruiksvriendelijke dataverkenner om gemeenten te helpen bij het opstellen van de transitievisie warmte of het wijkuitvoeringsplan aardgasvrijewijken. Zo kunt u DEGO gebruiken om te weten wat de energielabels van gebouwen in uw gemeente zijn of wat de financiële ruimte van bewoners is om te verduurzamen in een bepaalde wijk.

Warmtetransitie in de praktijk

22-02-2021
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het rapport Warmtetransitie in de praktijk uitgebracht. Het PBL heeft gesprekken gevoerd met gemeenten waar een proeftuin van het Programma Aardgasvrije Wijken loopt en het PBL trekt de conclusie dat het van aardgas afhalen van woningen complex is en maatwerk behoeft.

VvG kritisch over Actieagenda Wonen: samen aan de slag, maar wel op de goede plek, met toekomstwaarde

18-02-2021
Een bouwcoalitie heeft een voorstel gedaan aan het nieuw te vormen kabinet. De Vereniging van Grondbedrijven is blij met deze aandacht voor bouwen en wonen en is voorstander van het voortzetten van de woningbouwimpuls, afschaffen van de verhuurderheffing, revolverende rijksfondsen en deelt het belang van doorstroming en aandacht voor de bestaande stad. De VvG heeft op onderdelen andere inzichten en kan niet achter het gehele voorstel staan.

De tweede tranche van de woningbouwimpuls zal bijna 45.000 nieuwbouwwoningen opleveren

18-02-2021
De tweede tranche van de woningbouwimpuls zal 44.666 nieuwe woningen opleveren in 28 gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van 266 miljoen euro.

Kamerbrief over onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

17-02-2021
In deze Kamerbrief staan de resultaten van het onderzoek naar de voor- en nadelen van verplichte stedelijke herverkaveling over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Kamerbrief over de wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten

17-02-2021
In deze Kamerbrief wordt aangegeven hoe invulling is gegeven aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten en het resultaat van het onderzoek gedeeld.

Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor gebiedsontwikkeling

16-02-2021
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling organiseerde op 10 december 2020 in samenwerking met het Ministerie van BZK een online expertsessie over waar in Nederland nu behoefte is voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingsopgave. Volgens het Ministerie van BZK is één van de mogelijkheden voor meer Rijksregie in het ruimtelijk domein een nog op te richten Rijksontwikkelbedrijf en tijdens deze sessie kwam naar voren dat er goed gekeken moet worden naar de maatschappelijke behoeften en de daaruit voortvloeiende sturingsopgave.

Innovatiebudget Digitale Overheid

15-02-2021
Heeft u een innovatief idee om de digitale dienstverlening te verbeteren? Het ministerie van BZK heeft hier gelden voor beschikbaar gesteld. U kunt tot en met 31 maart 2021 een projectvoorstel indienen voor een bijdrage uit het Innovatiebudget Digitale Overheid. Een jury bepaalt of u een bijdrage uit dit Innovatiebudget krijgt.

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen

11-02-2021
In het programma Stedelijke Transformatie worden zo’n 35 transformatieprojecten gevolgd. In dit essay zijn de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties gebundeld en worden oplossingsmogelijkheden gegeven.

Gemeenten sturen steeds beter op hun eigen vastgoed

10-02-2021
De uitkomst van de trendanalyse van Bouwstenen voor Sociaal op basis van jaarlijks onderzoek naar alle gemeenten in Nederland is dat gemeenten steeds beter op hun eigen vastgoed sturen.

Versnellingskamers voor projectontwikkelaars en gemeenten

09-02-2021
De eerste twee weken van maart organiseert het Expertteam Woningbouw online sessies voor projectonwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven. Tijdens deze sessies kunnen projectontwikkelaars samen met de betrokken gemeente een woningbouwproject en de uitdagingen daarbij voorleggen aan twee onafhankkelijke deskundigen van het Expertteam Woningbouw. Inschrijven kan tot en met 12 februari 2021. Bent u te laat? Bij onvoldoende geschikte projecten, worden inschrijvingen die zijn ontvangen vóór 19 februari 2021 ook nog bekeken.

WijkWijzer

09-02-2021
De WijkWijzer is een online kennis- en leerplatform met informatie voor iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken. Het is de bedoeling dat dit platform met de partners en de gebruikers verder ontwikkeld wordt.

Webinar Volkshuisvestingfonds

08-02-2021
Het ministerie van BZK organiseert op woensdag 10 februari 2021 een webinar over het Volkshuisvestingfonds. Het kabinet investeert 450 miljoen euro om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren en te verduurzamen om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.

Bronnen en kaarten

03-02-2021
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een overzicht gemaakt van diverse bronnen, databases en kaarten over landschap, erfgoed en archeologie. die ontwikkeld zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zelf en andere partijen.

Navigeren door rivieren en delta's naar een duurzame toekomst

26-01-2021
De River Basin Delta Tool 'Navigeren door rivieren en delta's naar een duurzame toekomst' is onlangs gepresenteerd en is een vervolg op het rapport Geography of Future Water Challenges. Met deze tool krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden van stroomgebieden en de uitdagingen waar ze voor staan.

Consultatie regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

26-01-2021
De consultatie van de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting is vandaag gestart. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten aanspraak maken op een specifieke uitkering ten behoeve van de verbetering van de woonkwaliteit en de leefomgeving in kwetsbare gebieden.

RLI start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

26-01-2021
De vraag die in dit advies centraal staat is welke rol kunnen en moeten woningcorporaties spelen om te voorzien in maatschappelijke behoeften in een veranderende woningmarkt en welke organisatievorm, regelgeving en (financiële) spelregels passen daarbij? De Rli verwacht het advies in het najaar van 2021 uit te brengen.

Juridisch loket van het GNMI

25-01-2021
Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) heeft als extra service richting de aangesloten gemeenten, het Juridisch loket opengesteld. Gemeenten kunnen bij het Juridisch loket terecht met juridisch en/of bestuurlijk gerichte vragen over de toepassing van bijvoorbeeld de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het RVV en BABW, de Wet personenvervoer en allerlei ministeriële regelingen, maar ook over (straat)parkeren.

Gemeente aarzelt op de grondmarkt

18-01-2021
In dit artikel in Binnenlands Bestuur wordt ingegaan op het verwijt dat gemeenten een te hoge prijs vragen voor hun grond en dat dit nieuwbouw in de weg zou zitten. Uit onderzoek blijkt dat dit niet klopt, en dat gemeenten zich zelfs steeds meer terugtrekken uit de grondmarkt.

Handreiking ‘Gemeente en visitatie van woningcorporaties’

18-01-2021
Deze publicatie geeft inzicht in het instrument ‘maatschappelijke visitatie van woningcorporaties. Dit is belangrijk ter voorbereiding van een visitatie. Daarnaast kan bestudering van de visitatierapporten van woningcorporaties in uw gemeenten en de aanbevelingen en aandachtspunten die daarin gedaan zijn ook van belang zijn bij de gesprekken over prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie.

Kerstgroet

21-12-2020
Wat een veelbewogen jaar was dit: een jaar van vele veranderingen en onzekerheid. Geen congressen waar we elkaar konden ontmoeten, maar wel een jaar van ontdekking, innovatie en verbinding. Wij wensen u fijne Kerstdagen toe en een goed en gezond 2021. En wij hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten op één van onze congressen! Bestuur VvG Chantal van Rooijen Renate van der Zee-Tjia

Handreiking Leegstand te lijf 2.0

18-12-2020
In de Handreiking Leegstand te lijf 2.0 wordt ingegaan op het maken van een leegstandaanpak, de gemeentelijke gereedschapskist en de Leegstandverordening. Verder bevat de handreiking veel voorbeelden en het wettelijk instrumentarium en diverse checklists.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

18-12-2020
De laatste editie van het jaar 2020 van ons praktijkblad is verschenen. Met natuurlijk een verslag van onze eerste talkshow en artikelen van o.a. Evert Jan van Baardewijk (kan het kostenverhaal onder de Omgevingswet net zo flexibel worden toegepast als met de Crisis- en herstelwet), Sharon Aaldering en Jonne Fluitsma (kansen voor starters op de oververhitte woningmarkt en privaatrechtelijke middelen voor gemeenten om te sturen op de woningmarkt), Fred Hobma (strategieën voor private bijdragen aan publieke voorzieningen) en Manfred Fokkema (de gevolgen van staatssteun bij een gemeentelijke grondaankoop).

Ondersteuning op maat werkt goed bij aanpak klimaatadaptatie

17-12-2020
Het Ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie van de VNG biedt hulp aan gemeenten om in beeld te brengen hoe ver zij zijn met de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en welke ondersteuning zij vooral nodig hebben. Er zijn 12 ervaren en gespecialiseerde adviseurs, die ook kunnen bijspringen in de uitvoering.

Hoe gaan we om met stadslogistiek?

16-12-2020
Het GNMI en Topsector Logistiek hebben een bijeenkomst georganiseerd over de toename van e-commerce, verduurzaming en de groei van steden en de invloed daarvan op de logistieke stromen binnen steden. Hieruit bleek dat gemeenten bezig zijn met het ruimtelijk inpassen van stedelijke logistiek, maar ook dat er veel vragen zijn over het omgaan met initiatiefnemers en het bundelen van logistieke stromen. Daarom wordt gewerkt aan een geactualiseerde handreiking voor stedelijke logistiek waarin ook aandacht zal zijn voor de ontwikkelingen van hubs.

Sturen op ruimte

15-12-2020
De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur is het advies Sturen op ruimte gestart. Ons land staat staat voor vele grote ruimtelijke opgaven en het is de vraag of de nieuwe nationale kaders van Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie genoeg houvast bieden om die opgaven aan te pakken. In dit advies zal antwoord gegeven worden op deze vraag en zal ook onderzocht worden hoe overheden de vereiste ruimtelijke keuzes kunnen maken en op welke bestuurslaag dit dient te geschieden.

Bijdrage van het Rijk voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

09-12-2020
Met een bedrag van bijna 24 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan Provincies eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen te verduurzamen. Denk hierbij aan buurthuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen en ander maatschappelijk vastgoed.

Werken aan opgaven in de wijk

07-12-2020
In deze publicatie van Platform31 is de werkwijze van vier gemeenten onderzocht, hoe zij zijn gekomen tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven, welke organisatievormen zij hebben ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom, en in hoeverre een gebiedsgerichte aanpak een antwoord is op meerdere opgaven. Ook worden er voorbeelden gegeven en staan er geleerde lessen en aanbevelingen in deze publicatie.

Met de woningbouw gaat het de goede kant op

03-12-2020
Als alternatief voor haar gecancelde voor- en najaarscongressen organiseert de Vereniging van Grondbedrijven vier digitale talkshows rond het thema ‘de effecten van corona op gebiedsontwikkeling’. De eerste talkshow vond plaats op woensdag 25 november 2020. Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK), Pieter Bregman (directeur woningcorporatie Nijestee) en Annius Hoornstra (concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad en voorzitter van de VvG) gingen onder leiding van Susanne Heering in gesprek over de stand van zaken bij de woningbouwopgave.

Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede uit de startblokken

03-12-2020
Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede wil een vereniging zijn van samenwerkende partijen op het gebied van stedelijke ontwikkeling die in de eerste plaats kijkt naar een groter belang in plaats van het individuele belang met als doel Enschede naar een hoger plan te tillen. Het nieuwe Platform is gericht op afstemming, het agenderen van actuele onderwerpen en is tevens de organisator van de dialoog rondom stedelijke ontwikkeling. Geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via info@PSOE.nl.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020
Gemeenten kunnen eenmalig de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning.

Spreekuur Omgevingswet

17-11-2020
Deskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet houden elke dinsdag een spreekuur Omgevingswet van 13.00 - 16.00 uur. Bij een aantal spreekuren is er tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie over een thema. De deskundigen beantwoorden al uw vragen over implementatie van de Omgevingswet. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en u kunt kosteloos deelnemen aan dit spreekuur.

Atlas van de Regio

11-11-2020
De Atlas van de Regio van het PBL is een interactieve kaartviewer die door middel van thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven laat zien. Naast kaarten die de huidige ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen. Met de huidige opgaven waar Nederland voor staat kunnen deze kaarten inzicht geven.

Tweede tranche van de woningbouwimpuls

28-10-2020
Gemeenten kunnen tot en met 23 november 2020 (23:59 uur) een aanvraag indienen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls via mijn.rvo.nl. Het budget voor de tweede tranche is vastgesteld op € 225 miljoen.

Databank Praktijkvoorbeelden (VNG)

27-10-2020
In deze de databank staan talloze praktijkvoorbeelden en biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis en ervaring.

Ontzorging kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed

27-10-2020
In de de Regeling voor de ontzorging van kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed, die op 30 september 2020 is gepubliceerd, staat een steunmaatregel voor kleine eigenaren voor de verduurzamingsopgave. Van deze maatregel kunnen sportbedrijven (gelieerd aan gemeente), schoolbesturen, zorg- en cultuurinstellingen en dorps- en buurthuizen én gemeenten met minder dan 25.000 inwoners gebruik maken. Hiertoe wordt bij elke provincie een ontzorgingsloket ingericht en per provincie is 2 miljoen euro beschikbaar.

Digitale marktplaats stimuleert hergebruik en CO2-reductie

27-10-2020
Op 29 oktober 2020 wordt een digitale marktplaats voor de buitenruimte gelanceerd. Deze digitale marktplaats geeft inzicht in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte en stimuleert daarmee hergebruik en zorgt daarmee voor CO2-reductie

Ondersteuning gemeenten voor duurzame bouwlogistiek

26-10-2020
Voor gemeenten die de bouwlogistiek willen verduurzamen is er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteuning beschikbaar.

Gemeenten gezocht voor verduurzamen herinrichtingsprojecten

15-10-2020
Bent u bezig om civiele werken in uw gemeente duurzaam te herinrichten? Dan kun u meedoen aan de expeditie van 10 publieke opdrachtgevers die tips en ervaringen uitwisselen. De gemeente Nijmegen zal tijdens deze expeditie meer vertellen over besparingen die zij kon bereiken bij de herinrichting van de Malderburchtstraat. Om er voor te zorgen dat andere gemeenten ook baat hebben bij het delen van deze informatie zullen de opgedane ervaringen aan het einde van 2020 worden gedeeld in een naslagwerk.

Aanvraag tweede tranche Woningbouwimpuls

08-10-2020
Overweegt uw gemeente om een aanvraag in te dienen voor de tweede tranche van de Regeling Woningbouwimpuls? Deze tranche opent op 26 oktober 2020 en sluit op 23 november 2020 en er voorbereiding op uw potentiële aanvraag kunt u deelnemen aan een zogenaamde Impulskamer.

Lagere grondprijzen geen optie voor snellere woningbouw

31-08-2020
Gemeenten moeten marktconforme grondprijzen hanteren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van staatssteun (een uitzondering wordt bijvoorbeeld gemaakt voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk). De woningbouw moet versnellen. In dit kader wordt vaak de vraag gesteld of lagere gemeentelijke grondprijzen zouden leiden tot lagere woningprijzen. De VNG heeft daarom opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat het gevaar niet zo zeer zit in te hoge, maar in te lage grondprijzen.

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

17-07-2020
Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

23-06-2020
Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een verkeersveilige infrastructuur door aan vervoerregio's, gemeenten, waterschappen en provincies in 2020 en 2021 € 100 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen. Dit is de eerste tranche van in totaal € 500 miljoen tot 2030.

Input leveren voor handreikingen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

12-06-2020
Het ministerie van BZK gaat handreikingen opstellen over onderdelen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Om de handreikingen zoveel mogelijk af te stemmen op praktijk en behoefte, vraagt het ministerie om input in de vorm van aandachtspunten en casussen vanuit gevoegde gezagen.

Financiële bijdrage voor extern advies over warmtetransitie

05-06-2020
Gemeenten die geen expertise voor de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen in huis hebben kunnen externe expertise inkopen. Bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) kan hiervoor een financiële bijdrage aangevraagd worden. Ook adviseert het ECW hierover aan gemeenten.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

25-05-2020
Lees meer over de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Woningbouwimpuls

20-05-2020
De Woningbouwimpuls is per 1 juli 2020 beschikbaar en vanaf deze datum kunnen gemeenten hun aanvragen indienen.

Vacatures

22-04-2020
De Vereniging van Grondbedrijven biedt haar leden en donateurs de mogelijkheid aan om kosteloos vacatures te plaatsen.

Save the date

20-04-2020
Als bijeenkomsten op dat moment weer mogelijk zijn, hopen we u op woensdag 25 november 2020 tijdens ons Najaarscongres te ontmoeten. Het Najaarscongres vindt als gebruikelijk plaats in de Reehorst te Ede.

Verruiming tijdschema opleveren RES

09-04-2020
De opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hebben samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving besloten dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

Notitie hoofdlijnen van het BBV

03-03-2020
De commissie BBV heeft de geactualiseerde notitie "Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie "Raamwerk baten en lasten" uit 2016 is daarmee vervallen.

Save the date

18-02-2020
Op woensdag 27 mei 2020 is Almere uw gastgemeente tijdens het Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven. Almere heeft veel veel te bieden en dat zult u ondervinden tijdens de middagexcursies die door de gemeente Almere zullen worden georganiseerd.

Spreekuur Omgevingswet

17-11-2020
Deskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet houden elke dinsdag een spreekuur Omgevingswet van 13.00 - 16.00 uur. Bij een aantal spreekuren is er tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie over een thema. De deskundigen beantwoorden al uw vragen over implementatie van de Omgevingswet. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en u kunt kosteloos deelnemen aan dit spreekuur.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020
Gemeenten kunnen eenmalig de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning.