Nieuws

Aanvraag tweede tranche Woningbouwimpuls

08-10-2020
Overweegt uw gemeente om een aanvraag in te dienen voor de tweede tranche van de Regeling Woningbouwimpuls? Deze tranche opent op 26 oktober 2020 en sluit op 23 november 2020 en er voorbereiding op uw potentiële aanvraag kunt u deelnemen aan een zogenaamde Impulskamer.

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

17-07-2020
Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

23-06-2020
Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een verkeersveilige infrastructuur door aan vervoerregio's, gemeenten, waterschappen en provincies in 2020 en 2021 € 100 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen. Dit is de eerste tranche van in totaal € 500 miljoen tot 2030.

Input leveren voor handreikingen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

12-06-2020
Het ministerie van BZK gaat handreikingen opstellen over onderdelen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Om de handreikingen zoveel mogelijk af te stemmen op praktijk en behoefte, vraagt het ministerie om input in de vorm van aandachtspunten en casussen vanuit gevoegde gezagen.

Financiële bijdrage voor extern advies over warmtetransitie

05-06-2020
Gemeenten die geen expertise voor de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen in huis hebben kunnen externe expertise inkopen. Bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) kan hiervoor een financiële bijdrage aangevraagd worden. Ook adviseert het ECW hierover aan gemeenten.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

25-05-2020
Lees meer over de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Woningbouwimpuls

20-05-2020
De Woningbouwimpuls is per 1 juli 2020 beschikbaar en vanaf deze datum kunnen gemeenten hun aanvragen indienen.

Vacatures

22-04-2020
De Vereniging van Grondbedrijven biedt haar leden en donateurs de mogelijkheid aan om kosteloos vacatures te plaatsen.

Save the date

20-04-2020
Als bijeenkomsten op dat moment weer mogelijk zijn, hopen we u op woensdag 25 november 2020 tijdens ons Najaarscongres te ontmoeten. Het Najaarscongres vindt als gebruikelijk plaats in de Reehorst te Ede.

Verruiming tijdschema opleveren RES

09-04-2020
De opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hebben samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving besloten dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

Notitie hoofdlijnen van het BBV

03-03-2020
De commissie BBV heeft de geactualiseerde notitie "Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie "Raamwerk baten en lasten" uit 2016 is daarmee vervallen.

Save the date

18-02-2020
Op woensdag 27 mei 2020 is Almere uw gastgemeente tijdens het Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven. Almere heeft veel veel te bieden en dat zult u ondervinden tijdens de middagexcursies die door de gemeente Almere zullen worden georganiseerd.