Nieuws

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020
Gemeenten kunnen eenmalig de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning.

Spreekuur Omgevingswet

17-11-2020
Deskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet houden elke dinsdag een spreekuur Omgevingswet van 13.00 - 16.00 uur. Bij een aantal spreekuren is er tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie over een thema. De deskundigen beantwoorden al uw vragen over implementatie van de Omgevingswet. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en u kunt kosteloos deelnemen aan dit spreekuur.

Atlas van de Regio

11-11-2020
De Atlas van de Regio van het PBL is een interactieve kaartviewer die door middel van thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven laat zien. Naast kaarten die de huidige ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen. Met de huidige opgaven waar Nederland voor staat kunnen deze kaarten inzicht geven.

Tweede tranche van de woningbouwimpuls

28-10-2020
Gemeenten kunnen tot en met 23 november 2020 (23:59 uur) een aanvraag indienen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls via mijn.rvo.nl. Het budget voor de tweede tranche is vastgesteld op € 225 miljoen.

Databank Praktijkvoorbeelden (VNG)

27-10-2020
In deze de databank staan talloze praktijkvoorbeelden en biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis en ervaring.

Ontzorging kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed

27-10-2020
In de de Regeling voor de ontzorging van kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed, die op 30 september 2020 is gepubliceerd, staat een steunmaatregel voor kleine eigenaren voor de verduurzamingsopgave. Van deze maatregel kunnen sportbedrijven (gelieerd aan gemeente), schoolbesturen, zorg- en cultuurinstellingen en dorps- en buurthuizen én gemeenten met minder dan 25.000 inwoners gebruik maken. Hiertoe wordt bij elke provincie een ontzorgingsloket ingericht en per provincie is 2 miljoen euro beschikbaar.

Digitale marktplaats stimuleert hergebruik en CO2-reductie

27-10-2020
Op 29 oktober 2020 wordt een digitale marktplaats voor de buitenruimte gelanceerd. Deze digitale marktplaats geeft inzicht in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte en stimuleert daarmee hergebruik en zorgt daarmee voor CO2-reductie

Ondersteuning gemeenten voor duurzame bouwlogistiek

26-10-2020
Voor gemeenten die de bouwlogistiek willen verduurzamen is er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteuning beschikbaar.

Aanvraag tweede tranche Woningbouwimpuls

08-10-2020
Overweegt uw gemeente om een aanvraag in te dienen voor de tweede tranche van de Regeling Woningbouwimpuls? Deze tranche opent op 26 oktober 2020 en sluit op 23 november 2020 en er voorbereiding op uw potentiële aanvraag kunt u deelnemen aan een zogenaamde Impulskamer.

Lagere grondprijzen geen optie voor snellere woningbouw

31-08-2020
Gemeenten moeten marktconforme grondprijzen hanteren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van staatssteun (een uitzondering wordt bijvoorbeeld gemaakt voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk). De woningbouw moet versnellen. In dit kader wordt vaak de vraag gesteld of lagere gemeentelijke grondprijzen zouden leiden tot lagere woningprijzen. De VNG heeft daarom opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat het gevaar niet zo zeer zit in te hoge, maar in te lage grondprijzen.

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

17-07-2020
Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

23-06-2020
Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een verkeersveilige infrastructuur door aan vervoerregio's, gemeenten, waterschappen en provincies in 2020 en 2021 € 100 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen. Dit is de eerste tranche van in totaal € 500 miljoen tot 2030.

Input leveren voor handreikingen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

12-06-2020
Het ministerie van BZK gaat handreikingen opstellen over onderdelen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Om de handreikingen zoveel mogelijk af te stemmen op praktijk en behoefte, vraagt het ministerie om input in de vorm van aandachtspunten en casussen vanuit gevoegde gezagen.

Financiële bijdrage voor extern advies over warmtetransitie

05-06-2020
Gemeenten die geen expertise voor de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen in huis hebben kunnen externe expertise inkopen. Bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) kan hiervoor een financiële bijdrage aangevraagd worden. Ook adviseert het ECW hierover aan gemeenten.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

25-05-2020
Lees meer over de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Woningbouwimpuls

20-05-2020
De Woningbouwimpuls is per 1 juli 2020 beschikbaar en vanaf deze datum kunnen gemeenten hun aanvragen indienen.

Vacatures

22-04-2020
De Vereniging van Grondbedrijven biedt haar leden en donateurs de mogelijkheid aan om kosteloos vacatures te plaatsen.

Save the date

20-04-2020
Als bijeenkomsten op dat moment weer mogelijk zijn, hopen we u op woensdag 25 november 2020 tijdens ons Najaarscongres te ontmoeten. Het Najaarscongres vindt als gebruikelijk plaats in de Reehorst te Ede.

Verruiming tijdschema opleveren RES

09-04-2020
De opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hebben samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving besloten dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

Notitie hoofdlijnen van het BBV

03-03-2020
De commissie BBV heeft de geactualiseerde notitie "Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie "Raamwerk baten en lasten" uit 2016 is daarmee vervallen.

Save the date

18-02-2020
Op woensdag 27 mei 2020 is Almere uw gastgemeente tijdens het Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven. Almere heeft veel veel te bieden en dat zult u ondervinden tijdens de middagexcursies die door de gemeente Almere zullen worden georganiseerd.

Spreekuur Omgevingswet

17-11-2020
Deskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet houden elke dinsdag een spreekuur Omgevingswet van 13.00 - 16.00 uur. Bij een aantal spreekuren is er tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie over een thema. De deskundigen beantwoorden al uw vragen over implementatie van de Omgevingswet. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en u kunt kosteloos deelnemen aan dit spreekuur.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020
Gemeenten kunnen eenmalig de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning.