Nieuws

Overheid moet gelijke kansen bieden bij uitgifte grond

29-11-2021
De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet geven om mee te dingen. Het overheidslichaam moet de koper selecteren in een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria en moet hierover vooraf informatie bekend maken. De Hoge Raad geeft aan dat deze verplichtingen volgen uit het gelijkheidsbeginsel, waaraan overheidslichamen zijn gebonden.

Geef richting, maak ruimte

23-11-2021
We staan voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw en al deze opgaven moeten ruimtelijk een plek krijgen. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert in het advies "Geef richting, maak ruimte" dat om van deze grote verbouwing een succes te maken, meer richting van het kabinet nodig is, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten.

Spreekuur kostenverhaal met BZK op dinsdag 23 november 2021 via Teams

17-11-2021
Grijp uw kans: tijdens dit spreekuur Omgevingswet van Aan de slag met de Omgevingswet van volgende week zal Jeroen Huijben, senior beleidscoördinator Omgevingswet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13.00-13.30 uur aanschuiven. U kunt hem dan al uw vragen stellen over het aanvullingsspoor grondeigendom. Dus heeft u een vraag over kostenverhaal, bijvoorbeeld over kostenverhaalsregels of welke kosten er verhaald kunnen worden en welke niet meer, zet dit spreekuur dan in uw agenda.

50 miljoen voor emissieloze bouw

16-11-2021
Het Rijk heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld om de uitstoot van bouwactiviteiten te beperken. Er wordt een kennis- en innovatieprogramma ingericht, dat schone en emissieloze bouwconcepten en bouwlogistiek gaat ontwikkelen. Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat als ambitie heeft om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw.

Handreiking RES 2.0 en werkbladen

15-11-2021
Deze handreiking is opgesteld door het Nationaal Programma RES en biedt houvast en inspiratie voor de vervolgstappen in de RES. De werkbladen bij de handreiking geven praktische handvatten voor de diverse aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

Beantwoording nadere vragen over financiële bijdrage door Ollongren

13-11-2021
Demissionair minister Ollongren heeft antwoord gegeven op aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. De Tweede Kamerfractie van de VVD heeft deze vragen gesteld.

Save the dates

12-11-2021
Het voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven vindt volgend jaar op woensdag 22 juni 2022 plaats in Almere. Het najaarscongres zal plaatsvinden op woensdag 2 november 2022 in de Reehorst in Ede. Noteer deze data alvast in uw agenda!

Onderzoek

03-11-2021
Naar het lijkt komt het bij de nieuwbouw in toenemende mate voor dat de sociale huurwoningen niet naar een woningcorporatie gaan, maar naar een marktpartij/belegger. Er is weinig bekend over deze ontwikkeling en daarom doet prof. dr. Johan Conijn hier onderzoek naar.

Grondbeleid en kavels meer inzetten voor woonvariaties senioren?

14-10-2021
Waar zijn ze nog te vinden: ontwikkellocaties in dorp en stad. De meest ideale plekken voor senioren zijn vaak al bezet. Tal van initiatieven concurreren met elkaar om een plek. Gaat de locatie naar de hoogste bieder, de eerste bieder of het project met het meeste draagvlak? Wie legt deze complexe puzzel? Gemeenten hebben een sleutelrol: zij kunnen initiatiefnemers randvoorwaarden bij locatieontwikkelingen meegeven.

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

12-10-2021
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt 50 miljoen euro beschikbaar om het aanbod voor aandachtsgroepen op de woningmarkt te vergroten (bijv. huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers). Gemeenten kunnen vanaf donderdag 28 oktober 2021 een aanvraag indienen en eind 2021 wordt bekend welke projecten een toekenning krijgen.

Voortgang verduurzamen maatschappelijk vastgoed in beeld

11-10-2021
Ter voorbereiding op de herijking van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed en de voortgangsrapportage, die volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord in 2022 moeten plaatsvinden, zijn er onlangs twee rapporten verschenen over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Versie 2021 van plankostenscan beschikbaar

06-10-2021
Deze nieuwe versie van het rekenmodel hoort bij de Regeling plankosten exploitatieplan 2017 en is de geactualiseerde versie van het rekenmodel versie 2018. U kunt hiermee de maximaal via het exploitatieplan te verhalen plankosten berekenen.

Nieuwe voorzitter van de Vereniging van Grondbedrijven

29-09-2021
Precies een week geleden heeft Annius Hoornstra tijdens het jubileumcongres van de Vereniging van Grondbedrijven afscheid genomen als voorzitter van de VvG. De VvG is verheugd dat Adrian Los heeft aangegeven het stokje te willen overnemen. Adrian is directeur Stedelijke Ontwikkeling bij Gemeente Leiden.

Aanvraagloket 3e tranche Woningbouwimpuls geopend

01-09-2021
Gemeenten kunnen tot en met 17 september 2021 een aanvraag indienen bij het RVO-loket Woningbouwimpuls en in december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage krijgen. Bij aanmelding vóór 8 september krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag.

Algemene Ledenvergadering

04-08-2021
De ALV van de VvG zal op woensdag 8 september 2021 van 15.00 – 16.00 uur online plaatsvinden. Leden (geen donateurs) kunnen aan deze ALV deelnemen. Wilt u uw gemeente hierbij vertegenwoordigen? Stuur dan een mail naar info@vvg.nl onder vermelding van uw naam, uw functie en de gemeente die u vertegenwoordigt. Naast de voordracht door het voltallige bestuur van de VvG van de heer Adrian Los als kandidaat voor de functie van voorzitter van de VvG, komen onder meer aan de orde de vaststelling begroting, bijdrage contributie en bijdrage congressen 2022. U kunt de stukken opvragen via info@vvg.nl.

Subsidie stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

13-07-2021
Indien u hernieuwbare energie gaat produceren of CO2-verminderende technieken gaat toepassen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving en stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. De SDE++ 2021 is open van 5 oktober tot en met 11 november 2021 en er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Kamerbrief over de Verkenning actief grondbeleid

12-07-2021
Lees hier de Kamerbrief over de Verkenning actief grondbeleid en de bijbehorende onderzoeken en notities die op 9 juli jl. naar de Kamer zijn gestuurd.

Van harder naar slimmer werken met woningbouwversnelling als resultaat

30-06-2021
Meer bouwen met dezelfde mensen zonder gezamenlijk in een burn-out te raken kan alleen als we anders gaan werken. Zeven voorstellen om ballast kwijt te raken en te focussen op het realiseren van plannen.

Informatiebijeenkomst derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken

29-06-2021
Op 6 en 8 juli 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de derde ronde proeftuinen. Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 1 juli tot en met 1 november 2021 een aanvraag voor de derde ronde indienen voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, buurt of dorp vóór 2030. Voor deze derde en laatste ronde proeftuinen is maximaal € 50 miljoen beschikbaar.

Business case aanpak 14 grootschalige gebieden

28-06-2021
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties is er een business case gemaakt. In het kader van de NOVI zijn er 14 gebieden benoemd waar een integrale verstedelijkingsopgave aan de orde is en waarin de komende ruim 20 jaar in totaal circa 436.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. De realisatie van deze grootschalige woningbouw heeft een forse financiële opgave tot gevolg. In deze business case worden de benodigde publieke maatregelen, de rollen van de betrokken partijen en de onzekerheden, obstakels en kansen bij de woningbouwopgave geschetst.

Talkshow: Is uw openbare ruimte duurzaam & circulair?

21-06-2021
Dit symposium start op 22 juni 2021 met een talkshow, live vanuit Nieuwspoort. Op 23 en 24 juni vinden 10 interactieve workshops plaats. Tijdens dit symposium nemen professionals en ervaringsdeskundigen u mee in de praktijk. Denk daarbij aan direct toepasbare voorbeelden op het gebied van onder meer materiaalkeuze, maar ook procesmatig.

Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid

16-06-2021
Het Watertorenberaad doet in dit rapport een oproep om de werelden van de stedelijke ontwikkeling en infrastructuur- nog altijd gescheiden in beleid, qua financiering- bijeen te brengen.

Impulskamers

15-06-2021
Indien u voor een project in uw gemeente een aanvraag van de Woningbouwimpuls overweegt, kunt u zich nu aanmelden voor een Impulskamer. U kunt dan sparren met leden van het Expertteam Woningbouw over uw eventuele aanvraag. Deze Impulskamers vinden plaats in de 3 weken na 14 juni 2021.

Het statistisch woningtekort nader uitgelegd

14-06-2021
Benieuwd hoe BZK het aantal woningen dat de aankomende jaren gebouwd moet worden berekent en welke factoren en ontwikkelingen hierbij worden meegenomen?

Rapportage Woningbouw in hout

08-06-2021
De Rapportage Woningbouw in hout gaat in op houtbouwsystemen voor de (sociale) woningbouw in Nederland, waarbij het kan gaan over seriematige grondgebonden woningen maar ook over appartementsgebouwen met meerdere bouwlagen. De conclusie die getrokken kan worden is dat concurrerend bouwen met hout zeker wel mogelijk is en dat daarbij ook nog voldaan kan worden aan alle Bouwbesluit- en BENG-eisen. De Rapportage is ontwikkeld door de Buyer Group Houtbouw.

Model Verordening nadeelcompensatie

31-05-2021
De overheid kan schade veroorzaken terwijl er toch rechtmatige besluiten zijn genomen of rechtmatige feitelijke handelingen zijn verricht. Naar verwachting zullen binnenkort twee nieuwe wettelijke regelingen voor nadeelcompensatie inwerking treden, waarvoor de VNG een modelverordening heeft opgesteld.

Nieuwe datum voor inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

27-05-2021
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt verplaatst naar 1 juli 2022 zodat het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte krijgen om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

25-05-2021
Zojuist is bekend geworden dat In september 2021 gemeenten een aanvraag kunnen indienen voor de derde tranche van de Woningbouwimpuls. Er wordt circa 250 miljoen euro beschikbaar gesteld en in december wordt bekend gemaakt welke gemeenten in aanmerking komen voor een bijdrage.

Financiële impuls versnelde huisvesting statushouders

25-05-2021
Om gemeenten financieel te ondersteunen om de huisvesting te versnellen voor statushouders met grote gezinnen (8+) die nog in de asielopvang verblijven is er een pilot ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’ gestart. Deze pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de VNG met als doel grote gezinnen zo snel mogelijk te huisvesten om zo een snelle integratie en participatie te bevorderen en de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verlagen.

Samen zorgen voor prettig wonen

20-05-2021
Uit de evaluatie van de Woningwet blijkt dat de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties versterkt kan worden. Vanmiddag zal tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ van BZK Wonen en Woningbouw, Woonbond, VNG en Aedes vereniging van woningcorporaties hier aandacht aan geschonken worden.

Werken aan klimaatadaptatie - hoe doe je dat?

17-05-2021
Vandaag presenteren de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de resultaten van het VNG ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie. U krijgt praktische tips en er worden verrassende inzichten gedeeld. En dat is handig, want een klimaatbestendige inrichting in 2050 is een pittige opgave voor lokale en regionale overheden.

Rol nemen, ruimte geven

11-05-2021
Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gekeken naar de interbestuurlijke samenwerking tussen rijksoverheid en de decentrale overheden. Vandaag is het rapport "Rol nemen, ruimte geven" van de ROB hierover verschenen. Uit dit onderzoek blijkt dat een gelijkwaardige samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op het gebied van de opgaven waar we nu voor staan vooralsnog niet goed mogelijk is vanwege verschillende oorzaken (onduidelijke verwachtingen over en weer, schotten tussen departementen en weinig kennis bij het Rijk van wat er speelt in de regio).

Digitale gebiedsontwikkeling

07-05-2021
Onderzoekers van de TU Delft hebben 3D data beschikbaar gesteld van alle 10 miljoen gebouwen in Nederland. Door het gebruiken van deze 3D-modellen in de ontwerpfase kunnen de verschillende ontwerpopties in 3D worden bekeken. Dit kan inzicht geven in de impact van de verschillende ontwerpopties op de leefomgeving.

Kamerbrief voortgang Omgevingswet april 2021

06-05-2021
Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet. In deze brief staat dat er rekening moet worden gehouden met uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden

05-05-2021
Op 24 juni 2021 wordt er een livestream georganiseerd over Europese subsidieprogramma’s en welke voorwaarden hiervoor gelden. Vertegenwoordigers van de Europese Unie, verantwoordelijken voor de verdeling van de Europese subsidiebudgetten, Europese bestuurders en andere Europa-deskundigen zullen u hier meer over vertellen en informeren over mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen.

Het aanmeldloket Volkshuisvestingswet is per vandaag geopend

03-05-2021
Vanaf vandaag kunnen gemeenten zich aanmelden voor een mogelijke eenmalige bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds om de leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden een impuls te geven. Het kabinet heeft besloten om 450 miljoen euro beschikbaar te stellen. Rond de zomer wordt bekend gemaakt welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen.

Kennisbank Herbestemmen

29-04-2021
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en BOEi hebben samen onderzoek verricht naar wetenschappelijke studies over restauratie en herbestemming met als doel het verzamelen van argumentatie voor erfgoedorganisaties, overheden en andere geïnteresseerden.

Let op: vanaf volgende week kunt u een aanvraag indienen voor het Volkshuisvestingsfonds

28-04-2021
Van 3 mei 2021 09:00 uur tot en met 17 mei 2021 09:00 uur kunt u een aanvraag indienen voor het Volkshuisvestingsfonds. Met deze uitkering kunnen gemeenten investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Het totale budget is € 450.000.000 inclusief btw. Het hele bedrag is voor deze ronde beschikbaar. Voor de door u gevraagde bijdrage geldt geen minimum of maximum.

NK Tegelwippen

23-04-2021
Van 30 maart tot 30 september 2020 speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen (gevel)tuin.

Gemeenten mogen verkoopprijs sociale koopwoningen bij wijze van experiment verhogen

22-04-2021
Het kabinet verhoogt hiervoor de maximaal toegestane verkoopprijs van sociale koopwoningen naar de Nationale Hypotheekgarantiegrens van € 325.000 zodat gemeenten meer ruimte krijgen om betaalbare koopwoningen te bouwen voor starters en middeninkomens. De huidige limiet van € 200.000 werd door de gemeenten als belemmering ervaren.

Ruimtelijke dynamiek in wonen en werken – een synthese van onderzoek naar continuïteit en verandering

21-04-2021
Edwin Buitelaar (Planbureau voor de leefomgeving en Universiteit Utrecht), Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Martijn van den Hurk (Universiteit Utrecht) hebben geïnventariseerd wat er uit onderzoek al bekend is over ruimtelijke veranderingen in wonen en werken. Uit deze studie blijkt dat er op sommige vlakken veel kennis is opgedaan of wordt ontwikkeld maar dat er op andere gebieden (bijvoorbeeld circulaire economie) nog veel kennis moet worden opgedaan.

Samen zorgen voor prettig wonen

20-04-2021
Het Ministerie van BZK, de VNG, Aedes en de Woonbond organiseren op 20 mei 2021 een online congres waarin aandacht zal worden geschonken hoe gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties hun samenwerking verder kunnen versterken en verbeteren, en waarbij er met name aandacht is voor wonen met zorg, duurzaamheid, leefbaarheid, nieuwbouw, spoedzoekers en betaalbaarheid.

De Week van het Duurzaam Erfgoed

19-04-2021
Het Restauratiefonds organiseert deze week de Week van het Duurzaam Erfgoed. We staan voor de grote opgave om het CO2-gebruik te reduceren. Tijdens de Week van het Duurzaam Erfgoed krijgt u een beeld hoe deze doelstelling gezamenlijk zou kunnen worden behaald.

Tweede editie 2021 van praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling is online te lezen

16-04-2021
In deze tweede editie van het praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling kunt u het verslag lezen van Kees Hagendijk van de laatste talkshow. Verder kunt u artikelen lezen van Theo Stauttener, Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens, Arnoud van Druten, Sharon Aaldering en een column van Paul Rutte. Frans van der Loo geeft tot slot een overzicht van recente uitspraken.

Daadkracht en drang: een onderzoek naar manieren om verstedelijking duurzaam te bekostigen

15-04-2021
Tom Daamen en Simon van Zoest van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling hebben zich verdiept in de bekostiging van de aanleg van openbaar vervoer in een internationale context. Zij komen tot zes concrete inzichten en drie belangrijke aanbevelingen voor de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingspraktijk.

Verruiming budget door populariteit isolatiemaatregelen

14-04-2021
Sinds 1 november 2020 hebben 21.536 woningeigenaren en 277 VvE’s een aanvraag gedaan via de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). In verband met dit succes van de regeling is het budget verruimd met 70 miljoen euro naar een totaal van 150 miljoen euro.

Werken aan klimaatadaptatie - hoe doe je dat?

13-04-2021
De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zullen op 17 mei 2021 de resultaten van het ‘VNG-ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie’ presenteren. Er worden twee sessies georganiseerd waarin deelnemers praktische tips en inzichten zullen verkrijgen.

Meer weten over transitietrajecten voor maatschappelijke vraagstukken?

12-04-2021
Stichting De Bouwcampus is een netwerkorganisatie zonder winstoogmerk die partijen probeert met elkaar te verbinden en transities aan te jagen door kennis, kunde en ervaring te bundelen. De Bouwcampus jaagt transities aan binnen drie complexe, urgente maatschappelijke opgaven: vervanging & renovatie infrastructuur, verduurzaming gebouwen & omgeving, herinrichting stedelijke ondergrond.

Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

09-04-2021
Gisteren presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving haar rapport "Grote opgaven in een beperkte ruimte". David Hamers en Rienk Kuiper constateerden dat de ruimtedruk van wonen, infrastructuur, groen, water en energie in sommige gebieden zo groot is dat niet alles past en dat het belangrijk is dat de verschillende bestuurslagen onderling beter afstemmen en dat burgers meer betrokken worden. En dat de grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet.

Lancering website Informatiepunt Leefomgeving

08-04-2021
De website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is bedoeld voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet in de praktijk. Daarnaast heeft het IPLO ook een helpdesk waar vragen gesteld kunnen worden over de Omgevingswet en de leefomgeving. Het Informatiepunt Omgevingswet gaat op in het IPLO.

Let op: aanvraag voor regeling Extern Advies Warmtetransitie mogelijk tot en met 1 juni 2021

07-04-2021
Via het Expertise Centrum Warmte (ECW) kunnen gemeenten die behoefte hebben aan externe expertise rondom de warmtetransitie gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Ongeveer 200 gemeenten hebben al interesse getoond in de eenmalige uitkering van ruim € 20.000. Gebleken is dat er veel diversiteit in de aanvragen is: van het verzamelen van data tot het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor aquathermie bij een specifieke wijk.

Komen tot goede prestatieafspraken: zeventien voorbeelden ter inspiratie

06-04-2021
Op het gebied van prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zijn zeventien voorbeelden verzameld. Hierin worden prestatieafspraken beschreven over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid, de kwaliteit en het verduurzamen van woningen, de huisvesting van bepaalde doelgroepen etc., waarbij het niet alleen gaat om de inhoud van de afspraken maar ook om ideeën over de invulling van het proces.

Inspiratieboek voor duurzame ontwikkelaars

01-04-2021
Eindhoven heeft een inspiratieboek uitgebracht voor ontwikkelaars die duurzaam willen bouwen. Het inspiratieboek is bedoeld om ontwikkelaars en andere bouwers te inspireren om met verschillende technieken en innovaties de energieprestatie van een gebouw te verbeteren. De focus hierbij ligt op energie en houdt in dat elke innovatie bijdraagt aan minimaal één van de volgende dingen: de vermindering van de energievraag van het gebouw, een efficiënter gebruik van energie en het gebruik van duurzame energiebronnen. De verbetering kan door besparing, opwekking, conversie en opslag van energie. In het boek staan meer dan tachtig innovaties en technieken om deze doelen te behalen.

Hoe integreert u energie, klimaat en gebiedsontwikkeling?

31-03-2021
VNG, IPO, UvW en NP RES zijn op zoek naar concrete praktijkcases, bedoeld voor de leerlijn 'Integratie van energie- en klimaatmaatregelen in de ruimtelijke ordening' die zij aan het opzetten zijn. Het is de bedoeling om praktische handvatten te vinden voor de integrale afweging van de verschillende opgaven en voor de samenwerking die daarvoor nodig is en om de geleerde lessen in een handreiking te publiceren.

PBL presenteert bevindingen 'Grote opgaven in een beperkte ruimte'

30-03-2021
Op donderdag 8 april 2021 presenteren senior onderzoekers David Hamers en Rienk Kuiper van het PBL presenteren de hoofdboodschappen van het rapport "Grote opgaven in een beperkte ruimte" in een online sessie.

5 feiten over woningmarkt na 1 jaar corona

29-03-2021
Het Kadaster laat zien welke cijfers achter deze bijzondere maanden tussen maart 2020 en februari 2021 zitten.

Kansen voor samenwerking tussen financiële instellingen en overheden om klimaatadaptatie te stimuleren

24-03-2021
Samen Klimaatbestendig, NextGreen en Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hebben in kaart gebracht hoe financiële instellingen samen met overheden kunnen werken aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Zij hebben een overzicht gemaakt van de rol en instrumenten van financiële instellingen en overheden en aanbevelingen gedaan om die rollen samen te versterken.

Nederland in cijfers 2020

23-03-2021
De webpublicatie Nederland in cijfers editie 2020 is de opvolger van Trends in Nederland en de Statistisch Jaar- en Zakboeken. Het CBS verzamelt een grote hoeveelheid data en de cijfers die ten grondslag liggen aan 38 bijzondere infographics worden in deze webpublicatie geschetst. Zo kunt u zien hoe de Nederlandse bodem wordt gebruikt (maar ook welke bloembollen het meest geteeld worden). Verder kunt u uiteraard alle cijfers die het CBS heeft verzameld vinden.

Terugkijken vierde talkshow van de oronavierluik van de VvG

22-03-2021
De toon tijdens deze talkshow met Geert-Jan Put (bestuurslid VvG), Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys) en Jonas Onland (VNG Digitalisering en Innovatie) was hoopvol. De blik was deze keer op de toekomst (van binnensteden) gericht. Corona heeft wat de binnensteden betreft er voor gezorgd dat ontwikkelingen die al bezig waren zich veelal hebben versneld. Binnensteden moeten van een place to buy een place to be worden met een uniek visitekaartje. Daar is verbeelding voor nodig: outside the box denken is belangrijk.

Geef ons de Rijksregie die een miljoen woningen mogelijk maakt

16-03-2021
“Er zijn genoeg plannen om de woningcrisis op te lossen, het Rijk kan helpen die plannen ook te realiseren,” aldus onze voorzitter a.i. Annius Hoornstra in zijn column voor gebiedsontwikkeling.nu.

Volkshuisvestingsfonds open van 3 tot en met 17 mei 2021

16-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

Coronavierluik VvG: vierde talkshow

10-03-2021
Over precies een week gaan we niet alleen naar het stembureau, maar kunnen we ook kijken naar de laatste talkshow van het coronavierluik van de VvG. Bestuurslid Geert-Jan Put praat dan met Cees-Jan Pen en Jonas Onland over leegstand in de binnenstad en hoe de stad zal veranderen. We zullen meer thuis gaan werken, maar de behoefte aan contact met elkaar en het ont-moeten blijft. Gebruiken we straks de binnenstad als entertainment, ontmoetingsplek en voor de logistiek voor bijvoorbeeld drones en vliegende auto's? En wat kan de overheid doen en betekenen en wat is er nodig aan instrumentarium en (gedrags)verandering?

Nieuwe gids helpt woningbouw bij stikstofproblemen

08-03-2021
De gids ‘Het kan Wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’ is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitgebracht en geeft oplossingsrichtingen voor problemen bij vertraging van woningbouwplannen en -projecten door de geldende stikstofeisen. Verder staat er een uitleg in over het juridische traject en praktijkvoorbeelden. Het is goed om kennis te nemen van deze oplossingsrichtingen, maar ook om alert blijven op de risico's, die deze met zich mee brengen.

Waarden van wonen

05-03-2021
Annius Hoornstra, voorzitter a.i. van de VvG, heeft meegewerkt aan het nieuwste boek van de Denktank Toekomst van de woningmarkt: ‘Werkboek Waarde van wonen’ die is aangeboden aan minister Ollongren. Leer concreet vanuit waarden denken. Helder inzicht in je eigen waarden helpt om je opvattingen beter uit te leggen, sterke argumenten te kiezen en betere besluiten te nemen.

Op zoek naar een nieuwe voorzitter

04-03-2021
De Vereniging van Grondbedrijven heeft tot het eerstvolgend congres Annius Hoornstra benoemd als voorzitter a.i.. In deze tijd van verkiezingen, kabinetsformatie en het verhogen van de woningbouwproductie als belangrijk onderwerp vindt de VvG het belangrijk continuïteit te hebben in haar stem naar de buitenwereld. In de tussentijd gaat de VvG, nu Annius Hoornstra niet meer werkzaam is bij een gemeente, op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Presentatie eindrapport Vitaal Platteland door PBL

03-03-2021
Op woensdag 24 maart 2021 zal het Planbureau voor de Leefomgeving het eindrapport over het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland presenteren. Vervolgens zal in een aparte online sessie een praktische vertaalslag van de bevindingen gemaakt.

Online magazine over prestatieafspraken en woningbouw

02-03-2021
Het ministerie van BZK heeft een online magazine uitgebracht waarin de vraag hoe goede prestatieafspraken kunnen bijdragen aan het oplossen van het woningtekort centraal staat. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen kunnen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden inspiratie opdoen.

Extra subsidie voor duurzame energie en duurzaam vervoer

01-03-2021
Het subsidieprogramma ELENA (European Local Energy Assistance) wordt voortgezet. De Europese Commissie stelt € 35 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van duurzame energie (€ 30 miljoen) en duurzaam vervoer (€ 5 miljoen). Met dit bedrag wordt beoogd om investeringen in energie-efficiëntie verder te stimuleren, met name in gebouwen, warmtenetwerken, straatverlichting en schoon stadsvervoer.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

26-02-2021
In deze editie kunt u het verslag van Kees Hagendijk lezen van onze tweede en derde talkshow. Daarnaast vele interessante artikelen over o.a. management en organisatie in de exploitatiefase, innovatieve financieringsarrangementen bij stedelijke gebiedstransformaties, de optimalisering doorrekening gebiedsoverstijgende kosten via overeenkomst en nieuwe regeling Omgevingswet, de mogelijkheden van decentrale regelgeving om klimaatbestendig bouwen te bevorderen) en tot slot een artikel over de jaarlijkse benchmark Gemeentelijke Grondprijzen 2020-2021.

Impulsregeling klimaatadaptatie

25-02-2021
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage van het Rijk aanvragen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het bedrag kan gebruikt worden om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.

Kennismaking met gemeentelijk grondbeleid

24-02-2021
Aedes organiseerde op 21 januari 2021 een webinar met als sprekers Paul Kouijzer, directeur van woningcorporatie TBV Wonen, en onze voorzitter Annius Hoornstra. Punten die naar voren kwamen tijdens dit webinar zijn deels verwerkt in de longread Kennismaking met gemeentelijk grondbeleid, evenals een korte schets van het gemeentelijk grondbeleid en ervaringen van corporaties.

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

23-02-2021
De VNG ontwikkelt voor gemeenten een Datavoorziening Gebouwde Omgeving Energietransitie (DEGO), een gebruiksvriendelijke dataverkenner om gemeenten te helpen bij het opstellen van de transitievisie warmte of het wijkuitvoeringsplan aardgasvrijewijken. Zo kunt u DEGO gebruiken om te weten wat de energielabels van gebouwen in uw gemeente zijn of wat de financiële ruimte van bewoners is om te verduurzamen in een bepaalde wijk.

Warmtetransitie in de praktijk

22-02-2021
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het rapport Warmtetransitie in de praktijk uitgebracht. Het PBL heeft gesprekken gevoerd met gemeenten waar een proeftuin van het Programma Aardgasvrije Wijken loopt en het PBL trekt de conclusie dat het van aardgas afhalen van woningen complex is en maatwerk behoeft.

VvG kritisch over Actieagenda Wonen: samen aan de slag, maar wel op de goede plek, met toekomstwaarde

18-02-2021
Een bouwcoalitie heeft een voorstel gedaan aan het nieuw te vormen kabinet. De Vereniging van Grondbedrijven is blij met deze aandacht voor bouwen en wonen en is voorstander van het voortzetten van de woningbouwimpuls, afschaffen van de verhuurderheffing, revolverende rijksfondsen en deelt het belang van doorstroming en aandacht voor de bestaande stad. De VvG heeft op onderdelen andere inzichten en kan niet achter het gehele voorstel staan.

De tweede tranche van de woningbouwimpuls zal bijna 45.000 nieuwbouwwoningen opleveren

18-02-2021
De tweede tranche van de woningbouwimpuls zal 44.666 nieuwe woningen opleveren in 28 gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van 266 miljoen euro.

Kamerbrief over onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

17-02-2021
In deze Kamerbrief staan de resultaten van het onderzoek naar de voor- en nadelen van verplichte stedelijke herverkaveling over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Kamerbrief over de wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten

17-02-2021
In deze Kamerbrief wordt aangegeven hoe invulling is gegeven aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten en het resultaat van het onderzoek gedeeld.

Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor gebiedsontwikkeling

16-02-2021
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling organiseerde op 10 december 2020 in samenwerking met het Ministerie van BZK een online expertsessie over waar in Nederland nu behoefte is voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingsopgave. Volgens het Ministerie van BZK is één van de mogelijkheden voor meer Rijksregie in het ruimtelijk domein een nog op te richten Rijksontwikkelbedrijf en tijdens deze sessie kwam naar voren dat er goed gekeken moet worden naar de maatschappelijke behoeften en de daaruit voortvloeiende sturingsopgave.

Innovatiebudget Digitale Overheid

15-02-2021
Heeft u een innovatief idee om de digitale dienstverlening te verbeteren? Het ministerie van BZK heeft hier gelden voor beschikbaar gesteld. U kunt tot en met 31 maart 2021 een projectvoorstel indienen voor een bijdrage uit het Innovatiebudget Digitale Overheid. Een jury bepaalt of u een bijdrage uit dit Innovatiebudget krijgt.

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen

11-02-2021
In het programma Stedelijke Transformatie worden zo’n 35 transformatieprojecten gevolgd. In dit essay zijn de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties gebundeld en worden oplossingsmogelijkheden gegeven.

Gemeenten sturen steeds beter op hun eigen vastgoed

10-02-2021
De uitkomst van de trendanalyse van Bouwstenen voor Sociaal op basis van jaarlijks onderzoek naar alle gemeenten in Nederland is dat gemeenten steeds beter op hun eigen vastgoed sturen.

Versnellingskamers voor projectontwikkelaars en gemeenten

09-02-2021
De eerste twee weken van maart organiseert het Expertteam Woningbouw online sessies voor projectonwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven. Tijdens deze sessies kunnen projectontwikkelaars samen met de betrokken gemeente een woningbouwproject en de uitdagingen daarbij voorleggen aan twee onafhankkelijke deskundigen van het Expertteam Woningbouw. Inschrijven kan tot en met 12 februari 2021. Bent u te laat? Bij onvoldoende geschikte projecten, worden inschrijvingen die zijn ontvangen vóór 19 februari 2021 ook nog bekeken.

WijkWijzer

09-02-2021
De WijkWijzer is een online kennis- en leerplatform met informatie voor iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken. Het is de bedoeling dat dit platform met de partners en de gebruikers verder ontwikkeld wordt.

Webinar Volkshuisvestingfonds

08-02-2021
Het ministerie van BZK organiseert op woensdag 10 februari 2021 een webinar over het Volkshuisvestingfonds. Het kabinet investeert 450 miljoen euro om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren en te verduurzamen om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.

Bronnen en kaarten

03-02-2021
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een overzicht gemaakt van diverse bronnen, databases en kaarten over landschap, erfgoed en archeologie. die ontwikkeld zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zelf en andere partijen.

Navigeren door rivieren en delta's naar een duurzame toekomst

26-01-2021
De River Basin Delta Tool 'Navigeren door rivieren en delta's naar een duurzame toekomst' is onlangs gepresenteerd en is een vervolg op het rapport Geography of Future Water Challenges. Met deze tool krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden van stroomgebieden en de uitdagingen waar ze voor staan.

Consultatie regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

26-01-2021
De consultatie van de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting is vandaag gestart. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten aanspraak maken op een specifieke uitkering ten behoeve van de verbetering van de woonkwaliteit en de leefomgeving in kwetsbare gebieden.

RLI start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

26-01-2021
De vraag die in dit advies centraal staat is welke rol kunnen en moeten woningcorporaties spelen om te voorzien in maatschappelijke behoeften in een veranderende woningmarkt en welke organisatievorm, regelgeving en (financiële) spelregels passen daarbij? De Rli verwacht het advies in het najaar van 2021 uit te brengen.

Juridisch loket van het GNMI

25-01-2021
Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) heeft als extra service richting de aangesloten gemeenten, het Juridisch loket opengesteld. Gemeenten kunnen bij het Juridisch loket terecht met juridisch en/of bestuurlijk gerichte vragen over de toepassing van bijvoorbeeld de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het RVV en BABW, de Wet personenvervoer en allerlei ministeriële regelingen, maar ook over (straat)parkeren.

Gemeente aarzelt op de grondmarkt

18-01-2021
In dit artikel in Binnenlands Bestuur wordt ingegaan op het verwijt dat gemeenten een te hoge prijs vragen voor hun grond en dat dit nieuwbouw in de weg zou zitten. Uit onderzoek blijkt dat dit niet klopt, en dat gemeenten zich zelfs steeds meer terugtrekken uit de grondmarkt.

Handreiking ‘Gemeente en visitatie van woningcorporaties’

18-01-2021
Deze publicatie geeft inzicht in het instrument ‘maatschappelijke visitatie van woningcorporaties. Dit is belangrijk ter voorbereiding van een visitatie. Daarnaast kan bestudering van de visitatierapporten van woningcorporaties in uw gemeenten en de aanbevelingen en aandachtspunten die daarin gedaan zijn ook van belang zijn bij de gesprekken over prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie.

Kerstgroet

21-12-2020
Wat een veelbewogen jaar was dit: een jaar van vele veranderingen en onzekerheid. Geen congressen waar we elkaar konden ontmoeten, maar wel een jaar van ontdekking, innovatie en verbinding. Wij wensen u fijne Kerstdagen toe en een goed en gezond 2021. En wij hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten op één van onze congressen! Bestuur VvG Chantal van Rooijen Renate van der Zee-Tjia

Handreiking Leegstand te lijf 2.0

18-12-2020
In de Handreiking Leegstand te lijf 2.0 wordt ingegaan op het maken van een leegstandaanpak, de gemeentelijke gereedschapskist en de Leegstandverordening. Verder bevat de handreiking veel voorbeelden en het wettelijk instrumentarium en diverse checklists.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

18-12-2020
De laatste editie van het jaar 2020 van ons praktijkblad is verschenen. Met natuurlijk een verslag van onze eerste talkshow en artikelen van o.a. Evert Jan van Baardewijk (kan het kostenverhaal onder de Omgevingswet net zo flexibel worden toegepast als met de Crisis- en herstelwet), Sharon Aaldering en Jonne Fluitsma (kansen voor starters op de oververhitte woningmarkt en privaatrechtelijke middelen voor gemeenten om te sturen op de woningmarkt), Fred Hobma (strategieën voor private bijdragen aan publieke voorzieningen) en Manfred Fokkema (de gevolgen van staatssteun bij een gemeentelijke grondaankoop).

Ondersteuning op maat werkt goed bij aanpak klimaatadaptatie

17-12-2020
Het Ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie van de VNG biedt hulp aan gemeenten om in beeld te brengen hoe ver zij zijn met de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en welke ondersteuning zij vooral nodig hebben. Er zijn 12 ervaren en gespecialiseerde adviseurs, die ook kunnen bijspringen in de uitvoering.

Hoe gaan we om met stadslogistiek?

16-12-2020
Het GNMI en Topsector Logistiek hebben een bijeenkomst georganiseerd over de toename van e-commerce, verduurzaming en de groei van steden en de invloed daarvan op de logistieke stromen binnen steden. Hieruit bleek dat gemeenten bezig zijn met het ruimtelijk inpassen van stedelijke logistiek, maar ook dat er veel vragen zijn over het omgaan met initiatiefnemers en het bundelen van logistieke stromen. Daarom wordt gewerkt aan een geactualiseerde handreiking voor stedelijke logistiek waarin ook aandacht zal zijn voor de ontwikkelingen van hubs.

Sturen op ruimte

15-12-2020
De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur is het advies Sturen op ruimte gestart. Ons land staat staat voor vele grote ruimtelijke opgaven en het is de vraag of de nieuwe nationale kaders van Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie genoeg houvast bieden om die opgaven aan te pakken. In dit advies zal antwoord gegeven worden op deze vraag en zal ook onderzocht worden hoe overheden de vereiste ruimtelijke keuzes kunnen maken en op welke bestuurslaag dit dient te geschieden.

Bijdrage van het Rijk voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

09-12-2020
Met een bedrag van bijna 24 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan Provincies eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen te verduurzamen. Denk hierbij aan buurthuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen en ander maatschappelijk vastgoed.

Werken aan opgaven in de wijk

07-12-2020
In deze publicatie van Platform31 is de werkwijze van vier gemeenten onderzocht, hoe zij zijn gekomen tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven, welke organisatievormen zij hebben ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom, en in hoeverre een gebiedsgerichte aanpak een antwoord is op meerdere opgaven. Ook worden er voorbeelden gegeven en staan er geleerde lessen en aanbevelingen in deze publicatie.

Met de woningbouw gaat het de goede kant op

03-12-2020
Als alternatief voor haar gecancelde voor- en najaarscongressen organiseert de Vereniging van Grondbedrijven vier digitale talkshows rond het thema ‘de effecten van corona op gebiedsontwikkeling’. De eerste talkshow vond plaats op woensdag 25 november 2020. Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK), Pieter Bregman (directeur woningcorporatie Nijestee) en Annius Hoornstra (concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad en voorzitter van de VvG) gingen onder leiding van Susanne Heering in gesprek over de stand van zaken bij de woningbouwopgave.

Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede uit de startblokken

03-12-2020
Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede wil een vereniging zijn van samenwerkende partijen op het gebied van stedelijke ontwikkeling die in de eerste plaats kijkt naar een groter belang in plaats van het individuele belang met als doel Enschede naar een hoger plan te tillen. Het nieuwe Platform is gericht op afstemming, het agenderen van actuele onderwerpen en is tevens de organisator van de dialoog rondom stedelijke ontwikkeling. Geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via info@PSOE.nl.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020
Gemeenten kunnen eenmalig de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning.

Spreekuur Omgevingswet

17-11-2020
Deskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet houden elke dinsdag een spreekuur Omgevingswet van 13.00 - 16.00 uur. Bij een aantal spreekuren is er tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie over een thema. De deskundigen beantwoorden al uw vragen over implementatie van de Omgevingswet. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en u kunt kosteloos deelnemen aan dit spreekuur.

Atlas van de Regio

11-11-2020
De Atlas van de Regio van het PBL is een interactieve kaartviewer die door middel van thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven laat zien. Naast kaarten die de huidige ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen. Met de huidige opgaven waar Nederland voor staat kunnen deze kaarten inzicht geven.

Tweede tranche van de woningbouwimpuls

28-10-2020
Gemeenten kunnen tot en met 23 november 2020 (23:59 uur) een aanvraag indienen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls via mijn.rvo.nl. Het budget voor de tweede tranche is vastgesteld op € 225 miljoen.

Databank Praktijkvoorbeelden (VNG)

27-10-2020
In deze de databank staan talloze praktijkvoorbeelden en biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis en ervaring.

Ontzorging kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed

27-10-2020
In de de Regeling voor de ontzorging van kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed, die op 30 september 2020 is gepubliceerd, staat een steunmaatregel voor kleine eigenaren voor de verduurzamingsopgave. Van deze maatregel kunnen sportbedrijven (gelieerd aan gemeente), schoolbesturen, zorg- en cultuurinstellingen en dorps- en buurthuizen én gemeenten met minder dan 25.000 inwoners gebruik maken. Hiertoe wordt bij elke provincie een ontzorgingsloket ingericht en per provincie is 2 miljoen euro beschikbaar.

Digitale marktplaats stimuleert hergebruik en CO2-reductie

27-10-2020
Op 29 oktober 2020 wordt een digitale marktplaats voor de buitenruimte gelanceerd. Deze digitale marktplaats geeft inzicht in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte en stimuleert daarmee hergebruik en zorgt daarmee voor CO2-reductie

Ondersteuning gemeenten voor duurzame bouwlogistiek

26-10-2020
Voor gemeenten die de bouwlogistiek willen verduurzamen is er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteuning beschikbaar.

Gemeenten gezocht voor verduurzamen herinrichtingsprojecten

15-10-2020
Bent u bezig om civiele werken in uw gemeente duurzaam te herinrichten? Dan kun u meedoen aan de expeditie van 10 publieke opdrachtgevers die tips en ervaringen uitwisselen. De gemeente Nijmegen zal tijdens deze expeditie meer vertellen over besparingen die zij kon bereiken bij de herinrichting van de Malderburchtstraat. Om er voor te zorgen dat andere gemeenten ook baat hebben bij het delen van deze informatie zullen de opgedane ervaringen aan het einde van 2020 worden gedeeld in een naslagwerk.

Aanvraag tweede tranche Woningbouwimpuls

08-10-2020
Overweegt uw gemeente om een aanvraag in te dienen voor de tweede tranche van de Regeling Woningbouwimpuls? Deze tranche opent op 26 oktober 2020 en sluit op 23 november 2020 en er voorbereiding op uw potentiële aanvraag kunt u deelnemen aan een zogenaamde Impulskamer.

Lagere grondprijzen geen optie voor snellere woningbouw

31-08-2020
Gemeenten moeten marktconforme grondprijzen hanteren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van staatssteun (een uitzondering wordt bijvoorbeeld gemaakt voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk). De woningbouw moet versnellen. In dit kader wordt vaak de vraag gesteld of lagere gemeentelijke grondprijzen zouden leiden tot lagere woningprijzen. De VNG heeft daarom opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat het gevaar niet zo zeer zit in te hoge, maar in te lage grondprijzen.

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

17-07-2020
Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

23-06-2020
Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een verkeersveilige infrastructuur door aan vervoerregio's, gemeenten, waterschappen en provincies in 2020 en 2021 € 100 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen. Dit is de eerste tranche van in totaal € 500 miljoen tot 2030.

Input leveren voor handreikingen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

12-06-2020
Het ministerie van BZK gaat handreikingen opstellen over onderdelen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Om de handreikingen zoveel mogelijk af te stemmen op praktijk en behoefte, vraagt het ministerie om input in de vorm van aandachtspunten en casussen vanuit gevoegde gezagen.

Financiële bijdrage voor extern advies over warmtetransitie

05-06-2020
Gemeenten die geen expertise voor de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen in huis hebben kunnen externe expertise inkopen. Bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) kan hiervoor een financiële bijdrage aangevraagd worden. Ook adviseert het ECW hierover aan gemeenten.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

25-05-2020
Lees meer over de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Woningbouwimpuls

20-05-2020
De Woningbouwimpuls is per 1 juli 2020 beschikbaar en vanaf deze datum kunnen gemeenten hun aanvragen indienen.

Vacatures

22-04-2020
De Vereniging van Grondbedrijven biedt haar leden en donateurs de mogelijkheid aan om kosteloos vacatures te plaatsen.

Save the date

20-04-2020
Als bijeenkomsten op dat moment weer mogelijk zijn, hopen we u op woensdag 25 november 2020 tijdens ons Najaarscongres te ontmoeten. Het Najaarscongres vindt als gebruikelijk plaats in de Reehorst te Ede.

Verruiming tijdschema opleveren RES

09-04-2020
De opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hebben samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving besloten dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

Notitie hoofdlijnen van het BBV

03-03-2020
De commissie BBV heeft de geactualiseerde notitie "Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie "Raamwerk baten en lasten" uit 2016 is daarmee vervallen.

Save the date

18-02-2020
Op woensdag 27 mei 2020 is Almere uw gastgemeente tijdens het Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven. Almere heeft veel veel te bieden en dat zult u ondervinden tijdens de middagexcursies die door de gemeente Almere zullen worden georganiseerd.

Spreekuur Omgevingswet

17-11-2020
Deskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet houden elke dinsdag een spreekuur Omgevingswet van 13.00 - 16.00 uur. Bij een aantal spreekuren is er tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie over een thema. De deskundigen beantwoorden al uw vragen over implementatie van de Omgevingswet. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en u kunt kosteloos deelnemen aan dit spreekuur.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020
Gemeenten kunnen eenmalig de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning.

Voortgang verduurzamen maatschappelijk vastgoed in beeld

11-10-2021
Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is herijking van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed en het opstellen van een voortgangsrapportage in 2022. Daarom zijn ter voorbereiding hierop een nulmeting en een onderzoek over monitoring uitgevoerd.