Nieuws

Voorjaarscongres VvG op 5 juni 2024 in Kampen

05-06-2024
De Vereniging van Grondbedrijven verheugt zich om samen met de gemeente Kampen het Voorjaarscongres te organiseren en kijkt uit naar een inspirerende bijeenkomst. Het programma zal zoals gebruikelijk boeiende presentaties omvatten, interactieve excursies en netwerkmogelijkheden. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit interessante congres met als thema: Water en Bodemsturend en grondbeleid.

Voorjaarscongres VvG op 5 juni 2024 in Kampen

05-06-2024
De Vereniging van Grondbedrijven verheugt zich om samen met de gemeente Kampen het Voorjaarscongres te organiseren en kijkt uit naar een inspirerende bijeenkomst. Het programma zal zoals gebruikelijk boeiende presentaties omvatten, interactieve excursies en netwerkmogelijkheden. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit interessante congres met als thema: Water en Bodemsturend en grondbeleid.

PBL: Rijk en provincies moeten snel en vooral sámen ruimtelijke keuzes maken

28-05-2024
Het Rijk heeft aan de provincies gevraagd om met ruimtelijke voorstellen te komen voor een nieuw nationaal omgevingsbeleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het geheel aan ruimtelijke voorstellen van de provincies geanalyseerd.

Advies aan Hoge Raad: verduidelijk en beperk Didamregels

27-05-2024
De advocaat-generaal (AG) Snijders heeft de Hoge Raad in zijn conclusie van 24 mei 2024 in de bodemprocedure van de Didamzaak geadviseerd om de regels van het Didamarrest van de Hoge Raad uit 2021 (hierna: de Didamregels) te verduidelijken en te beperken. De overheid moet de mogelijkheid hebben om van de Didamregels af te wijken als zij daarvoor een goede reden heeft en de niet-naleving van die regels moet niet tot ongeldigheid van de overeenkomst en overdracht leiden. Verder stelt de AG andere verduidelijkingen voor, waardoor de praktijk weet waaraan zij toe is.

Grootschalig optoppen stap dichterbij met nieuwe handreiking

22-05-2024
De woningbouw kan snel, duurzaam en betaalbaar opgeschaald worden door een verdieping toe te voegen aan bestaande gebouwen. Uit een onderzoek bleek dat er op deze wijze 100.000 woningen te realiseren zijn. Omdat er meer kennis hierover nodig is lieten 5 provincies en vereniging van woningcorporaties Aedes een handreiking ontwikkelen waarmee versnelling van woningbouw kan worden gerealiseerd.

Handreiking Algemene erfpachtbepalingen voor gemeentelijke erfpacht bij particuliere woonbestemmingen

22-05-2024
Op 21 mei 2024 is de handreiking “Algemene erfpachtbepalingen voor gemeentelijke erfpacht bij particuliere woonbestemmingen” door minister De Jonge aan de Tweede Kamer verzonden. Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten die erfpacht voor particuliere woningen hebben of overwegen erfpachtbeleid te gaan voeren en helpt bij het opstellen van evenwichtige algemene bepalingen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van particuliere erfpachters.

Reactie Vereniging van Grondbedrijven op hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB

17-05-2024
De Vereniging van Grondbedrijven heeft het coalitieakkoord met grote belangstelling gelezen. De coalitie ziet het bestrijden van het historische woningtekort als topprioriteit en benoemt daarin een aantal concrete doelstellingen en randvoorwaarden. Wij onderschrijven de doelstelling en hopen dat het kabinet voortvarend aan de slag gaat. Het is goed dat het akkoord inzet op het beschikbaar krijgen van meer (betaalbare) gronden. Immers, zonder grond geen ontwikkeling.

Kennisnetwerk Onteigeningen voor Overheden

15-05-2024
Op 14 mei 2024 vond in Utrecht de allereerste bijeenkomst van het kennisnetwerk onteigeningen plaats, georganiseerd door het Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden. Het Kenniscentrum is dé plek voor al uw vragen over onteigening. Of u nu een doorgewinterde expert bent of net de eerste stappen zet, hier vindt u de kennis en de mensen die u verder helpen.

Nieuwe aanvraagronde volkshuisvestingsfonds 2024

14-05-2024
Van 3 juni tot en met 1 oktober 2024 kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor het volkshuisvestingsfonds. Het beschikbare bedrag in deze vierde aanvraagronde is bijna 114 miljoen euro.

Raad op Zaterdag op 25 mei 2024

26-04-2024
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseren jaarlijks meerdere online en fysieke bijeenkomsten onder de naam Raad op Zaterdag. Deze dagen staan in het teken van elkaar ontmoeten, kennis opdoen en informatie delen. Tijdens de Raad op Zaterdag wordt u in verschillende deelsessies bijgepraat over diverse actuele onderwerpen. Op zaterdag 25 mei a.s. staat onder andere het onderwerp Grip op grondbeleid op de agenda.

Lees meer over gebiedsontwikkeling Reevedelta in Kampen

25-04-2024
Op woensdag 5 juni 2024 vindt het voorjaarscongres van de VvG plaats in Kampen. Er worden vier mooie middagexcursies georganiseerd door de gemeente Kampen, waaronder een excursie naar gebiedsontwikkeling Reevedelta. Hierover is een mooi artikel verschenen dat u hier kunt lezen.

Zoetwatertekort en meer wateroverlast: de nieuwe Deltascenario’s laten zien dat we deze eeuw stevige stappen moeten zetten

24-04-2024
Op 24 april 2024 heeft Deltares de nieuwe Deltascenario’s overhandigd aan minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en aan Deltacommissaris Co Verdaas. Vier scenario’s laten zien waarmee we in het waterbeleid en ruimtelijk beleid rekening moeten houden tot het eind van deze eeuw. Voor alle vier de scenario’s geldt dat de wateropgaven flink groter worden. Dit raakt heel Nederland.

Save the date: regiobijeenkomst Zuid/West op 26 juni 2024

15-04-2024
Op woensdagmiddag 26 juni 2024 organiseert de VvG Zuid-West Nederland al weer haar tweede regiobijeenkomst. Ditmaal in Roosendaal. Joop van den Brand zal het hebben over kostenverhaal en betaalbare woningbouw onder de omgevingswet. Meer informatie volgt binnenkort.

Water en Bodem Sturend - Publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

09-04-2024
Te midden van uitdagingen als de stikstofcrisis, klimaatverandering en een groot tekort op de woningmarkt, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat er nog voldoende ruimte is voor ontwikkeling, maar dat er verstandige keuzes moeten worden gemaakt. Vandaag is daartoe het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving aan de Tweede Kamer overhandigd.

Startbijeenkomst Kennisnetwerk Onteigeningen

08-04-2024
Bent u werkzaam bij de overheid en houdt u zich bezig met onteigeningen? Dan is deze uitnodiging voor u! Deze kennisnetwerkbijeenkomst op 14 mei 2024 heeft tot doel om professionals uit de onteigeningspraktijk te verbinden om zo van elkaars kennis en ervaringen te leren. U kunt zich tot 12 april a.s. aanmelden.

Kamerbrief over voortgangsrapportage Modernisering grondbeleid

03-04-2024
Vandaag heeft minister De Jonge (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de modernisering van het grondbeleid in Nederland.

Algemene Ledenvergadering van 2 april 2024

02-04-2024
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Grondbedrijven heeft vanmiddag op voordracht van het voltallige bestuur Geert-Jan Put benoemd tot voorzitter. Daarnaast verwelkomen we Gerrit van Buren als onze nieuwe penningmeester.

Webinar Flexwoningen en de Omgevingswet

29-03-2024
Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. De wet bundelt en vereenvoudigt regels en procedures. Maar wat betekent de wet voor het snel realiseren van flexwoningen? Het webinar van Platform31 geeft antwoord op die vraag op 4 april 2024 van 13.00 - 14.00 uur.

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

28-03-2024
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen de komende periode nieuwe mogelijkheden om hun wegen veiliger te maken met geld van het Rijk. Bijvoorbeeld fietspaden verbreden of rotondes aanleggen. Tot 2030 heeft het Rijk hiervoor 500 miljoen beschikbaar gesteld.

Stimuleringsregelingen voor de bouw van seniorenwoningen

27-03-2024
In de komende decennia zal het aantal mensen van 75 jaar en ouder stijgen van 1,4 miljoen in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040 en 2,9 miljoen in 2050. Dit benadrukt de groeiende behoefte aan meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en die de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden. Het Programma Wonen en Zorg voor Ouderen bevordert de versnelling van de bouw van dergelijke woningen en draagt bij aan een vlottere doorstroming op de woningmarkt. Lees hier meer over de ondersteuningsmaatregelen, financiële regelingen, handreikingen en tools die helpen bij de huisvesting van ouderen.

Ruim 4 miljoen voor initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten!

25-03-2024
Goede ideeën die aan een fijn leefklimaat in de provincie Zeeland bijdragen kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER die vanaf 2 april 2024 open gaat. LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling en deze subsidieregeling is bedoeld om lokale Zeeuwse projecten en goede ideeën te ondersteunen. Projecten kunnen ingediend worden in de periode 2 april 2024 tot en met 1 april 2025.

Sneller een nieuwbouwwoning door kortere processen en procedures

20-03-2024
Minister Hugo de Jonge heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een update gegeven over de acties voor het versnellen van processen en procedures.

Tweede editie van het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling online beschikbaar

19-03-2024
Op de verenigingspagina’s kunt u de aankondiging lezen van ons Voorjaarscongres in de Gemeente Kampen. Verder een mooi verslag van onze regiobijeenkomst Zuid-West in Middelburg eerder dit jaar, waar Jolande De Vries de onderwerpen voorkeursrecht en onteigening besprak. Ook kunt u de belangrijkste analyses en oplossingsrichtingen van ons Position Paper Grond lezen.

Extra online ALV op 2 april 2024

18-03-2024
Er zal een extra online Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Grondbedrijven plaatsvinden op 2 april 2024 van 13.00 – 14.00 uur. Op de agenda van deze extra online ALV staat de voordracht door het voltallige bestuur van de VvG van de heer Geert-Jan Put als kandidaat voor de functie van voorzitter van de VvG alsmede de voordracht door het voltallige bestuur van de VvG van de heer Gerrit van Buren als kandidaat voor de functie van penningmeester van de VvG. U kunt de stukken opvragen via info@vvg.nl.

Subsidieregeling van de provincie Utrecht

05-03-2024
Op 2 april a.s. opent de subsidieregeling van de Provincie Utrecht voor groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen. Overweegt u subsidie aan te vragen voor uw initiatief? Meld u dan aan voor dit webinar over de subsidieregeling. Alleen rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen.

Hoe staat gebiedsontwikkeling er anno 2024 voor?

28-02-2024
Met de GO Barometer houden de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling de vinger aan de pols van het vakgebied. Deel uw ervaringen, kom erachter wat er momenteel écht speelt, én maak kans op een gratis ticket voor het SKG Jaarcongres.

DUMAVA subsidieregeling: derde ronde opent in juni 2024

27-02-2024
Op maandag 3 juni 2024 gaat de derde ronde van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) van start! Met een subsidieplafond van 237,5 miljoen euro kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals bibliotheken en scholen, hun panden verduurzamen. In totaal is tussen 2024 en 2030 een bedrag van 1,9 miljard euro beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds voor de DUMAVA.

Hulp bij het aanvragen Volkshuisvestingsfonds

20-02-2024
Wilt u als gemeente het Volkshuisvestingsfonds aanvragen, en heeft u vragen over de formulieren of het proces? Tijdens de openstelling kunt u eenmalig een vertrouwelijk online adviesgesprek aanvragen bij het Expertteam woningbouw. Dit heeft geen gevolgen voor uw aanvraag.

VNG magazine met als thema Bouwen en Wonen

15-02-2024
In de nieuwste editie van VNG Magazine staat Bouwen en Wonen centraal als thema en bevat onder meer artikelen over gemeentelijk grondbeleid, de woningmakersplanlijst en nieuw geld voor oude wijken in het woonfonds in Wijchen.

Onderzoeksrapport: doorbouwfaciliteit kan nieuwbouw vooruithelpen

14-02-2024
Via een doorbouwfaciliteit kunnen vastgelopen nieuwbouwprojecten in veel gevallen toch van start, blijkt uit onderzoek van Capital Value. Zo’n faciliteit verstrekt kortlopende leningen waarmee ontwikkelaars de bouwkosten voor nog niet verkochte woningen kunnen financieren. Hierdoor wordt vertraging van woningbouwprojecten beperkt.

175 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen Volkshuisvestingsfonds: loket 3e tranche nu geopend

12-02-2024
Vanaf vandaag is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). In de derde tranche van het fonds wordt 175 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herstructurering van woningen in de meest kwetsbare gebieden.

Tussenrapportage Interdepartementaal Beleidsonderzoek Woningbouw en Grond (IBO)

09-02-2024
Er is een aanzienlijk woningtekort in Nederland, wat vraagt om interventies vanuit het rijk. Het kabinet heeft daarom gevraagd om een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Hierin zijn instrumenten in kaart gebracht die de woningbouw kunnen stimuleren en het aanbod beter kunnen laten aansluiten op de woningbehoefte. De IBO-werkgroep heeft een tussenrapportage opgeleverd waarin enkele oplossingsrichtingen worden benoemd om het woningbouw- en grondbeleid te verbeteren. Deze richtingen zullen verder worden uitgewerkt richting de eindrapportage, die voor de zomer wordt gepubliceerd.

Position paper grond t.b.v. IBO onderschreven door VNG

08-02-2024
Het huidige instrumentarium voor grondbeleid is historisch zo gegroeid en heeft goede kanten, maar er zijn ook diverse dilemma’s en knelpunten. In dit position paper geven we analyses van de problematiek en concrete oplossingen die kunnen helpen het grondbeleid te verbeteren. Het document is bedoeld als input voor het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) woningbouw en grond, dat het rijk uitvoert. Het IBO kan weer dienen als input voor de toekomstige kabinetsformatie en daarna maatregelen en wetgeving vanuit het rijk. Het position paper is opgesteld door de VvG en is integraal en ongewijzigd onderschreven door de VNG.

Regiobijeenkomst Zuid/West

07-02-2024
Samen met de provincie Zeeland organiseerde de VvG een eerste regiobijeenkomst Zuid-West, waarbij Jolande de Vries (de Lorijn Raadgevers o.g.) haar kennis heeft gedeeld met de deelnemers over het voorkeursrecht en onteigening onder de omgevingswet. De slides en opname van deze presentatie worden beschikbaar gesteld.

Verantwoording SpUK Wbi (Woningbouwimpuls)

06-02-2024
De afgelopen periode zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissie BBV bezig geweest aan verduidelijkingen omtrent de administratieve wijze van verwerken van de SpUK WBI (Specifieke Uitkering Woningbouwimpuls). Dit heeft geleid tot een memo.

Editie 1 van het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling is online te lezen

05-02-2024
Goed nieuws! De eerste editie van het praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling voor 2024 is nu (online) beschikbaar. Lees over ons Najaarscongres, mooi vastgelegd door onze secretaris Bram van Uden. En verder natuurlijk weer veel mooie artikelen en columns. Exclusief beschikbaar voor leden en donateurs via: https://www.vvg.nl/praktijkblad/download.

ISDE-subsidie

02-02-2024
Gemeenten hebben sinds 1 februari jl. de mogelijkheid om namens woningeigenaren de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aan te vragen en te ontvangen. Deze aanpassing vergemakkelijkt met name de toegang tot duurzame maatregelen voor kwetsbare huishoudens, aangezien woningeigenaren niet langer zelf de subsidie hoeven aan te vragen.

De rekenmodellen 2024 (nieuwe plankostenscans) staan weer online

01-02-2024
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft meegedeeld mee dat de rekenmodellen voor het berekenen van plankosten onder de Omgevingsregeling opnieuw beschikbaar zijn via de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Deze rekenmodellen bevatten de nieuwe, geïndexeerde tarieven voor de plankosten die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn.

Voldoende plancapaciteit om totale woningbouwopgave te realiseren

31-01-2024
De plancapaciteit voor Nederlandse woningbouw tussen 2022 en 2030 is vastgesteld op 1.075.000 woningen, een toename van 25.000 vergeleken met vorig jaar. 'Harde plannen', met juridische zekerheid voor bouw, zijn met 7.000 gestegen, en gunstige marktomstandigheden dragen bij aan stijgende huizenprijzen en consumentenvertrouwen. Een recente prognose benadrukt de noodzaak van extra woningbouwplannen, waarover minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer in maart zal informeren.

De toolbox "Versnellen Tijdelijke Huisvesting" bijgewerkt met de meest recente juridische informatie

24-01-2024
Bent u bezig met het opzetten van tijdelijke huisvestingsprojecten en heeft u behoefte aan juridische ondersteuning? De toolbox "Versnellen Tijdelijke Huisvesting" is geüpdatet in overeenstemming met de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht is gegaan.

Uitspraak Rechtbank Gelderland over openbaarmaking stukken

22-01-2024
De rechtbank Gelderland heeft het besluit van het college van Nunspeet om een intern memo geheim te houden, afgewezen. Drie rechters van de rechtbank hebben bepaald dat het interne memo met betrekking tot een omstreden grondtransactie in de gemeente Nunspeet openbaar moet worden gemaakt. Deze beslissing volgt op een rechtszaak die was aangespannen door twee inwoners.

Factsheet Verdichten en vergroenen

18-01-2024
Het Programma Stedelijke Transformatie heeft in december 2023 een factsheet Verdichten en vergroenen uitgebracht met daarin ook links naar bruikbare handreikingen.

Lees de publicatie Kosten? Waarde!

10-01-2024
Nederland moet aardgasvrij zijn in 2050 – of eerder. Dat is geen duur probleem, maar een prachtige kans om een nieuw hoofdstuk te schrijven in onze rijke traditie van volkshuisvesting en wijkvernieuwing. In dit essay maken de auteurs Donald van den Akker, Huub Glas en Louis Hiddes deze oproep concreet.

Aanmeldloket Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen nog 1 week open

08-01-2024
Gemeenten die snel meer woningen willen bouwen, kunnen profiteren van deze regeling. Hiermee ontvangen ze financiële steun voor het creëren van nieuwe flexwoningen of het omvormen van bestaande gebouwen. Dit helpt gemeenten om te voldoen aan de groeiende vraag naar woonruimte. Het aanvraagloket is open tot 15 januari 2024, met een beschikbaar budget van € 55 miljoen.

Kerstgroet VvG

21-12-2023
Adrian Los, Geert-Jan Put, Jaap Haks, Judith Wicherson, Werner Gerritsen, Bram van Uden, Martine Bos, Chantal van Rooijen en Renate van der Zee wensen u prachtige Kerstdagen en een voorspoedig 2024 toe! Wij hopen dat het nieuwe jaar gevuld zijn met succes, gezondheid en geluk voor u en uw dierbaren. Dank voor een geweldig jaar van samenwerking en connectie. Laten we samen uitkijken naar nieuwe kansen en uitdagingen in het komende jaar.

Adrian Los directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij BZK

21-12-2023
Onze zeer gewaardeerde voorzitter Adrian Los zal per 26 februari 2024 de positie van directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bekleden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vereniging van Grondbedrijven feliciteert Adrian van harte met deze mooie overstap en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Kamerbrief met reactie over Didam-arrest en motie-Bontenbal c.s.

20-12-2023
Minister De Jonge heeft op 19 december 2023 de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het Didam-arrest en op de motie van de kamerleden Bontenbal en Stoffer. De Minister geeft in deze brief aan de uitkomsten van het cassatieberoep en prejudiciële vragen af te wachten alvorens te beoordelen of wetgeving noodzakelijk is.

Lees het verslag over het Najaarscongres

18-12-2023
Op 1 november hadden we een goed bezocht en geslaagd VvG najaarscongres, vertrouwd in de Reehorst in Ede. Een terugblik.

Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden

18-12-2023
Met de aanstaande invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 ondergaat de procedure rondom onteigening aanzienlijke veranderingen. Deze veranderingen brengen aanzienlijke gevolgen met zich mee, zowel voor de betrokken inwoners als voor de overheden die dit instrument hanteren. Om de ambtelijke organisaties te ondersteunen bij het zelf nemen van onteigeningsbesluiten, gaat per 1 januari 2024 het Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden van start.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling online beschikbaar

06-12-2023
In deze editie staan weer mooie artikelen van Hendrik van Sandick en Joop van den Brand, Vincent Fructuoso van der Veen, Robert Lucassen, Niek van der Heiden, Rick Meijer en Theo Stauttener, Evert Jan van Baardewijk , Kees van der Lee en I.P.A. van Heijst. Verder ook columns van Manfred Fokkema en Arjan van Delden. En op onze verenigingspagina staat een uitnodiging voor de regiobijeenkomst Zuid-West, de eerste startbijeenkomst die op 7 februari 2024 in Middelburg zal plaatsvinden.

Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023 gepubliceerd

05-12-2023
De Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023 is een actualisatie van de Notitie grondbeleid uit 2019 vanwege de invoering van de Omgevingswet. Alle wijzigingen in de notitie die te maken hebben met de Omgevingswet treden in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle overige wijzigingen treden in werking met ingang van begrotingsjaar 2025.

Position Paper over dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid

01-12-2023
Het ministerie van BZK werkt aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Woningbouw en Grond (IBO). Dit is een ambtelijk, onafhankelijk onderzoek, wat beleidsopties ontwikkelt voor in dit geval woningbouw en grond. De VvG heeft input gegeven door hiervoor een zogenaamd “Position Paper”, uit te werken in samenwerking met de Contactgroep Grondzaken en de VNG. U kunt hier de eerste opzet lezen waarin ingegaan wordt op de dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid. Dit is nog geen officieel vastgesteld stuk.

Belangrijk bericht over inschrijven voorkeursrecht per 1/1/24

30-11-2023
Voorkeursrechten vallen na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer onder de Wkpb. Een andere belangrijke wijziging is dat het voorkeursrecht in werking treedt op het moment van inschrijven in de BRK. Voor een snelle verwerking is het advies om voorkeursrechtbesluiten digitaal bij het Kadaster aan te bieden. Dit kan met SYVAS (systeem voor het aanbieden van stukken). Voor het gebruik van SYVAS is voor de registratie van overheidsbesluiten een gekwalificeerd persoonsgebonden certificaat nodig. De aanvraag hiervan kan enkele weken in beslag nemen. Om na 1 januari 2024 niet voor verrassingen te komen staan raden wij aan om nu al aan te sluiten op SYVAS.

Hoe ziet Nederland eruit in 2050?

28-11-2023
Iedereen kan via www.ruimteraadpleging.nl advies geven over de inrichting van Nederland. In deze raadpleging gaat het om waarden en principes bij het verdelen van de ruimte en door mee te doen kunt u aangeven wat u belangrijk vindt en waaraan u meer of juist minder ruimte wil geven. Dit kan tot en met 1 januari 2024.

Download de bundel Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling: verder met een multidisciplinaire aanpak

27-11-2023
Nederland staat voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Bij concrete gebiedsontwikkelingen komen de verschillende opgaven samen. Van het omgevingsrecht wordt onder meer verwacht dat het deze opgaven faciliteert. Maar de werking van het omgevingsrecht in de praktijk is tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Wetgeving alleen kan de noodzakelijke transities niet bewerkstelligen. Samenwerking tussen disciplines is noodzakelijk. Daarop richt deze bundel zich.

Plankostenscan onder de Omgevingswet

13-11-2023
Op de site van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is vanaf nu alle informatie over de regeling van de plankosten te vinden. Onder de Omgevingswet zijn er twee rekenmodellen om de kosten te berekenen: voor kostenverhaal met en zonder tijdvak. In een eerder stadium is een handreiking kostenverhaal opgesteld. De modellen en de handreiking kostenverhaal kunt u terugvinden op de site van het IPLO.

19 miljoen voor ondersteuning van verhuurders en woningeigenaren bij gezamenlijke renovatieprojecten

10-11-2023
Het kabinet trekt in totaal 19 miljoen euro uit voor de ondersteuning van verhuurders en woningeigenaren bij gezamenlijke renovatieprojecten ten behoeve van verduurzaming. Met deze stimulans kunnen samenwerkingsverbanden een procesondersteuner inhuren die hen begeleidt naar de start van duurzame renovatieprojecten. Het aanvraagloket opent op maandag13 november, 9.00 uur. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Informatie over ons Najaarscongres op 1 november 2023 in Ede

01-11-2023
Het thema van ons Najaarscongres 2023 is dit keer: Investeren in de ruimtelijke ontwikkeling: het spel en de spelers. Naast Martijn van Berkel van het Rijksvastgoedbedrijf, zullen Sjoerd Lubbers van de Provincie Zuid-Holland en wethouder Jan Pieter van der Schans van de gemeente Ede de overheidskant belichten. Ronald Huikeshoven (AM), Leonore Reijnen (Amvest) en Martin van Rijn (Aedes) zullen het thema uitdiepen vanuit het perspectief van de markt en corporaties.

Handreiking voor het opstellen van een regionale woonzorganalyse

26-10-2023
Woonzorgvisies zijn belangrijk om huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren. Platform31 heeft een handreiking gemaakt om gemeenten hierbij te ondersteunen. Deze handreiking gaat in op verschillende onderdelen uit de woonzorganalyse, gebaseerd op praktijkervaringen van de koplopersregio’s.

Optop2000: aanmeldingen geopend

25-10-2023
Gemeenten, woningcorporaties en gebouweigenaren die werken aan een optop-project of daar op korte termijn mee willen starten, kunnen zich nu aanmelden voor de Optop2000. Met de projecten die onderdeel zijn van de Optop2000 wordt inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om optoppen op grotere schaal tot een succes te maken en wat de eventuele belemmeringen zijn. Op de Dag van de Volkshuisvesting worden de eerste projecten in de schijnwerpers gezet.

Editie 5 van het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling online beschikbaar

16-10-2023
Op vakantie of lekker thuis op de bank, waar onze leden en donateurs zich ook bevinden, het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling kunnen zij online lezen (lukt dat niet, neem dan contact op via: info@vvg.nl).

Rekenmodel flexwonen

12-10-2023
Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten. Dat komt vooral doordat de tweede exploitatietermijn en latere exploitatietermijnen ongewis en variabel zijn. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de vraag hoe deze businesscase uitpakt. Daarom is er een gestandaardiseerd rekenmodel ontwikkeld.

Rijk helpt gemeenten met bereikbaarheid van nieuwe woningen

11-10-2023
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken helpen gemeenten met 1,5 miljard euro om nieuwbouwwijken goed bereikbaar te maken. De ministeries dragen financieel bij aan de aanleg van infrastructuur zoals wegen, bruggen rotondes en fietsroutes. Hiermee kunnen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen goed bereikbaar gemaakt worden.

Contourennotitie schetst eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte

06-10-2023
Vooruitlopend op het verschijnen van een nieuwe Nota Ruimte heeft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de Contourennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd. De notitie benoemt de urgente keuzes op het gebied van energie, natuur, woningbouw, landbouw, economie en infrastructuur die overheden moeten maken en geeft een eerste inhoudelijke richting voor een rechtvaardige verdeling van die ruimte. Daarmee herneemt het rijk de regie op de ruimtelijke ordening.

Financiële herplaatsingsgarantie ter consultatie aangeboden

04-10-2023
De inhoud van de Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (financiële herplaatsingsgarantie) is vandaag aangeboden ter consultatie. Investeerders in flexwoningen kunnen zich melden voor deze regeling met een totale waarde van 220 miljoen euro, die ingezet wordt om versneld 30.000 nieuwe woningen te realiseren. Hierbij geldt: op=op.

Regiobijeenkomsten VvG

03-10-2023
Op 1 november 2023 vindt ons landelijke Najaarscongres plaats in de Reehorst in Ede. Naast onze landelijke congressen willen we graag regionale bijeenkomsten organiseren zodat u een netwerk “dichtbij huis” kunt opbouwen. Daarnaast is het fijn om van elkaar te leren en meer te weten te komen over onderwerpen waar u zich in de dagelijkse praktijk mee bezighoudt, zoals bijvoorbeeld het grondbeleidsinstrumentarium onder de nieuwe omgevingswet. De regio Oost en Noord-Holland zijn al bestaande regio’s van de VvG, de regio Zuid/West is in oprichting en dat smaakt naar meer. Wilt u ons hierbij helpen? Neem dan contact op met Renate van der Zee via: info@vvg.nl.

Oproep

29-09-2023
Diverse gemeenten zijn bezig met een ruimtelijke investeringsagenda. Bent u hier ook mee bezig en heeft u een voorbeeld dat u wilt delen met uw vakgenoten? Of vindt u het fijn om hierover te kunnen sparren met een collega van een andere gemeente? Meld dit dan bij info@vvg.nl.

Nieuwe versies aanvraagformulieren Start Bouwimpuls en Q&A Start Bouwimpuls online

28-09-2023
De aanvraagdocumentatie voor de Startbouwimpuls zijn aangescherpt en verduidelijkt. Ook is de Q&A Start Bouwimpuls aangevuld. De Q&A Startbouwimpuls wordt de komende tijd periodiek up to date gehouden naar aanleiding van binnengekomen vragen. Er zal ook een factsheet worden gemaakt voor het onderwerp staatssteun. Houd onze website hiervoor in de gaten.

7,2 miljoen extra beschikbaar voor een gezonde leefomgeving in 20 kwetsbare stedelijke gebieden

27-09-2023
Leefomgeving heeft veel impact op gezondheid: bewoners van kwetsbare stedelijke gebieden hebben vaker gezondheidsproblemen en een lagere levensverwachting. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt in de periode van 2023 tot 2025 7,2 miljoen euro extra beschikbaar om de leefomgeving in kwetsbare gebieden te verbeteren.

Handreiking voor het realiseren van betaalbare woningen

25-09-2023
De woningnood in Gelderland is hoog. Provincie Gelderland heeft samen met de STEC-groep, gemeente Ede en Culemborg een handreiking ontwikkeld voor het realiseren van betaalbare woningen.

Prinsjesdag 2023

20-09-2023
Gisteren heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota gepresenteerd. Hierin staat onder meer dat er een IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) Breder instrumentarium woningbouw en grond komt. Het doel van dit IBO is om in kaart te brengen welke bestaande en mogelijk nieuwe instrumenten er bestaan voor een goed functionerende – dat wil zeggen het woningaanbod sluit aan en reageert op de vraag – aanbodkant van de woningmarkt en op basis hiervan te inventariseren wat mogelijke concrete beleidsopties en pakketten zijn om het woningaanbod te stimuleren.

Verlenging aanmeldtermijn Startbouwimpuls

30-08-2023
Er is veel belangstelling voor de Startbouwimpuls (SBI). Deze is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen en daardoor dreigen te vertragen of on hold gezet te worden. Gemeenten krijgen twee weken langer de tijd om hun project aan te melden: tot 13 oktober 2023.

Correctie versie 2023 van plankostenscan

28-08-2023
Door de aanpassing van de cao voor gemeenteambtenaren mogen gemeenten hogere plankosten in rekening brengen bij de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. In het rekenmodel van juni 2023 zijn echter niet alle cao-lonen met het juiste percentage verhoogd. Dit is nu hersteld.

Download nu de brochure Mogelijkheden, ondersteuning en regelingen huisvesting aandachtsgroepen

24-08-2023
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een actueel overzicht gepubliceerd van mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor het huisvesten van aandachtsgroepen (waaronder statushouders). Hierin staan 13 manieren waarop gemeenten, provincies en woningcorporaties op (korte) termijn passende woonruimte voor aandachtsgroepen kunnen realiseren.

Kamerbrief over speculatieve grondhandel

23-08-2023
Op 13 juli 2023 is er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt ingegaan op de huidige situatie ten aanzien van consumentenbescherming en speculatieve grondhandel, de aard en omvang van de problematiek en de vervolgstappen om ongewenste speculatieve grondhandel zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken. U kunt deze brief hier integraal lezen.

Scenario’s als hulpmiddel voor ruimtelijke inrichting

17-08-2023
Of uw gemeente werkt aan een eerste omgevingsvisie of begint aan een verbeterslag: in beide gevallen heeft u te maken met grote opgaven in de leefomgeving die vragen om visie. Scenario’s helpen om samenhangend en toekomstbestendig omgevingsbeleid te maken. Daarover organiseren de VNG en PBL in het hele land werksessies.

Nature-Based Solutions for Cities

16-08-2023
Leestip voor de vakantie: dit boek over nature based solutions voor steden is gratis te lezen.

De woningbouw is gebaat bij een grotere rol van gemeenten

09-08-2023
De woningbouw is gebaat bij een grotere rol van gemeenten, aldus onze voorzitter Adrian Los in een vandaag verschenen artikel in Cobouw. Maar met alleen actief grondbeleid van gemeenten komen we er niet. Er zijn ook wetsaanpassingen nodig.

Handreiking Ruimtelijke inpassing van energie-infra beschikbaar

07-08-2023
De handreiking 'Ruimtelijke inpassing van energie-infra' staan praktische handvaten en verschillende aanbevelingen om gemeenten te ondersteunen bij de uitdagingen van uitbreiding van het lokale stroomnet op de gebouwde omgeving.

Editie 4 van Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling online te lezen

11-07-2023
Deze vierde editie staat weer vol met interessante artikelen en columns. Ook het verslag van de regiobijeenkomst van de VvG Noord-Holland kunt u hierin terugvinden op de VvG-pagina's in ons Praktijkblad evenals een save the date voor ons Najaarscongres dat we op 1 november a.s. in Ede organiseren. Aanmelden is al mogelijk! Wij wensen u een fijne zomer toe en graag tot ziens op ons Najaarscongres in Ede!

Centrumontwikkeling Enschede in stroomversnelling dankzij WBI

07-07-2023
Het eerste succes dankzij de inzet van de Woningbouwimpuls (WBI) is een feit. De bouw van een wooncommunity voor jongeren bestaande uit 202 massief houten, kant-en-klare woningen in Enschede.

Wijziging in de Huisvestingswet

28-06-2023
Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijziging van de Huisvestingswet. Gemeenten krijgen meer opties om mensen te helpen bij het vinden van een betaalbare huur- of nieuwbouwwoning. Ook krijgen ze ruimte om woningen beschikbaar te maken voor mensen met een bepaald beroep - zoals leraren, verpleegkundigen, politieagenten - of met een binding aan de gemeente.

Bijdragen toegekend voor grootschalige woningbouw

26-06-2023
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft vorige week vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat 25 gemeenten een bijdrage krijgen uit het gebiedsbudget voor woningbouwprojecten in de zeventien NOVEX grootschalige woningbouwlocaties (de bedragen uit het gebiedsbudget zijn vastgesteld bij de jaarlijkse ronde Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving met provincies en regio’s). Hiermee kunnen gemeenten publieke tekorten bij de gebiedsontwikkeling (deels) afdekken. Voor de realisatie van nieuwe woningbouw is 475 miljoen euro beschikbaar.

Reactie VvG op Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid

22-06-2023
De afgelopen periode hielp de Vereniging van Grondbedrijven, samen met haar leden, via verschillende kanalen mee bij de totstandkoming van de Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid. Verbetering van het instrumentarium is hard nodig om de ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren en we zijn blij dat de minister dit na vele jaren van stilstand weer aandacht geeft.

Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid

19-06-2023
Op maandag 19 juni 2023 is de langverwachte kamerbrief over de modernisering van het grondbeleid door minister Hugo de Jonge verstuurd naar de Tweede Kamer. In deze brief heeft de minister zich gericht op de inrichting van het grondbeleid zelf met als centrale vraag: “Hoe kan het grondbeleid worden gemoderniseerd, zodat het beter ten dienste komt te staan van gebiedsontwikkeling?”.

Webinar Startbouwimpuls

15-06-2023
Op 20 juni en 22 juni a.s. organiseert het ministerie van BZK twee webinars over de Startbouwimpuls. De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. De digitale sessies zijn bedoeld om medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen te informeren over de regeling Startbouwimpuls. Daarnaast gaat het ministerie in gesprek over het proces om de komende maanden te komen van een eerste, globale inventarisatie van projecten tot de uiteindelijke formele aanvragen en beoordelingen.

34 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

02-06-2023
Sinds 30 mei 2023 is er 34 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen. Gemeenten die versneld aan de slag willen met het huisvesten van aandachtsgroepen kunnen hier gebruik van maken. Een aanvraag indienen kan tot en met 7 juli 2023 17.00 uur. Het budget wordt beschikbaar gesteld aan projecten op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt koopovereenkomst in bodemprocedure (Didam)

05-04-2023
In de bodemprocedure heeft het hof beslist dat de gemeente aan alle belangstellenden de mogelijkheid had moeten geven om mee te bieden en de koopovereenkomst wordt vernietigd. De gemeente mag de gemeentehuislocatie alleen verkopen in een procedure waarin (potentiële) gegadigden zijn uitgenodigd mee te dingen naar de locatie. Verder besliste het hof dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en daarom schade moet vergoeden.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling: editie 2023-2 online te lezen

23-03-2023
Op onze VvG pagina aandacht voor ons Voorjaarscongres dat op 7 juni 2023 in Nijmegen zal plaatsvinden. Martine Bos stelt zich als nieuw bestuurslid aan u voor en een Save the Date voor ons Najaarscongres dat op 1 november 2023 in Ede zal plaatsvinden.

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

14-03-2023
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 (41 van de leden waren voor de inwerkingtreding en 29 leden tegen). Er zijn vier moties aangenomen.

Voorbeeldregels kostenverhaal online

14-02-2023
Naast de algemene informatie over kostenverhaal, de handreiking en de rekenvoorbeelden, kunt u nu ook de voorbeeldregels kostenverhaal vinden op de website van het (IPLO).

Teruglezen informatie over Gelderse Kansen voor Gebiedsontwikkeling

02-02-2023
Al weer iets meer dan twee weken terug vond er een waardevol kennis- en netwerkevenement over 'Gelderse Kansen voor Gebiedsontwikkeling' plaats in Ede. Tijdens deze inspirerende middag sprak VvG-bestuurslid Geert-Jan Put met vele sprekers over gebiedsontwikkeling in Gelderland en de manier waarop provincie Gelderland en Oost NL gemeenten hierbij kunnen ondersteunen.

Martine Bos treedt toe tot het bestuur van de Vereniging van Grondbedrijven

26-01-2023
Op donderdag 26 januari 2023 heeft de ALV besloten om de voordracht van Martine Bos tot bestuurslid van de Vereniging van Grondbedrijven te aanvaarden. Martine werkt als adjunct-directeur Grond en Ontwikkeling bij de gemeente Amsterdam.

KB over invoering Omgevingswet per 1 januari 2024 in procedure gebracht

26-01-2023
Het Koninklijk Besluit over de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is vandaag door minister De Jonge bij beide Kamers in procedure gebracht. Daarmee is de vorig najaar afgesproken streefdatum van invoering per 1 juli 2023 niet meer aan de orde.

Bijeenkomst Gelderse kansen voor gebiedsontwikkeling

23-01-2023
Vorige week woensdag vond de bijeenkomst die Oost NL samen met de Vereniging van Grondbedrijven (VVG) organiseerde over Gelderse kansen voor gebiedsontwikkeling plaats in de Mauritskazerne in de Gemeente Ede. Voor Gelderse gemeenten werd de oproep gedaan om vooral een beroep te doen op de fondsen Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en Perspectieffonds Gelderland (PFG). Het was een zeer geslaagd netwerkevent waar weer volop nieuwe verbindingen gelegd werden.

Handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen vernieuwd

20-01-2023
Deze handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.

600 miljoen voor verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid kwetsbare wijken

18-01-2023
Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft gisteren de contouren van het Volkshuisvestingsfonds voor 2023 met de Tweede Kamer gedeeld. Lees hier meer.

Rijk zet in op forse versnelling woningbouw

18-01-2023
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft om de woningbouwontwikkeling te versnellen het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan van aanpak bevat meerdere versnellingsacties die ervoor moeten zorgen dat de gemiddelde ontwikkeltijd van woningbouwprojecten omlaaggaat.

Wat heeft 2023 voor ons in petto?

10-01-2023
Hopelijk veel goeds! De Vereniging van Grondbedrijven zal zich dit jaar ook weer inspannen om veel voor haar leden te kunnen betekenen. Er staan dit jaar weer een mooi aantal bijeenkomsten en congressen op het programma. We hopen velen van u daar te mogen begroeten.

Enquête "onderzoek verwervingskosten en inbrengwaarde bij gebiedsontwikkeling"

24-12-2022
Het Ministerie van BZK is een onderzoek gestart naar verwervingskosten en inbrengwaarden bij gebiedsontwikkeling, uitgevoerd door adviesbureau Brink. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder gemeenten en een onderzoek naar de historische ontwikkeling van de waarde van de grond op een aantal woningbouwlocaties. Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de enquête.

Kerstgroet VvG

23-12-2022
Wij danken onze leden en donateurs voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u fijne Kerstdagen en een goed 2023 toe!

Voorwaarden warme gronden in Notitie grondbeleid aangepast

22-12-2022
Momenteel werkt de commissie BBV aan een actualisering van de Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) in het kader van de Omgevingswet. Vooruitlopend op de vaststelling en publicatie van deze geactualiseerde notitie heeft de commissie BBV besloten de voorwaarden waaronder sprake is van warme gronden, zoals beschreven in hoofdstuk 4.2 van deze notitie, aan te passen.

Eerste Kamer stemt in met afschaffen verhuurderheffing per 2023

20-12-2022
Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het afschaffen van de Verhuurderheffing per 2023.

Laatste editie van 2022 van het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling online te lezen

14-12-2022
In deze laatste editie van ons Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling van dit jaar kunt u onder meer het verslag van Kees Hagendijk over ons Najaarscongres lezen. Verder artikelen van Rik Bousema, Letty Reimerink, Eelkje van de Kuilen en Egbert de Groot, Bjorn Hoops en Robert Lucassen. De kroniek schadeloosstelling bij onteigening is geschreven door van Heijst en de kroonbesluiten tot onteigening in het eerste halfjaar van 2022 door A.P. van Delden en R.S. den Otter. De jurisprudentie 1 september tot 1 november 2022 is van de hand van Frans van de Loo.

Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies

12-12-2022
Het ruimtelijk startpakket is vandaag naar de twaalf provincies verstuurd. Eind volgend jaar gaan het Rijk en de provincies bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Deze afspraken vormen de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024.

Didam-proof in beleid en praktijk

07-12-2022
Op 22 november 2022 organiseerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM, VNG en VvG een bijeenkomst over de gevolgen van het Didam-arrest voor gebiedsontwikkeling. U kunt hier het verslag van Kees Hagendijk lezen.

Presentaties bijeenkomst over gevolgen Didam-arrest beschikbaar

22-11-2022
Op 22 november 2022 organiseerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM, VNG en VvG een bijeenkomst over de gevolgen van het Didam-arrest voor gebiedsontwikkeling. Arjan Bregman heeft de handreiking over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling toegelicht. Na deze toelichting heeft Manfred Fokkema de meest recente jurisprudentie naar aanleiding van het Didam-arrest besproken. De presentaties van beide heren kunt u nu teruglezen.

Porthos-uitspraak

21-11-2022
De Raad van State heeft in de Porthos-uitspraak van 2 november 2022 vastgesteld dat de (stikstof)bouwvrijstelling uit de Wet natuurbescherming in strijd is met het Europese natuurbeschermingsrecht en dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Er is een Q&A beschikbaar gesteld en u kunt hierover twee webinars terugkijken.

Nog €7 miljoen beschikbaar voor Regeling huisvesting aandachtsgroepen

17-11-2022
Gemeenten kunnen in deze laatste ronde nog tot 28 november, 17:00 uur, gebruikmaken van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) en een aanvraag indienen.

Versnelde start met flexwoningbouwprojecten mogelijk dankzij Rijksbijdrage

16-11-2022
Minister De Jonge heeft bekend gemaakt dat 13 gemeenten en een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. In december volgt een laatste publicatie van de toegekende projecten.

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

15-11-2022
Gisteren hebben minister de Jonge, minister Harbers en staatssecretaris Heijnen bekend gemaakt hoe het bedrag van € 7,5 miljard, dat door het kabinet in het coalitieakkoord is vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken, besteed wordt. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuwe te bouwen woningen tot en met 2030.

Impulsaanpak winkelgebieden

14-11-2022
De tweede aanvraagronde voor de Impulsaanpak Winkelgebieden is vandaag van start gegaan. Deze regeling is bedoeld voor gemeenten die samen met private partijen een winkelgebied willen herstructureren of te transformeren.

Rapportage: regie over volkshuisvesting

10-11-2022
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft veertien wetenschappers gevraagd om hun visie op de regie op volkshuisvesting: hoe voer je goede regie en wat is daarvoor nodig? Het heeft geresulteerd in zes beschouwingen op verschillende thema’s. Deze thema's zijn in samenwerking met Binnenlands Bestuur gebundeld in deze nieuwe publicatie ‘Regie over volkshuisvesting’.

Handreiking over Didam beschikbaar

07-11-2022
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM, VNG en Vereniging van Grondbedrijven heeft prof. dr. ir. Arjan Bregman van het Instituut voor Bouwrecht een handreiking geschreven over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking biedt ondersteuning bij de implementatie van het Didam-arrest en omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties. Deze handreiking is nu beschikbaar.

Woensdag 2/11/2022: de dag van ons Najaarscongres en de dag dat de Raad van Sta­te uit­spraak doet over Por­thos

02-11-2022
Om 10.00 uur starten we met ons Najaarscongres in de Reehorst in Ede. En tien minuten later doet de Raad van State uitpraak over Porthos. Een in velerlei opzichten dus een spannende dag. Deze uitspraak gaat over de zogenoemde bouwvrijstelling (stikstofuitstoot hoeft tijdens de bouwfase niet meer afzonderlijk te worden onderzocht en beoordeeld).

Nieuwe uitspraak over Didam

01-11-2022
In deze casus oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat er geen onroerend goed verkocht mocht worden aan een derde zonder openbare selectieprocedure.

Uitnodiging bijeenkomst handreiking over Didam

01-11-2022
Graag nodigen wij u uit op dinsdag 22 november vanaf 13.00 uur voor de bijeenkomst ‘Omgaan met Didam’ georganiseerd door BZK, VNG/VvG en NEPROM in de Mauritskazerne in Ede. Tijdens deze bijeenkomst zal de handreiking, geschreven door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman van het Instituut voor Bouwrecht, over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling, worden toegelicht. Daarnaast komt ook de meest recente jurisprudentie naar aanleiding van het Didam-arrest die middag aan bod. De toepassing van het leerstuk in de praktijk komt verder aan bod in een (panel)discussie.

Lees editie 5 van het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

26-10-2022
In deze editie kunt u artikelen lezen van Theo Stauttener, Dries Schuwer en Susanne Vermeulen, Jan Wessels, Jonathan de Veen, Manfred Fokkema, Michiel de Haan, Esmeralda Hofman en Loen van Gulick en een column van Paul Rutte.

Monitor volkshuisvestelijke prioriteiten 2021

24-10-2022
De Autoriteit Woningcorporarties laat in deze monitor zien in hoeverre de voortgang op de volkshuisvestelijke prioriteiten 2021 - 2025 in beeld te brengen is met beschikbare en meetbare data. Hierbij zijn Aedes, Woonbond, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten betrokken. De huidige monitor is een actualisatie van een eerdere verkenning.

Webinar kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet staat online en kunt u terugkijken

18-10-2022
In verband met de publicatie van de Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet organiseerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Grondbedrijven een interactief webinar. Het webinar is opgenomen en is nu terug te kijken.

Uitstel invoering omgevingswet

14-10-2022
Vandaag maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de invoering van de Omgevingswet met 6 maanden wordt uitgesteld. De minister zal een nieuw ontwerpbesluit met 1 juli 2023 als inwerkingtredingsdatum bij beide Kamers voorhangen waarbij bij de parlementaire behandeling de uitkomsten van het testen betrokken moeten kunnen worden.

Webinar kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet

10-10-2022
In verband met de publicatie van de Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet organiseren het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven (VVG) aankomende donderdag een interactief webinar van 13.00 - 15.00 uur. Het webinar wordt opgenomen en is na afloop terug te kijken.

Rapport Remkes 'Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'

06-10-2022
Johan Remkes heeft als onafhankelijk gesprekleider voor de gesprekken tussen het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties een rapport opgesteld om weer te komen tot een verstandhouding waarbij de inhoud en het gesprek over een duurzame toekomst voor agrarische ondernemers en het landelijk gebied centraal staan.

Challenge doorstroming: nog een paar dagen de tijd om te reageren

05-10-2022
De provincie Zuid-Holland zoekt naar vernieuwende en creatieve oplossingen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Met de Challenge Doorstroming daagt de provincie marktpartijen, corporaties en overheden uit om mee te doen. Het doel is een lange keten aan verhuisbewegingen op gang te brengen, zodat de bestaande woningvoorraad beter wordt benut.

Derde onderzoeksrapport naar versnellingsmogelijkheden beschikbaar

04-10-2022
In aanvulling op ons nieuwsbericht van 3 oktober 2022 kunt u in dit derde rapport de mogelijkheden om procedures in bezwaar te versnellen voor de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten lezen. Ook dit rapport is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is geschreven

Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht

03-10-2022
In opdracht van de ministeries van BZK en EZK zijn er twee rapporten geschreven over de mogelijkheden om de bezwaarprocedure en de procedure bij de bestuursrechter te versnellen, ten behoeve van projecten in het omgevingsrecht ter realisering van woningbouw, energietransitie en energie-infrastructuur.

Kamerbrief Beleidsreactie op het rapport Aanpak Woningtekort van de Algemene Rekenkamer

28-09-2022
De Algemene Rekenkamer haar op 23 juni 2022 het onderzoek ‘Aanpak Woningtekort’ gepubliceerd. In deze kamerbrief kunt u de beleidsreactie lezen die Huge de Jonge tijdens het commissiedebat van 30 juni 2022 had aangekondigd.

Save the date: webinar kostenverhaal op 13 oktober 2022

27-09-2022
Niek van der Heiden en Constantijn Hageman (beiden werkzaam voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) geven op 13 oktober 2022 van 13.00 tot 15.00 een webinar over kostenverhaal onder de omgevingswet. In het tweede deel van het webinar komen voorbeeldregels kostenverhaal aan bod.

Stimuleringregeling Flex- en Transformatiewoningen opengesteld

27-09-2022
Eind mei 2022 is de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting door Hugo de Jonge ingesteld om overheden en andere woningmarktpartijen actief te ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting voor aandachtsgroepen die onvoorzien geen woonruimte hebben.

Rapportage: regie over volkshuisvesting

26-09-2022
Het ministerie van BZK vroeg veertien wetenschappers om hun visie op de regie op volkshuisvesting. Hoe voer je goede regie en wat is daarvoor nodig? Het resulteerde in zes beschouwingen op verschillende thema’s. In samenwerking met Binnenlands Bestuur zijn deze thema’s gebundeld in deze nieuwe publicatie.

Hefboom voor een schone toekomst - advies Energiehoofdstructuur

15-09-2022
Nederland staat voor grote investeringen in de energie-infrastructuur. Het netwerk dat van vitaal belang is om huishoudens te voorzien van warmte en elektriciteit, om voedselproductie te garanderen, om laaggelegen polders te bemalen, om de (circulaire) economie draaiend te houden, om met elkaar te communiceren en om ons te kunnen verplaatsen. Het College van Rijksadviseurs brengt op verzoek van Programma Energiehoofdstructuur (PEH), advies uit over de samenhang tussen de energiehoofdstructuur en andere ruimtelijke opgaven op de lange termijn.

Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

14-09-2022
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, hoger onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters (sociaal en commercieel) en studenten slaan met dit actieplan de handen ineen om te komen met oplossingen om aan de toenemende vraag naar studentenhuisvesting tegemoet te komen.

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

13-09-2022
Een wijziging in de Huisvestingswet moet mogelijk maken dat gemeenten meer ruimte krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen voorrang te verlenen boven mensen van buiten de gemeente. Deze wijziging is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling editie 4 is online beschikbaar

12-09-2022
In deze editie kunt u het verslag lezen van Kees Hagendijk over ons voorjaarscongres in Almere. Verder artikelen van Nel Hazendonk (Sociale koopwoningen voor Zaankanters), Maarten Hoorn, Barbara Heebels en Marijke van Hees (Transformatie van kernen van steden en dorpen), Sabien Bouwmeester en Honny de Gucht (Zonnepark Spoorzone Deventer), Guido Mertens (Een modelnota grondbeleid als hulpmiddel voor eigen nota grondbeleid) en Evert Jan van Baardewijk (De PTP-criteria: Proportionaliteit, deel 6), columns van Ruud Schouwaert en Paul Rutte en een jurisprudentierubriek van Frans van der Loo.

Verkennende studie van PBL: Versnelling flexwoningbouw om woningtekort te verlichten blijkt lastig

06-09-2022
Het Rijk, gemeenten en huisvesters moeten structurele oplossingen uitwerken om de zogeheten flexwoonconcepten financieel en sociaal te laten slagen en te waarborgen dat de ontwikkeling van flexwoningen niet afleidt van reguliere woningbouw. Dit stelt het PBL op basis van een verkennende studie.

Elf gemeenten ontvangen in totaal € 22 miljoen om winkelgebied aan te pakken

01-09-2022
Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen krijgen subsidie om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Dit najaar kunnen gemeenten die van plan zijn om een aanvraag in te dienen zich inschrijven voor de Impulskamers Winkelgebieden. De tweede ronde van de regeling is open van 14 november tot en met 5 december 2022. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verkenning G6 binnensteden: Sturen op transformatie

29-08-2022
In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6-steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht) hebben BURA urbanism en Stec Groep de Verkenning Vitale Binnensteden opgesteld, waarin hun onderzoeksresultaten te lezen zijn.

Na Didam: hoe nu verder?

25-08-2022
Tijdens de zomermaanden zijn er een viertal uitspraken gedaan waarvan het goed is om daar kennis van te nemen. Een overzicht van deze uitspraken en andere interessante informatie, voorbeelden en artikelen kunt u teruglezen op onze speciale "Didam-pagina". Ook kunt u een aantal webinars over de gevolgen van het Didam-arrest terugkijken.

Verduurzaming warmtenetten

22-08-2022
De Provincie Utrecht heeft een onderzoek laten uitvoeren in hoeverre grootschalige aquathermie, al dan niet in combinatie met warmte-koudeopslag in de bodem, een haalbare optie is voor het verduurzamen van bestaande warmtenetten.

Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving beschikbaar

18-08-2022
De VNG heeft een nieuwe Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving ontwikkeld. De staalkaart kan u helpen bij het opstellen van een omgevingsplan, vanuit een wijkgerichte aanpak.

Town Deal Sterke Streken

17-08-2022
Heeft uw gemeente een urgente hulpvraag op het thema van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat? Dan kunt u contact opnemen met Agenda Stad om te bezien of Town Deals wellicht voor uw gemeente interessant zou kunnen zijn.

Kom naar de Regio Deal-dagen en verbeter uw voorstel voor een Regio Deal

16-08-2022
Binnenkort organiseert het Ministerie van BZK een aantal informatieve bijeenkomsten over de voorwaarden en selectiecriteria voor de nieuwe reeks Regio Deals. Voor de vierde tranche Regio Deals kunnen tot 15 november voorstellen worden ingediend. Deze worden onder andere beoordeeld op de mate waarin ze de brede welvaart in de regio bevorderen. Maar wat verstaan we nu onder brede welvaart? En hoe beoordeelt het Rijk de voorstellen voor een Regio Deal?

Kennis- en innovatiealliantie ‘Grond en Eigendom’

15-08-2022
De Provincie Zeeland gaat de komende jaren samen met het Instituut voor Agrarisch Recht, de Rijksuniversiteit Groningen en het Kadaster het initiatief van een kennis- en innovatiealliantie ‘Grond en Eigendom’ verder ontwikkelen.

Jurisprudentie over exploitatieplan

12-08-2022
Een stevige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het exploitatieplan ‘Centrumplan Den Hoorn 2020’ dat de gemeenteraad van Midden-Delfland heeft vastgesteld. Uitkomst: een vernietigd besluit tot vaststelling van een exploitatieplan (niet opgenomen sloopkosten, niet opgenomen kosten voor verwijderen van erfdienstbaarheden, ten onrechte geïndexeerde plankosten, niet opgenomen kosten voor parkeerplaatsen (compensatie) buiten het exploitatiegebied enz.).

€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten; aanmeldloket voor hulp bij realisatie projecten geopend

11-08-2022
Heeft u ondersteuning nodig bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept gemeenten, provincies, corporaties en andere belanghebbende partijen op projecten aan te melden.

Regeling Huisvesting aandachtsgroepen binnenkort van start

10-08-2022
De Regeling Huisvesting aandachtsgroepen opent op 19 september 2022 om 9:00 uur en sluit 24 oktober 2022 om 17:00 uur. Voor de derde tranche van de Regeling Huisvesting aandachtsgroepen is minimaal € 37,1 miljoen beschikbaar. Aanvragers kunnen maximaal € 7.000 per woonruimte. Per gemeente bedraagt de maximum aanvraag € 2 miljoen. Het loket is geopend van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022 en u kunt een aanvraag indienen via het RVO-loket.

Cursus privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed en verjaring

09-08-2022
Wilt u meer inzicht krijgen in de hoofdlijnen en de actualiteiten van de diverse privaatrechtelijke aspecten rondom onroerend goed en verjaring? Op 22 september 2022 organiseert de provincie Zeeland een cursus privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed en verjaring voor (beleids)medewerkers en alle (juridische) medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij grondzaken en vastgoed. Enige juridische voorkennis is een pré.

Vierde tranche van de woningbouwimpuls bijna van start

08-08-2022
De RVO opent op 19 augustus 2022 het loket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Voor deze tranche van de Woningbouwimpuls is €300 miljoen beschikbaar. Er is geen maximum aan het aangevraagde bedrag per gemeente. Het RVO-loket is geopend van 19 augustus 2022 tot en met 25 september 2022.

Uitgangspunt blijft inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2023

12-07-2022
De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Dit moet provincies, gemeenten en waterschappen in staat stellen hun voorbereidingen daarop in te richten en ervoor zorgen dat de uitvoering geen vertraging oploopt.

Sheets bijeenkomsten kostenverhaal beschikbaar

07-07-2022
Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG heeft de Vereniging van Grondbedrijven drie bijeenkomsten over kostenverhaal georganiseerd. De sheets hiervan zijn beschikbaar gesteld door de sprekers.

Webinar grondeigendom online

06-07-2022
Naar aanleiding van de publicatie van de Handreiking grondeigendom Omgevingswet organiseerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven (VvG) een interactieve digitale sessie.

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

04-07-2022
In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid stapelen zich op. Het kabinet wil deze problematiek samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners aanpakken. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om de stapeling van problemen aan te pakken. Zo wordt er geïnvesteerd in betere volkshuisvesting (€ 600 miljoen), het voorkomen van jeugdcriminaliteit (€ 82 miljoen) en de aanpak van armoede en schulden (€ 20 miljoen).

Grondeigendom Omgevingswet

28-06-2022
In verband met de publicatie van de Handreiking grondeigendom Omgevingswet organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven een interactieve digitale sessie.

Nadeelcompensatie Omgevingswet

28-06-2022
In verband met de publicatie van de Handreiking nadeelcompensatie Omgevingswet organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven een interactieve digitale sessie.

Brief namens minister De Jonge over implementatie Didam-arrest

27-06-2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft een brief verzonden aan alle gemeenten over implementatie van het Didam-arrest in het beleid.

Bijlage rekenvoorbeelden bij Handreiking Kostenverhaal beschikbaar

24-06-2022
Wie een woning of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan het bevoegd gezag. Deze bijdrage is onder andere voor de kosten van het opstellen van plannen, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Dit noemen we kostenverhaal. Overheden zijn verplicht om die kosten te verhalen. Met de komst van de Omgevingswet verandert er een aantal zaken voor kostenverhaal, zoals de grondslagen, de kostensoortentabel en enkele procedurele zaken. De bijlage rekenvoorbeelden zijn per vandaag beschikbaar.

Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar

23-06-2022
Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Bijvoorbeeld langdurige wegopbrekingen of ernstige hinder door de aanleg van een metrostation. Om juristen en medewerkers bij overheden die werkzaam zijn op dit onderwerp te ondersteunen, is de handreiking Nadeelcompensatie Omgevingswet opgesteld.

Nieuw bestuurslid voor de Vereniging van Grondbedrijven

13-06-2022
Op donderdag 9 juni 2022 heeft de ALV besloten om de voordracht van Bram van Uden tot bestuurslid/secretaris van de Vereniging van Grondbedrijven te aanvaarden. Bram heeft veel gemeentelijke werkervaring opgedaan toen hij verbonden was aan diverse advieskantoren en werkt nu als coördinator planeconomie bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer.

Versnellen voorfase gebiedsontwikkelingen: hoe dan?

04-06-2022
Dit onderzoek moet inzichtelijk maken welke knelpunten in het voortraject van gebiedsontwikkeling leiden tot vertraging en onvoorspelbaarheid van besluitvormingsprocedures. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in wat het van bestuurders aan overheidskant vraagt om hierbij sturing te geven aan voortgang en realisatie.

Bijeenkomsten kostenverhaal en financiële bijdragen

01-06-2022
Samen met het Ministerie van BZK, het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de VNG organiseert de Vereniging van Grondbedrijven drie interactieve bijeenkomsten over de instrumenten voor het kostenverhaal onder de Omgevingswet. De aanleiding voor deze bijeenkomsten is de recente publicatie van de handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen. De bijeenkomsten zijn vooral interessant voor juristen, planeconomen en andere experts die werkzaam zijn bij overheden en ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet nadere kennis willen opdoen op het gebied van kostenverhaal en financiële bijdragen in relatie tot gebiedsontwikkeling.

Vierde ronde Woningbouwimpuls opent in augustus

30-05-2022
In augustus opent het aanmeldloket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 18 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is € 300 miljoen inclusief btw beschikbaar. In totaal is deze kabinetsperiode € 1,25 miljard beschikbaar voor de Woningbouwimpuls.

Handreiking grondeigendom beschikbaar

18-05-2022
De Omgevingswet bevat een aantal instrumenten die ingrijpen op het grondeigendom. Het betreft onder andere het voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal, financiële bijdrage en kavelruil. De handreiking grondeigendom Omgevingswet bevat een inleiding op deze instrumenten en gaat uitgebreid in op het voorkeursrecht, onteigening en stedelijke kavelruil. Belangrijke informatie voor bevoegd gezagen om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Kamerbrief over nationale regie in de ruimtelijke ordening

18-05-2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft op 17 mei 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over het fundament voor de ontwikkeling van het nationale ruimtelijk beleid. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Handreiking Kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet online

12-05-2022
Om planeconomen en juristen te ondersteunen bij de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is de Handreiking Kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet opgesteld en online te raadplegen. Voor deze doelgroep organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de VvG ook nog een aantal kennissessies. Informatie hierover volgt op korte termijn.

Financiële ondersteuning herstructurering winkelgebieden

10-05-2022
Van 9 mei tot en met 30 mei 2022 kunnen Nederlandse gemeenten financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt voor deze ronde in totaal € 22 miljoen beschikbaar om openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken via bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw.

Ook de raad is gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

15-04-2022
De rechtbank Gelderland heeft op 6 april 2022 in navolging van het Didam-arrest geoordeeld dat ook de raad die een formele positie in het besluitvormingsproces heeft bij uitoefening van haar bevoegdheid om goedkeuring te onthouden dan wel te geven gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Reminder mini-enquête tussentijdse winstneming: graag uiterlijk vrijdag 15 april 2022 reactie

12-04-2022
Deze enquête is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse winstnemingen die nu in de actieve grondexploitaties bij gemeenten genomen zijn en van de risico's die er zijn door deze tussentijdse winstneming. Veel respons is zeer waardevol omdat wij deze kunnen meenemen in de gesprekken met de commissie BBV voor eventuele wijziging van de POC methode.

Mag de gemeente uitvoering geven aan onderhandse koopovereenkomst die gesloten is voor 26/11/2021?

11-04-2022
Voorkom onrechtmatig handelen en publiceer toetsbare, objectieve criteria of de motivatie in geval van één-op-één. Dat is de conclusie uit het KG van de Rb Midden-Nederland van 18/3/2022. In deze uitspraak werd ingegaan op de vraag of de gemeente uitvoering mag geven aan een onderhands gesloten overeenkomst, die voor het "Didam-arrest" is gesloten. Omdat de gemeente zich niet heeft gehouden aan de abbb en de eisen die de Hoge Raad heeft gesteld in het "Didam-arrest" vooralsnog niet. De gemeente wordt wel in de gelegenheid gesteld om alsnog het juiste traject te bewandelen.

Impulsaanpak Winkelgebieden: impulskamers t/m 22/4/22

05-04-2022
De retail in winkelgebieden staat in binnensteden en kernen sterk onder druk. Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil de overheid stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Het totale budget voor deze regeling is € 100 miljoen en de regeling is voor gemeenten die financiële ondersteuning willen aanvragen voor een projectplan, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden.

Handreiking vertraging voorkomen met grondbeleid

01-04-2022
De woningbouwopgave is groot en in korte tijd moeten er veel woningen worden gebouwd. Onnodige vertraging van de bouw is niet gewenst, maar komt toch vaak voor. Uit onderzoek van Stec Groep in januari 2021 blijkt dat circa 40% van de gemeenten geen maatregelen inzet om de kans op vertraging te verminderen. Daarom is de handreiking ‘Vertraging voorkomen met grondbeleid’ opgesteld. Het bevat instrumenten en maatregelen die gemeenten kunnen inzetten om een vertraging van woningbouwplannen te voorkomen.

Mini-enquête tussentijdse winstneming

31-03-2022
De bedoeling is dat we een goed beeld krijgen van de tussentijdse winstnemingen die nu in de actieve grondexploitaties bij gemeenten genomen zijn. Hierdoor kunnen we ook een beeld krijgen van de risico's die er zijn door deze tussentijdse winstneming. Indien de uitkomsten van de enquête daar aanleiding voor geven, dan zullen we deze gebruiken voor de gesprekken die wij met de commissie BBV voeren voor een eventuele wijziging van de POC methode. Wilt u deze enquête uiterlijk 15 april 2022 invullen en sturen naar chantal.vanrooijen@vng.nl? Heel hartelijk dank daarvoor!

Opnieuw subsidie voor onrendabele top bij woningbouw

29-03-2022
Omdat de businesscase van sociale- en middenhuurprojecten vaak een onrendabele top kent, springt de provincie Zuid-Holland ook dit jaar weer bij met de Knelpuntenpot. In 2021 zorgde deze subsidie uiteindelijk voor de versnelde bouw van ruim 3100 woningen. In 2022 is een bedrag van €2,25 miljoen beschikbaar.

Kamerbrief over integrale benadering van transities en maatschappelijke opgaven

28-03-2022
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de samenwerking tussen departementen in verband met de transities (overgangen) en opgaven uit het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Het gaat onder meer om de klimaat- en energietransitie, klimaatadaptatie, de overgang naar een circulaire economie, de kringlooplandbouw en de woningbouwopgave en de stikstofopgave.

Alle gebiedsontwikkelingen tenderen is niet nodig en maak je nota grondbeleid Didam-proof.

18-03-2022
Dit zijn twee van de conclusies die juristen en adviseurs op het gebied van gebiedsontwikkeling op 23 februari 2022 trekken in een Ronde Tafelgesprek over het Didam-arrest. Een-op-een-uitgiftes kunnen niet meer zomaar. Maar het is ook niet nodig om alle gronduitgiftes te tenderen. En er zijn zeker nog andere selectiemogelijkheden. Nu de meeste gemeenten van de eerste schrik bekomen zijn is het tijd om structureel het uitgiftebeleid voor grond en vastgoed aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld in de nota grondbeleid.

Kamerbrief over de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw

14-03-2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de Tweede Kamer een brief over de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw. In de Nationale Woon- en Bouwagenda worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Het doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland.

Kort geding vonnis: geen beroep mogelijk op bestaande rechten met verwijzing naar Didam-arrest

05-03-2022
Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten heeft op 28 januari 2022 in kort geding een vonnis gewezen, waarin verwezen werd naar het Didam-arrest van 26 november 2021. De rechter oordeelde in dit vonnis dat de in 2016 gemaakte afspraken niet geldend konden worden gemaakt omdat deze zouden leiden tot strijd met hetgeen in het Didam-arrest staat. Hierbij wel de kanttekening dat de specifieke omstandigheden van dit geval maken dat de rechter tot dit oordeel is gekomen.

Lees nu (online) de eerste editie van 2022 van het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

02-03-2022
Met daarin onder andere een interessant artikel van onze voorzitter Adrian Los over zijn beelden bij de veranderingen die ons staan te wachten in 2022. Verder draagt hij een paar belangrijke ingrepen aan. Iedereen kan zijn artikel lezen via onze website.

Ontwerp-KB Omgevingswet met ingangsdatum 1 januari 2023 aangeboden aan Eerste en Tweede Kamer

24-02-2022
Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Commissie BBV: Vraag en antwoord over grondexploitatie

21-02-2022
Casus: de gemeente voert een bouwgrond in exploitatie (BIE) en is voornemens om een deel van de grondexploitatie voor een periode van 15 jaar in gebruik te geven ten behoeve van tijdelijke woningbouw. Na voornoemde periode zullen de opstallen worden verwijderd en zal de grond als bouwgrond worden verkocht aan een ontwikkelaar. De commissie BBV heeft de vragen beantwoord, die over deze casus zijn gesteld.

Terugkijken tweedelig webinar Grondbeleidsinstrumentarium

17-02-2022
Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij gebiedsontwikkeling? Hoe kan via onteigening worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven? Deze en andere vragen kwamen aan bod in dit tweedelig webinar. Deel 1 gaat over het kostenverhaal en financiële bijdragen. Deel 2 over onteigening, voorkeursrecht en nadeelcompensatie.

Kabinet start consultatie om meer inzicht te krijgen in knellende wetten en regels

16-02-2022
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een consultatie over hardvochtige wetten en regels gestart. Deze online consultatie stelt iedereen in staat om wetten en regels door te geven die als onbedoeld gevolg hebben dat mensen buitensporig in de knel komen. Het kabinet voert dit onderzoek uit op verzoek van de Tweede Kamer.

Nationale Woon- en Bouwagenda: meer regie op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

15-02-2022
Minister Hugo de Jonge informeert de Tweede Kamer over de aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij presenteert de komende periode de Nationale Woon- en Bouwagenda om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland. In deze Nationale Woon- en Bouwagenda staan zes onderliggende programma’s waarin woningbouw, de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen, leefbaarheid en verduurzaming nader worden uitgewerkt. U kunt de kamerbrief van 14 februari 2022 hier lezen.

Financiering voor de verduurzaming van de woningvoorraad

14-02-2022
Investeringen om de eigen woning te verduurzamen kosten geld en huiseigenaren zien er daarom nog vaak af. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft hierover onderzoek gedaan waaruit blijkt dat één op de vijf huizenbezitters een dergelijke investering niet kan betalen uit spaargeld en het geld ook niet kan lenen.

Lancering kennisplatform Collectieve Kracht

11-02-2022
Vandaag vindt de lancering van het kennisplatform Collectieve Kracht plaats.

Nakoming van een toezegging door de overheid

08-02-2022
Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad naast het zgn. Didam-arrest, ook een arrest gewezen over de nakoming van een toezegging. Het is goed om kennis te nemen van dit arrest: als overheid moet je uitkijken met wat je (toe)zegt want in geval van een toezegging ontstaat (in beginsel) gehoudenheid om deze toezegging na te komen. Aan de orde was de vraag volgens welke maatstaf een overheidstoezegging door de Staat dient te worden beoordeeld.

Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

01-02-2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) schrijft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat hij wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. De komende weken wordt bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden.

Webinar grondbeleidsinstrumentarium op 10/2/22

27-01-2022
Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij gebiedsontwikkeling? Welke kosten kan ik na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer verhalen en welke juist wel? Hoe kan via onteigening worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven? Wat verandert er met de Omgevingswet op het gebied van nadeelcompensatie? Wat moet ik straks doen om een voorkeursrecht te kunnen vestigen? Dit en nog veel meer komt u te weten tijdens dit webinar. In een interview met inhoudelijke experts wordt ingegaan op vaak gestelde vragen en heeft u tevens de mogelijkheid om zelf vragen te stellen.

Wijziging Huisvestingswet 2014: opkoopbescherming toegevoegd

18-01-2022
De Huisvestingswet 2014 bevat sinds 1 januari 2022 een nieuw hoofdstuk 7 (Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming). Gemeenten kunnen een regeling opkoopbescherming opnemen in de Huisvestingsverordening. De VNG heeft het Model Huisvestingsverordening van de VNG hierop aangepast.

Antwoorden op Kamervragen over het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26/11/21

17-01-2022
Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft vandaag antwoord gegeven op de door de Tweede Kamerleden Geurts en Pouw-Verweij gestelde vragen over de uitspraak van de Hoge Raad van 26/11/21.

De beste wensen voor 2022

10-01-2022
De VvG wenst u alle goeds voor 2022! Ook dit jaar hopen we weer voor onze leden te kunnen zorgen voor kennisdeling en belangenbehartiging. Wij hopen ook dat onze bijeenkomsten fysiek door kunnen gaan op woensdag 22 juni 2022 in Almere (Voorjaarscongres) en op woensdag 2 november 2022 in Ede (Najaarscongres). We zijn online bijeenkomsten aan het organiseren over (het publiekrechtelijke kostenverhaal in) de omgevingswet in februari/maart 2022. En voor wat betreft het door de Hoge Raad op 26 november 2021 gewezen arrest kunnen we u melden dat het Ministerie van BZK vandaag een factsheet heeft gepubliceerd. U kunt deze factsheet en andere informatie vinden op onze website.

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 26/11/21 door prof. dr. ir. Bregman

22-12-2021
De VNG/VvG en diverse (advocaten)kantoren hebben online bijeenkomsten georganiseerd over het arrest van de Hoge Raad van 26/11/21. De opname van de bespreking van het arrest door Arjan Bregman op 7 december 2021 tijdens de contactgroep Grondzaken is beschikbaar en kunt u nu bekijken. Een aantal andere kantoren heeft aangegeven ook hun webinars/informatie te willen delen. De VvG bedankt Arjan Bregman en deze kantoren voor hun bereidheid hun kennis te delen.

Van Wob naar Woo

20-12-2021
Na de inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022 zullen gemeenten te maken krijgen met belangrijke nieuwe verplichtingen. De handreiking ‘Van Wob naar Woo’ die hierover geschreven was, is geactualiseerd.

Arrest van de HR van 26/11/21: hoe nu verder?

16-12-2021
Dit arrest is van grote invloed op de praktijk van gebiedsontwikkeling. Gemeenten leggen hun uitgiftes van grond en gebouwen langs de lat van deze nieuwe uitspraak. De VvG ziet dat er bij gemeenten veel vragen leven over de gevolgen van de uitspraak. Op 7 december 2021 is er een online sessie geweest waarin gemeenten hun vragen konden voorleggen aan hoogleraar bouwrecht Arjan Bregman. Deze komt 22 december 2021 online op onze website. De VvG beraadt zich hoe ze gemeenten verder kan informeren.

Rapport Grondexploitaties: Vijftien jaar dynamiek in gebiedsontwikkeling

16-12-2021
Er is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Stadkwadraat, Fakton en de Radboud Universiteit een kwalitatieve analyse gemaakt van grondexploitaties tussen 2005 en 2020.

Derde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 44 duizend nieuwbouwwoningen

15-12-2021
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de derde keer een financiële bijdrage van € 253 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls gegeven en hiermee kunnen in 33 gemeenten binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd.

Editie 2021-6 van Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling online

13-12-2021
In deze editie stelt onze nieuwe voorzitter Adrian Los zich aan u voor. Verder interessante artikelen van Milou Bol, Evert Jan van Baardewijk, Bart Teulings en Myrthe Hinskens; en een interview van Enrico Versteegh met Jochem Essink en Otto Raspe, een column van Theo Stauttener, de kroniek schadeloosstelling bij onteigening door Ivo van Heijst en de bespreking van jurisprudentie door Frans van der Loo.

Flexwonen sneller realiseren met Locatiescan

09-12-2021
In opdracht van de provincies Gelderland en Utrecht ontwikkelde het Kadaster de Locatiescan. De Locatiescan geeft aan welke locaties zijn geschikt en beschikbaar zijn voor flexwonen en combineert bronnen als Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Kadaster, Basisregistratie Topografie en Ruimtelijkeplannen.nl.

Van wie zijn de nieuwbouwwoningen?

08-12-2021
Het Kadaster heeft In opdracht van Aedes een onderzoek gedaan naar het aandeel van woningcorporaties in de nieuwbouw die tussen 2017 en 2020 is gebouwd.

40 jaar golvend grondbeleid

07-12-2021
De VvG bestaat dit jaar 40 jaar en daarom gaf Frank ten Have, wethouder Midden Delfland, tijdens ons jubileumcongres in Rotterdam een overzicht van 40 jaar grondbeleid. December is voor velen een maand van bezinning: vandaar dat we deze presentatie nog even in de spotlight zetten.

Meer inzicht in effectiviteit van maatregelen met Kennisbank Groenblauw

02-12-2021
Op zoek naar verschillende wetenschappelijke onderzoeken over adaptatiemaatregelen? Kijk dan eens in deze kennisbank. Deze kennisbank bevat ook een database waarin per maatregel de onderzoeksresultaten gevonden kunnen worden over de effectiviteit ervan en verschillende voorbeelden van uitgevoerde maatregelen in de praktijk.

Wat verandert er bij kostenverhaal gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet

30-11-2021
De Omgevingswet heeft tot doel de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. De Omgevingswet moet op 1 juli 2022 ingaan. Uiteraard zijn er wijzigingen voor wat betreft het publiekrechtelijk kostenverhaal in de Omgevingswet in vergelijking tot de regeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Overheid moet gelijke kansen bieden bij uitgifte grond

29-11-2021
De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet geven om mee te dingen. Het overheidslichaam moet de koper selecteren in een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria en moet hierover vooraf informatie bekend maken. De Hoge Raad geeft aan dat deze verplichtingen volgen uit het gelijkheidsbeginsel, waaraan overheidslichamen zijn gebonden.

Geef richting, maak ruimte

23-11-2021
We staan voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw en al deze opgaven moeten ruimtelijk een plek krijgen. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert in het advies "Geef richting, maak ruimte" dat om van deze grote verbouwing een succes te maken, meer richting van het kabinet nodig is, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten.

Spreekuur kostenverhaal met BZK op dinsdag 23 november 2021 via Teams

17-11-2021
Grijp uw kans: tijdens dit spreekuur Omgevingswet van Aan de slag met de Omgevingswet van volgende week zal Jeroen Huijben, senior beleidscoördinator Omgevingswet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13.00-13.30 uur aanschuiven. U kunt hem dan al uw vragen stellen over het aanvullingsspoor grondeigendom. Dus heeft u een vraag over kostenverhaal, bijvoorbeeld over kostenverhaalsregels of welke kosten er verhaald kunnen worden en welke niet meer, zet dit spreekuur dan in uw agenda.

50 miljoen voor emissieloze bouw

16-11-2021
Het Rijk heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld om de uitstoot van bouwactiviteiten te beperken. Er wordt een kennis- en innovatieprogramma ingericht, dat schone en emissieloze bouwconcepten en bouwlogistiek gaat ontwikkelen. Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat als ambitie heeft om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw.

Handreiking RES 2.0 en werkbladen

15-11-2021
Deze handreiking is opgesteld door het Nationaal Programma RES en biedt houvast en inspiratie voor de vervolgstappen in de RES. De werkbladen bij de handreiking geven praktische handvatten voor de diverse aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

Beantwoording nadere vragen over financiële bijdrage door Ollongren

13-11-2021
Demissionair minister Ollongren heeft antwoord gegeven op aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. De Tweede Kamerfractie van de VVD heeft deze vragen gesteld.

Save the dates

12-11-2021
Het voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven vindt volgend jaar op woensdag 22 juni 2022 plaats in Almere. Het najaarscongres zal plaatsvinden op woensdag 2 november 2022 in de Reehorst in Ede. Noteer deze data alvast in uw agenda!

Onderzoek

03-11-2021
Naar het lijkt komt het bij de nieuwbouw in toenemende mate voor dat de sociale huurwoningen niet naar een woningcorporatie gaan, maar naar een marktpartij/belegger. Er is weinig bekend over deze ontwikkeling en daarom doet prof. dr. Johan Conijn hier onderzoek naar.

Grondbeleid en kavels meer inzetten voor woonvariaties senioren?

14-10-2021
Waar zijn ze nog te vinden: ontwikkellocaties in dorp en stad. De meest ideale plekken voor senioren zijn vaak al bezet. Tal van initiatieven concurreren met elkaar om een plek. Gaat de locatie naar de hoogste bieder, de eerste bieder of het project met het meeste draagvlak? Wie legt deze complexe puzzel? Gemeenten hebben een sleutelrol: zij kunnen initiatiefnemers randvoorwaarden bij locatieontwikkelingen meegeven.

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

12-10-2021
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt 50 miljoen euro beschikbaar om het aanbod voor aandachtsgroepen op de woningmarkt te vergroten (bijv. huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers). Gemeenten kunnen vanaf donderdag 28 oktober 2021 een aanvraag indienen en eind 2021 wordt bekend welke projecten een toekenning krijgen.

Voortgang verduurzamen maatschappelijk vastgoed in beeld

11-10-2021
Ter voorbereiding op de herijking van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed en de voortgangsrapportage, die volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord in 2022 moeten plaatsvinden, zijn er onlangs twee rapporten verschenen over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Voortgang verduurzamen maatschappelijk vastgoed in beeld

11-10-2021
Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is herijking van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed en het opstellen van een voortgangsrapportage in 2022. Daarom zijn ter voorbereiding hierop een nulmeting en een onderzoek over monitoring uitgevoerd.

Versie 2021 van plankostenscan beschikbaar

06-10-2021
Deze nieuwe versie van het rekenmodel hoort bij de Regeling plankosten exploitatieplan 2017 en is de geactualiseerde versie van het rekenmodel versie 2018. U kunt hiermee de maximaal via het exploitatieplan te verhalen plankosten berekenen.

Nieuwe voorzitter van de Vereniging van Grondbedrijven

29-09-2021
Precies een week geleden heeft Annius Hoornstra tijdens het jubileumcongres van de Vereniging van Grondbedrijven afscheid genomen als voorzitter van de VvG. De VvG is verheugd dat Adrian Los heeft aangegeven het stokje te willen overnemen. Adrian is directeur Stedelijke Ontwikkeling bij Gemeente Leiden.

Aanvraagloket 3e tranche Woningbouwimpuls geopend

01-09-2021
Gemeenten kunnen tot en met 17 september 2021 een aanvraag indienen bij het RVO-loket Woningbouwimpuls en in december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage krijgen. Bij aanmelding vóór 8 september krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag.

Algemene Ledenvergadering

04-08-2021
De ALV van de VvG zal op woensdag 8 september 2021 van 15.00 – 16.00 uur online plaatsvinden. Leden (geen donateurs) kunnen aan deze ALV deelnemen. Wilt u uw gemeente hierbij vertegenwoordigen? Stuur dan een mail naar info@vvg.nl onder vermelding van uw naam, uw functie en de gemeente die u vertegenwoordigt. Naast de voordracht door het voltallige bestuur van de VvG van de heer Adrian Los als kandidaat voor de functie van voorzitter van de VvG, komen onder meer aan de orde de vaststelling begroting, bijdrage contributie en bijdrage congressen 2022. U kunt de stukken opvragen via info@vvg.nl.

Subsidie stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

13-07-2021
Indien u hernieuwbare energie gaat produceren of CO2-verminderende technieken gaat toepassen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving en stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. De SDE++ 2021 is open van 5 oktober tot en met 11 november 2021 en er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Kamerbrief over de Verkenning actief grondbeleid

12-07-2021
Lees hier de Kamerbrief over de Verkenning actief grondbeleid en de bijbehorende onderzoeken en notities die op 9 juli jl. naar de Kamer zijn gestuurd.

Van harder naar slimmer werken met woningbouwversnelling als resultaat

30-06-2021
Meer bouwen met dezelfde mensen zonder gezamenlijk in een burn-out te raken kan alleen als we anders gaan werken. Zeven voorstellen om ballast kwijt te raken en te focussen op het realiseren van plannen.

Informatiebijeenkomst derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken

29-06-2021
Op 6 en 8 juli 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de derde ronde proeftuinen. Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 1 juli tot en met 1 november 2021 een aanvraag voor de derde ronde indienen voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, buurt of dorp vóór 2030. Voor deze derde en laatste ronde proeftuinen is maximaal € 50 miljoen beschikbaar.

Business case aanpak 14 grootschalige gebieden

28-06-2021
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties is er een business case gemaakt. In het kader van de NOVI zijn er 14 gebieden benoemd waar een integrale verstedelijkingsopgave aan de orde is en waarin de komende ruim 20 jaar in totaal circa 436.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. De realisatie van deze grootschalige woningbouw heeft een forse financiële opgave tot gevolg. In deze business case worden de benodigde publieke maatregelen, de rollen van de betrokken partijen en de onzekerheden, obstakels en kansen bij de woningbouwopgave geschetst.

Talkshow: Is uw openbare ruimte duurzaam & circulair?

21-06-2021
Dit symposium start op 22 juni 2021 met een talkshow, live vanuit Nieuwspoort. Op 23 en 24 juni vinden 10 interactieve workshops plaats. Tijdens dit symposium nemen professionals en ervaringsdeskundigen u mee in de praktijk. Denk daarbij aan direct toepasbare voorbeelden op het gebied van onder meer materiaalkeuze, maar ook procesmatig.

Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid

16-06-2021
Het Watertorenberaad doet in dit rapport een oproep om de werelden van de stedelijke ontwikkeling en infrastructuur- nog altijd gescheiden in beleid, qua financiering- bijeen te brengen.

Impulskamers

15-06-2021
Indien u voor een project in uw gemeente een aanvraag van de Woningbouwimpuls overweegt, kunt u zich nu aanmelden voor een Impulskamer. U kunt dan sparren met leden van het Expertteam Woningbouw over uw eventuele aanvraag. Deze Impulskamers vinden plaats in de 3 weken na 14 juni 2021.

Het statistisch woningtekort nader uitgelegd

14-06-2021
Benieuwd hoe BZK het aantal woningen dat de aankomende jaren gebouwd moet worden berekent en welke factoren en ontwikkelingen hierbij worden meegenomen?

Rapportage Woningbouw in hout

08-06-2021
De Rapportage Woningbouw in hout gaat in op houtbouwsystemen voor de (sociale) woningbouw in Nederland, waarbij het kan gaan over seriematige grondgebonden woningen maar ook over appartementsgebouwen met meerdere bouwlagen. De conclusie die getrokken kan worden is dat concurrerend bouwen met hout zeker wel mogelijk is en dat daarbij ook nog voldaan kan worden aan alle Bouwbesluit- en BENG-eisen. De Rapportage is ontwikkeld door de Buyer Group Houtbouw.

Model Verordening nadeelcompensatie

31-05-2021
De overheid kan schade veroorzaken terwijl er toch rechtmatige besluiten zijn genomen of rechtmatige feitelijke handelingen zijn verricht. Naar verwachting zullen binnenkort twee nieuwe wettelijke regelingen voor nadeelcompensatie inwerking treden, waarvoor de VNG een modelverordening heeft opgesteld.

Nieuwe datum voor inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

27-05-2021
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt verplaatst naar 1 juli 2022 zodat het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte krijgen om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

25-05-2021
Zojuist is bekend geworden dat In september 2021 gemeenten een aanvraag kunnen indienen voor de derde tranche van de Woningbouwimpuls. Er wordt circa 250 miljoen euro beschikbaar gesteld en in december wordt bekend gemaakt welke gemeenten in aanmerking komen voor een bijdrage.

Financiële impuls versnelde huisvesting statushouders

25-05-2021
Om gemeenten financieel te ondersteunen om de huisvesting te versnellen voor statushouders met grote gezinnen (8+) die nog in de asielopvang verblijven is er een pilot ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’ gestart. Deze pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de VNG met als doel grote gezinnen zo snel mogelijk te huisvesten om zo een snelle integratie en participatie te bevorderen en de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verlagen.

Samen zorgen voor prettig wonen

20-05-2021
Uit de evaluatie van de Woningwet blijkt dat de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties versterkt kan worden. Vanmiddag zal tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ van BZK Wonen en Woningbouw, Woonbond, VNG en Aedes vereniging van woningcorporaties hier aandacht aan geschonken worden.

Werken aan klimaatadaptatie - hoe doe je dat?

17-05-2021
Vandaag presenteren de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de resultaten van het VNG ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie. U krijgt praktische tips en er worden verrassende inzichten gedeeld. En dat is handig, want een klimaatbestendige inrichting in 2050 is een pittige opgave voor lokale en regionale overheden.

Rol nemen, ruimte geven

11-05-2021
Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gekeken naar de interbestuurlijke samenwerking tussen rijksoverheid en de decentrale overheden. Vandaag is het rapport "Rol nemen, ruimte geven" van de ROB hierover verschenen. Uit dit onderzoek blijkt dat een gelijkwaardige samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op het gebied van de opgaven waar we nu voor staan vooralsnog niet goed mogelijk is vanwege verschillende oorzaken (onduidelijke verwachtingen over en weer, schotten tussen departementen en weinig kennis bij het Rijk van wat er speelt in de regio).

Digitale gebiedsontwikkeling

07-05-2021
Onderzoekers van de TU Delft hebben 3D data beschikbaar gesteld van alle 10 miljoen gebouwen in Nederland. Door het gebruiken van deze 3D-modellen in de ontwerpfase kunnen de verschillende ontwerpopties in 3D worden bekeken. Dit kan inzicht geven in de impact van de verschillende ontwerpopties op de leefomgeving.

Kamerbrief voortgang Omgevingswet april 2021

06-05-2021
Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet. In deze brief staat dat er rekening moet worden gehouden met uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden

05-05-2021
Op 24 juni 2021 wordt er een livestream georganiseerd over Europese subsidieprogramma’s en welke voorwaarden hiervoor gelden. Vertegenwoordigers van de Europese Unie, verantwoordelijken voor de verdeling van de Europese subsidiebudgetten, Europese bestuurders en andere Europa-deskundigen zullen u hier meer over vertellen en informeren over mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen.

Het aanmeldloket Volkshuisvestingswet is per vandaag geopend

03-05-2021
Vanaf vandaag kunnen gemeenten zich aanmelden voor een mogelijke eenmalige bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds om de leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden een impuls te geven. Het kabinet heeft besloten om 450 miljoen euro beschikbaar te stellen. Rond de zomer wordt bekend gemaakt welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen.

Kennisbank Herbestemmen

29-04-2021
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en BOEi hebben samen onderzoek verricht naar wetenschappelijke studies over restauratie en herbestemming met als doel het verzamelen van argumentatie voor erfgoedorganisaties, overheden en andere geïnteresseerden.

Let op: vanaf volgende week kunt u een aanvraag indienen voor het Volkshuisvestingsfonds

28-04-2021
Van 3 mei 2021 09:00 uur tot en met 17 mei 2021 09:00 uur kunt u een aanvraag indienen voor het Volkshuisvestingsfonds. Met deze uitkering kunnen gemeenten investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Het totale budget is € 450.000.000 inclusief btw. Het hele bedrag is voor deze ronde beschikbaar. Voor de door u gevraagde bijdrage geldt geen minimum of maximum.

NK Tegelwippen

23-04-2021
Van 30 maart tot 30 september 2020 speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen (gevel)tuin.

Gemeenten mogen verkoopprijs sociale koopwoningen bij wijze van experiment verhogen

22-04-2021
Het kabinet verhoogt hiervoor de maximaal toegestane verkoopprijs van sociale koopwoningen naar de Nationale Hypotheekgarantiegrens van € 325.000 zodat gemeenten meer ruimte krijgen om betaalbare koopwoningen te bouwen voor starters en middeninkomens. De huidige limiet van € 200.000 werd door de gemeenten als belemmering ervaren.

Ruimtelijke dynamiek in wonen en werken – een synthese van onderzoek naar continuïteit en verandering

21-04-2021
Edwin Buitelaar (Planbureau voor de leefomgeving en Universiteit Utrecht), Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Martijn van den Hurk (Universiteit Utrecht) hebben geïnventariseerd wat er uit onderzoek al bekend is over ruimtelijke veranderingen in wonen en werken. Uit deze studie blijkt dat er op sommige vlakken veel kennis is opgedaan of wordt ontwikkeld maar dat er op andere gebieden (bijvoorbeeld circulaire economie) nog veel kennis moet worden opgedaan.

Samen zorgen voor prettig wonen

20-04-2021
Het Ministerie van BZK, de VNG, Aedes en de Woonbond organiseren op 20 mei 2021 een online congres waarin aandacht zal worden geschonken hoe gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties hun samenwerking verder kunnen versterken en verbeteren, en waarbij er met name aandacht is voor wonen met zorg, duurzaamheid, leefbaarheid, nieuwbouw, spoedzoekers en betaalbaarheid.

De Week van het Duurzaam Erfgoed

19-04-2021
Het Restauratiefonds organiseert deze week de Week van het Duurzaam Erfgoed. We staan voor de grote opgave om het CO2-gebruik te reduceren. Tijdens de Week van het Duurzaam Erfgoed krijgt u een beeld hoe deze doelstelling gezamenlijk zou kunnen worden behaald.

Tweede editie 2021 van praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling is online te lezen

16-04-2021
In deze tweede editie van het praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling kunt u het verslag lezen van Kees Hagendijk van de laatste talkshow. Verder kunt u artikelen lezen van Theo Stauttener, Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens, Arnoud van Druten, Sharon Aaldering en een column van Paul Rutte. Frans van der Loo geeft tot slot een overzicht van recente uitspraken.

Daadkracht en drang: een onderzoek naar manieren om verstedelijking duurzaam te bekostigen

15-04-2021
Tom Daamen en Simon van Zoest van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling hebben zich verdiept in de bekostiging van de aanleg van openbaar vervoer in een internationale context. Zij komen tot zes concrete inzichten en drie belangrijke aanbevelingen voor de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingspraktijk.

Verruiming budget door populariteit isolatiemaatregelen

14-04-2021
Sinds 1 november 2020 hebben 21.536 woningeigenaren en 277 VvE’s een aanvraag gedaan via de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). In verband met dit succes van de regeling is het budget verruimd met 70 miljoen euro naar een totaal van 150 miljoen euro.

Werken aan klimaatadaptatie - hoe doe je dat?

13-04-2021
De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zullen op 17 mei 2021 de resultaten van het ‘VNG-ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie’ presenteren. Er worden twee sessies georganiseerd waarin deelnemers praktische tips en inzichten zullen verkrijgen.

Meer weten over transitietrajecten voor maatschappelijke vraagstukken?

12-04-2021
Stichting De Bouwcampus is een netwerkorganisatie zonder winstoogmerk die partijen probeert met elkaar te verbinden en transities aan te jagen door kennis, kunde en ervaring te bundelen. De Bouwcampus jaagt transities aan binnen drie complexe, urgente maatschappelijke opgaven: vervanging & renovatie infrastructuur, verduurzaming gebouwen & omgeving, herinrichting stedelijke ondergrond.

Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

09-04-2021
Gisteren presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving haar rapport "Grote opgaven in een beperkte ruimte". David Hamers en Rienk Kuiper constateerden dat de ruimtedruk van wonen, infrastructuur, groen, water en energie in sommige gebieden zo groot is dat niet alles past en dat het belangrijk is dat de verschillende bestuurslagen onderling beter afstemmen en dat burgers meer betrokken worden. En dat de grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet.

Lancering website Informatiepunt Leefomgeving

08-04-2021
De website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is bedoeld voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet in de praktijk. Daarnaast heeft het IPLO ook een helpdesk waar vragen gesteld kunnen worden over de Omgevingswet en de leefomgeving. Het Informatiepunt Omgevingswet gaat op in het IPLO.

Let op: aanvraag voor regeling Extern Advies Warmtetransitie mogelijk tot en met 1 juni 2021

07-04-2021
Via het Expertise Centrum Warmte (ECW) kunnen gemeenten die behoefte hebben aan externe expertise rondom de warmtetransitie gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Ongeveer 200 gemeenten hebben al interesse getoond in de eenmalige uitkering van ruim € 20.000. Gebleken is dat er veel diversiteit in de aanvragen is: van het verzamelen van data tot het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor aquathermie bij een specifieke wijk.

Komen tot goede prestatieafspraken: zeventien voorbeelden ter inspiratie

06-04-2021
Op het gebied van prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zijn zeventien voorbeelden verzameld. Hierin worden prestatieafspraken beschreven over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid, de kwaliteit en het verduurzamen van woningen, de huisvesting van bepaalde doelgroepen etc., waarbij het niet alleen gaat om de inhoud van de afspraken maar ook om ideeën over de invulling van het proces.

Inspiratieboek voor duurzame ontwikkelaars

01-04-2021
Eindhoven heeft een inspiratieboek uitgebracht voor ontwikkelaars die duurzaam willen bouwen. Het inspiratieboek is bedoeld om ontwikkelaars en andere bouwers te inspireren om met verschillende technieken en innovaties de energieprestatie van een gebouw te verbeteren. De focus hierbij ligt op energie en houdt in dat elke innovatie bijdraagt aan minimaal één van de volgende dingen: de vermindering van de energievraag van het gebouw, een efficiënter gebruik van energie en het gebruik van duurzame energiebronnen. De verbetering kan door besparing, opwekking, conversie en opslag van energie. In het boek staan meer dan tachtig innovaties en technieken om deze doelen te behalen.

Hoe integreert u energie, klimaat en gebiedsontwikkeling?

31-03-2021
VNG, IPO, UvW en NP RES zijn op zoek naar concrete praktijkcases, bedoeld voor de leerlijn 'Integratie van energie- en klimaatmaatregelen in de ruimtelijke ordening' die zij aan het opzetten zijn. Het is de bedoeling om praktische handvatten te vinden voor de integrale afweging van de verschillende opgaven en voor de samenwerking die daarvoor nodig is en om de geleerde lessen in een handreiking te publiceren.

PBL presenteert bevindingen 'Grote opgaven in een beperkte ruimte'

30-03-2021
Op donderdag 8 april 2021 presenteren senior onderzoekers David Hamers en Rienk Kuiper van het PBL presenteren de hoofdboodschappen van het rapport "Grote opgaven in een beperkte ruimte" in een online sessie.

5 feiten over woningmarkt na 1 jaar corona

29-03-2021
Het Kadaster laat zien welke cijfers achter deze bijzondere maanden tussen maart 2020 en februari 2021 zitten.

Kansen voor samenwerking tussen financiële instellingen en overheden om klimaatadaptatie te stimuleren

24-03-2021
Samen Klimaatbestendig, NextGreen en Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hebben in kaart gebracht hoe financiële instellingen samen met overheden kunnen werken aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Zij hebben een overzicht gemaakt van de rol en instrumenten van financiële instellingen en overheden en aanbevelingen gedaan om die rollen samen te versterken.

Nederland in cijfers 2020

23-03-2021
De webpublicatie Nederland in cijfers editie 2020 is de opvolger van Trends in Nederland en de Statistisch Jaar- en Zakboeken. Het CBS verzamelt een grote hoeveelheid data en de cijfers die ten grondslag liggen aan 38 bijzondere infographics worden in deze webpublicatie geschetst. Zo kunt u zien hoe de Nederlandse bodem wordt gebruikt (maar ook welke bloembollen het meest geteeld worden). Verder kunt u uiteraard alle cijfers die het CBS heeft verzameld vinden.

Terugkijken vierde talkshow van de oronavierluik van de VvG

22-03-2021
De toon tijdens deze talkshow met Geert-Jan Put (bestuurslid VvG), Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys) en Jonas Onland (VNG Digitalisering en Innovatie) was hoopvol. De blik was deze keer op de toekomst (van binnensteden) gericht. Corona heeft wat de binnensteden betreft er voor gezorgd dat ontwikkelingen die al bezig waren zich veelal hebben versneld. Binnensteden moeten van een place to buy een place to be worden met een uniek visitekaartje. Daar is verbeelding voor nodig: outside the box denken is belangrijk.

Volkshuisvestingsfonds open van 3 tot en met 17 mei 2021

16-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

Geef ons de Rijksregie die een miljoen woningen mogelijk maakt

16-03-2021
“Er zijn genoeg plannen om de woningcrisis op te lossen, het Rijk kan helpen die plannen ook te realiseren,” aldus onze voorzitter a.i. Annius Hoornstra in zijn column voor gebiedsontwikkeling.nu.

Coronavierluik VvG: vierde talkshow

10-03-2021
Over precies een week gaan we niet alleen naar het stembureau, maar kunnen we ook kijken naar de laatste talkshow van het coronavierluik van de VvG. Bestuurslid Geert-Jan Put praat dan met Cees-Jan Pen en Jonas Onland over leegstand in de binnenstad en hoe de stad zal veranderen. We zullen meer thuis gaan werken, maar de behoefte aan contact met elkaar en het ont-moeten blijft. Gebruiken we straks de binnenstad als entertainment, ontmoetingsplek en voor de logistiek voor bijvoorbeeld drones en vliegende auto's? En wat kan de overheid doen en betekenen en wat is er nodig aan instrumentarium en (gedrags)verandering?

Nieuwe gids helpt woningbouw bij stikstofproblemen

08-03-2021
De gids ‘Het kan Wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’ is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitgebracht en geeft oplossingsrichtingen voor problemen bij vertraging van woningbouwplannen en -projecten door de geldende stikstofeisen. Verder staat er een uitleg in over het juridische traject en praktijkvoorbeelden. Het is goed om kennis te nemen van deze oplossingsrichtingen, maar ook om alert blijven op de risico's, die deze met zich mee brengen.

Waarden van wonen

05-03-2021
Annius Hoornstra, voorzitter a.i. van de VvG, heeft meegewerkt aan het nieuwste boek van de Denktank Toekomst van de woningmarkt: ‘Werkboek Waarde van wonen’ die is aangeboden aan minister Ollongren. Leer concreet vanuit waarden denken. Helder inzicht in je eigen waarden helpt om je opvattingen beter uit te leggen, sterke argumenten te kiezen en betere besluiten te nemen.

Op zoek naar een nieuwe voorzitter

04-03-2021
De Vereniging van Grondbedrijven heeft tot het eerstvolgend congres Annius Hoornstra benoemd als voorzitter a.i.. In deze tijd van verkiezingen, kabinetsformatie en het verhogen van de woningbouwproductie als belangrijk onderwerp vindt de VvG het belangrijk continuïteit te hebben in haar stem naar de buitenwereld. In de tussentijd gaat de VvG, nu Annius Hoornstra niet meer werkzaam is bij een gemeente, op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Presentatie eindrapport Vitaal Platteland door PBL

03-03-2021
Op woensdag 24 maart 2021 zal het Planbureau voor de Leefomgeving het eindrapport over het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland presenteren. Vervolgens zal in een aparte online sessie een praktische vertaalslag van de bevindingen gemaakt.

Online magazine over prestatieafspraken en woningbouw

02-03-2021
Het ministerie van BZK heeft een online magazine uitgebracht waarin de vraag hoe goede prestatieafspraken kunnen bijdragen aan het oplossen van het woningtekort centraal staat. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen kunnen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden inspiratie opdoen.

Extra subsidie voor duurzame energie en duurzaam vervoer

01-03-2021
Het subsidieprogramma ELENA (European Local Energy Assistance) wordt voortgezet. De Europese Commissie stelt € 35 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van duurzame energie (€ 30 miljoen) en duurzaam vervoer (€ 5 miljoen). Met dit bedrag wordt beoogd om investeringen in energie-efficiëntie verder te stimuleren, met name in gebouwen, warmtenetwerken, straatverlichting en schoon stadsvervoer.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

26-02-2021
In deze editie kunt u het verslag van Kees Hagendijk lezen van onze tweede en derde talkshow. Daarnaast vele interessante artikelen over o.a. management en organisatie in de exploitatiefase, innovatieve financieringsarrangementen bij stedelijke gebiedstransformaties, de optimalisering doorrekening gebiedsoverstijgende kosten via overeenkomst en nieuwe regeling Omgevingswet, de mogelijkheden van decentrale regelgeving om klimaatbestendig bouwen te bevorderen) en tot slot een artikel over de jaarlijkse benchmark Gemeentelijke Grondprijzen 2020-2021.

Impulsregeling klimaatadaptatie

25-02-2021
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage van het Rijk aanvragen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het bedrag kan gebruikt worden om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.

Kennismaking met gemeentelijk grondbeleid

24-02-2021
Aedes organiseerde op 21 januari 2021 een webinar met als sprekers Paul Kouijzer, directeur van woningcorporatie TBV Wonen, en onze voorzitter Annius Hoornstra. Punten die naar voren kwamen tijdens dit webinar zijn deels verwerkt in de longread Kennismaking met gemeentelijk grondbeleid, evenals een korte schets van het gemeentelijk grondbeleid en ervaringen van corporaties.

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

23-02-2021
De VNG ontwikkelt voor gemeenten een Datavoorziening Gebouwde Omgeving Energietransitie (DEGO), een gebruiksvriendelijke dataverkenner om gemeenten te helpen bij het opstellen van de transitievisie warmte of het wijkuitvoeringsplan aardgasvrijewijken. Zo kunt u DEGO gebruiken om te weten wat de energielabels van gebouwen in uw gemeente zijn of wat de financiële ruimte van bewoners is om te verduurzamen in een bepaalde wijk.

Warmtetransitie in de praktijk

22-02-2021
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het rapport Warmtetransitie in de praktijk uitgebracht. Het PBL heeft gesprekken gevoerd met gemeenten waar een proeftuin van het Programma Aardgasvrije Wijken loopt en het PBL trekt de conclusie dat het van aardgas afhalen van woningen complex is en maatwerk behoeft.

VvG kritisch over Actieagenda Wonen: samen aan de slag, maar wel op de goede plek, met toekomstwaarde

18-02-2021
Een bouwcoalitie heeft een voorstel gedaan aan het nieuw te vormen kabinet. De Vereniging van Grondbedrijven is blij met deze aandacht voor bouwen en wonen en is voorstander van het voortzetten van de woningbouwimpuls, afschaffen van de verhuurderheffing, revolverende rijksfondsen en deelt het belang van doorstroming en aandacht voor de bestaande stad. De VvG heeft op onderdelen andere inzichten en kan niet achter het gehele voorstel staan.

De tweede tranche van de woningbouwimpuls zal bijna 45.000 nieuwbouwwoningen opleveren

18-02-2021
De tweede tranche van de woningbouwimpuls zal 44.666 nieuwe woningen opleveren in 28 gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van 266 miljoen euro.

Kamerbrief over onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

17-02-2021
In deze Kamerbrief staan de resultaten van het onderzoek naar de voor- en nadelen van verplichte stedelijke herverkaveling over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Kamerbrief over de wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten

17-02-2021
In deze Kamerbrief wordt aangegeven hoe invulling is gegeven aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten en het resultaat van het onderzoek gedeeld.

Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor gebiedsontwikkeling

16-02-2021
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling organiseerde op 10 december 2020 in samenwerking met het Ministerie van BZK een online expertsessie over waar in Nederland nu behoefte is voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingsopgave. Volgens het Ministerie van BZK is één van de mogelijkheden voor meer Rijksregie in het ruimtelijk domein een nog op te richten Rijksontwikkelbedrijf en tijdens deze sessie kwam naar voren dat er goed gekeken moet worden naar de maatschappelijke behoeften en de daaruit voortvloeiende sturingsopgave.

Innovatiebudget Digitale Overheid

15-02-2021
Heeft u een innovatief idee om de digitale dienstverlening te verbeteren? Het ministerie van BZK heeft hier gelden voor beschikbaar gesteld. U kunt tot en met 31 maart 2021 een projectvoorstel indienen voor een bijdrage uit het Innovatiebudget Digitale Overheid. Een jury bepaalt of u een bijdrage uit dit Innovatiebudget krijgt.

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen

11-02-2021
In het programma Stedelijke Transformatie worden zo’n 35 transformatieprojecten gevolgd. In dit essay zijn de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties gebundeld en worden oplossingsmogelijkheden gegeven.

Gemeenten sturen steeds beter op hun eigen vastgoed

10-02-2021
De uitkomst van de trendanalyse van Bouwstenen voor Sociaal op basis van jaarlijks onderzoek naar alle gemeenten in Nederland is dat gemeenten steeds beter op hun eigen vastgoed sturen.

WijkWijzer

09-02-2021
De WijkWijzer is een online kennis- en leerplatform met informatie voor iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken. Het is de bedoeling dat dit platform met de partners en de gebruikers verder ontwikkeld wordt.

Versnellingskamers voor projectontwikkelaars en gemeenten

09-02-2021
De eerste twee weken van maart organiseert het Expertteam Woningbouw online sessies voor projectonwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven. Tijdens deze sessies kunnen projectontwikkelaars samen met de betrokken gemeente een woningbouwproject en de uitdagingen daarbij voorleggen aan twee onafhankkelijke deskundigen van het Expertteam Woningbouw. Inschrijven kan tot en met 12 februari 2021. Bent u te laat? Bij onvoldoende geschikte projecten, worden inschrijvingen die zijn ontvangen vóór 19 februari 2021 ook nog bekeken.

Webinar Volkshuisvestingfonds

08-02-2021
Het ministerie van BZK organiseert op woensdag 10 februari 2021 een webinar over het Volkshuisvestingfonds. Het kabinet investeert 450 miljoen euro om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren en te verduurzamen om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.

Bronnen en kaarten

03-02-2021
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een overzicht gemaakt van diverse bronnen, databases en kaarten over landschap, erfgoed en archeologie. die ontwikkeld zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zelf en andere partijen.

RLI start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

26-01-2021
De vraag die in dit advies centraal staat is welke rol kunnen en moeten woningcorporaties spelen om te voorzien in maatschappelijke behoeften in een veranderende woningmarkt en welke organisatievorm, regelgeving en (financiële) spelregels passen daarbij? De Rli verwacht het advies in het najaar van 2021 uit te brengen.

Consultatie regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

26-01-2021
De consultatie van de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting is vandaag gestart. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten aanspraak maken op een specifieke uitkering ten behoeve van de verbetering van de woonkwaliteit en de leefomgeving in kwetsbare gebieden.

Navigeren door rivieren en delta's naar een duurzame toekomst

26-01-2021
De River Basin Delta Tool 'Navigeren door rivieren en delta's naar een duurzame toekomst' is onlangs gepresenteerd en is een vervolg op het rapport Geography of Future Water Challenges. Met deze tool krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden van stroomgebieden en de uitdagingen waar ze voor staan.

Juridisch loket van het GNMI

25-01-2021
Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) heeft als extra service richting de aangesloten gemeenten, het Juridisch loket opengesteld. Gemeenten kunnen bij het Juridisch loket terecht met juridisch en/of bestuurlijk gerichte vragen over de toepassing van bijvoorbeeld de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het RVV en BABW, de Wet personenvervoer en allerlei ministeriële regelingen, maar ook over (straat)parkeren.

Gemeente aarzelt op de grondmarkt

18-01-2021
In dit artikel in Binnenlands Bestuur wordt ingegaan op het verwijt dat gemeenten een te hoge prijs vragen voor hun grond en dat dit nieuwbouw in de weg zou zitten. Uit onderzoek blijkt dat dit niet klopt, en dat gemeenten zich zelfs steeds meer terugtrekken uit de grondmarkt.

Handreiking ‘Gemeente en visitatie van woningcorporaties’

18-01-2021
Deze publicatie geeft inzicht in het instrument ‘maatschappelijke visitatie van woningcorporaties. Dit is belangrijk ter voorbereiding van een visitatie. Daarnaast kan bestudering van de visitatierapporten van woningcorporaties in uw gemeenten en de aanbevelingen en aandachtspunten die daarin gedaan zijn ook van belang zijn bij de gesprekken over prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie.

Kerstgroet

21-12-2020
Wat een veelbewogen jaar was dit: een jaar van vele veranderingen en onzekerheid. Geen congressen waar we elkaar konden ontmoeten, maar wel een jaar van ontdekking, innovatie en verbinding. Wij wensen u fijne Kerstdagen toe en een goed en gezond 2021. En wij hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten op één van onze congressen! Bestuur VvG Chantal van Rooijen Renate van der Zee-Tjia

Handreiking Leegstand te lijf 2.0

18-12-2020
In de Handreiking Leegstand te lijf 2.0 wordt ingegaan op het maken van een leegstandaanpak, de gemeentelijke gereedschapskist en de Leegstandverordening. Verder bevat de handreiking veel voorbeelden en het wettelijk instrumentarium en diverse checklists.

Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

18-12-2020
De laatste editie van het jaar 2020 van ons praktijkblad is verschenen. Met natuurlijk een verslag van onze eerste talkshow en artikelen van o.a. Evert Jan van Baardewijk (kan het kostenverhaal onder de Omgevingswet net zo flexibel worden toegepast als met de Crisis- en herstelwet), Sharon Aaldering en Jonne Fluitsma (kansen voor starters op de oververhitte woningmarkt en privaatrechtelijke middelen voor gemeenten om te sturen op de woningmarkt), Fred Hobma (strategieën voor private bijdragen aan publieke voorzieningen) en Manfred Fokkema (de gevolgen van staatssteun bij een gemeentelijke grondaankoop).

Ondersteuning op maat werkt goed bij aanpak klimaatadaptatie

17-12-2020
Het Ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie van de VNG biedt hulp aan gemeenten om in beeld te brengen hoe ver zij zijn met de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en welke ondersteuning zij vooral nodig hebben. Er zijn 12 ervaren en gespecialiseerde adviseurs, die ook kunnen bijspringen in de uitvoering.

Hoe gaan we om met stadslogistiek?

16-12-2020
Het GNMI en Topsector Logistiek hebben een bijeenkomst georganiseerd over de toename van e-commerce, verduurzaming en de groei van steden en de invloed daarvan op de logistieke stromen binnen steden. Hieruit bleek dat gemeenten bezig zijn met het ruimtelijk inpassen van stedelijke logistiek, maar ook dat er veel vragen zijn over het omgaan met initiatiefnemers en het bundelen van logistieke stromen. Daarom wordt gewerkt aan een geactualiseerde handreiking voor stedelijke logistiek waarin ook aandacht zal zijn voor de ontwikkelingen van hubs.

Sturen op ruimte

15-12-2020
De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur is het advies Sturen op ruimte gestart. Ons land staat staat voor vele grote ruimtelijke opgaven en het is de vraag of de nieuwe nationale kaders van Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie genoeg houvast bieden om die opgaven aan te pakken. In dit advies zal antwoord gegeven worden op deze vraag en zal ook onderzocht worden hoe overheden de vereiste ruimtelijke keuzes kunnen maken en op welke bestuurslaag dit dient te geschieden.

Bijdrage van het Rijk voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

09-12-2020
Met een bedrag van bijna 24 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan Provincies eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen te verduurzamen. Denk hierbij aan buurthuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen en ander maatschappelijk vastgoed.

Werken aan opgaven in de wijk

07-12-2020
In deze publicatie van Platform31 is de werkwijze van vier gemeenten onderzocht, hoe zij zijn gekomen tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven, welke organisatievormen zij hebben ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom, en in hoeverre een gebiedsgerichte aanpak een antwoord is op meerdere opgaven. Ook worden er voorbeelden gegeven en staan er geleerde lessen en aanbevelingen in deze publicatie.

Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede uit de startblokken

03-12-2020
Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede wil een vereniging zijn van samenwerkende partijen op het gebied van stedelijke ontwikkeling die in de eerste plaats kijkt naar een groter belang in plaats van het individuele belang met als doel Enschede naar een hoger plan te tillen. Het nieuwe Platform is gericht op afstemming, het agenderen van actuele onderwerpen en is tevens de organisator van de dialoog rondom stedelijke ontwikkeling. Geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via info@PSOE.nl.

Met de woningbouw gaat het de goede kant op

03-12-2020
Als alternatief voor haar gecancelde voor- en najaarscongressen organiseert de Vereniging van Grondbedrijven vier digitale talkshows rond het thema ‘de effecten van corona op gebiedsontwikkeling’. De eerste talkshow vond plaats op woensdag 25 november 2020. Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK), Pieter Bregman (directeur woningcorporatie Nijestee) en Annius Hoornstra (concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad en voorzitter van de VvG) gingen onder leiding van Susanne Heering in gesprek over de stand van zaken bij de woningbouwopgave.

Spreekuur Omgevingswet

17-11-2020
Deskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet houden elke dinsdag een spreekuur Omgevingswet van 13.00 - 16.00 uur. Bij een aantal spreekuren is er tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie over een thema. De deskundigen beantwoorden al uw vragen over implementatie van de Omgevingswet. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en u kunt kosteloos deelnemen aan dit spreekuur.

Spreekuur Omgevingswet

17-11-2020
Deskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet houden elke dinsdag een spreekuur Omgevingswet van 13.00 - 16.00 uur. Bij een aantal spreekuren is er tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie over een thema. De deskundigen beantwoorden al uw vragen over implementatie van de Omgevingswet. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en u kunt kosteloos deelnemen aan dit spreekuur.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020
Gemeenten kunnen eenmalig de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

17-11-2020
Gemeenten kunnen eenmalig de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Hiermee kunnen huurders en eigenaar-bewoners gestimuleerd worden energie te besparen in hun woning.

Atlas van de Regio

11-11-2020
De Atlas van de Regio van het PBL is een interactieve kaartviewer die door middel van thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven laat zien. Naast kaarten die de huidige ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen. Met de huidige opgaven waar Nederland voor staat kunnen deze kaarten inzicht geven.

Tweede tranche van de woningbouwimpuls

28-10-2020
Gemeenten kunnen tot en met 23 november 2020 (23:59 uur) een aanvraag indienen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls via mijn.rvo.nl. Het budget voor de tweede tranche is vastgesteld op € 225 miljoen.

Databank Praktijkvoorbeelden (VNG)

27-10-2020
In deze de databank staan talloze praktijkvoorbeelden en biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis en ervaring.

Ontzorging kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed

27-10-2020
In de de Regeling voor de ontzorging van kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed, die op 30 september 2020 is gepubliceerd, staat een steunmaatregel voor kleine eigenaren voor de verduurzamingsopgave. Van deze maatregel kunnen sportbedrijven (gelieerd aan gemeente), schoolbesturen, zorg- en cultuurinstellingen en dorps- en buurthuizen én gemeenten met minder dan 25.000 inwoners gebruik maken. Hiertoe wordt bij elke provincie een ontzorgingsloket ingericht en per provincie is 2 miljoen euro beschikbaar.

Digitale marktplaats stimuleert hergebruik en CO2-reductie

27-10-2020
Op 29 oktober 2020 wordt een digitale marktplaats voor de buitenruimte gelanceerd. Deze digitale marktplaats geeft inzicht in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte en stimuleert daarmee hergebruik en zorgt daarmee voor CO2-reductie

Ondersteuning gemeenten voor duurzame bouwlogistiek

26-10-2020
Voor gemeenten die de bouwlogistiek willen verduurzamen is er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteuning beschikbaar.

Gemeenten gezocht voor verduurzamen herinrichtingsprojecten

15-10-2020
Bent u bezig om civiele werken in uw gemeente duurzaam te herinrichten? Dan kun u meedoen aan de expeditie van 10 publieke opdrachtgevers die tips en ervaringen uitwisselen. De gemeente Nijmegen zal tijdens deze expeditie meer vertellen over besparingen die zij kon bereiken bij de herinrichting van de Malderburchtstraat. Om er voor te zorgen dat andere gemeenten ook baat hebben bij het delen van deze informatie zullen de opgedane ervaringen aan het einde van 2020 worden gedeeld in een naslagwerk.

Aanvraag tweede tranche Woningbouwimpuls

08-10-2020
Overweegt uw gemeente om een aanvraag in te dienen voor de tweede tranche van de Regeling Woningbouwimpuls? Deze tranche opent op 26 oktober 2020 en sluit op 23 november 2020 en er voorbereiding op uw potentiële aanvraag kunt u deelnemen aan een zogenaamde Impulskamer.

Lagere grondprijzen geen optie voor snellere woningbouw

31-08-2020
Gemeenten moeten marktconforme grondprijzen hanteren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van staatssteun (een uitzondering wordt bijvoorbeeld gemaakt voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk). De woningbouw moet versnellen. In dit kader wordt vaak de vraag gesteld of lagere gemeentelijke grondprijzen zouden leiden tot lagere woningprijzen. De VNG heeft daarom opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat het gevaar niet zo zeer zit in te hoge, maar in te lage grondprijzen.

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

17-07-2020
Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

23-06-2020
Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een verkeersveilige infrastructuur door aan vervoerregio's, gemeenten, waterschappen en provincies in 2020 en 2021 € 100 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen. Dit is de eerste tranche van in totaal € 500 miljoen tot 2030.

Input leveren voor handreikingen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

12-06-2020
Het ministerie van BZK gaat handreikingen opstellen over onderdelen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Om de handreikingen zoveel mogelijk af te stemmen op praktijk en behoefte, vraagt het ministerie om input in de vorm van aandachtspunten en casussen vanuit gevoegde gezagen.

Financiële bijdrage voor extern advies over warmtetransitie

05-06-2020
Gemeenten die geen expertise voor de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen in huis hebben kunnen externe expertise inkopen. Bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) kan hiervoor een financiële bijdrage aangevraagd worden. Ook adviseert het ECW hierover aan gemeenten.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

25-05-2020
Lees meer over de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Woningbouwimpuls

20-05-2020
De Woningbouwimpuls is per 1 juli 2020 beschikbaar en vanaf deze datum kunnen gemeenten hun aanvragen indienen.

Vacatures

22-04-2020
De Vereniging van Grondbedrijven biedt haar leden en donateurs de mogelijkheid aan om kosteloos vacatures te plaatsen.

Save the date

20-04-2020
Als bijeenkomsten op dat moment weer mogelijk zijn, hopen we u op woensdag 25 november 2020 tijdens ons Najaarscongres te ontmoeten. Het Najaarscongres vindt als gebruikelijk plaats in de Reehorst te Ede.

Verruiming tijdschema opleveren RES

09-04-2020
De opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hebben samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving besloten dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

Notitie hoofdlijnen van het BBV

03-03-2020
De commissie BBV heeft de geactualiseerde notitie "Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie "Raamwerk baten en lasten" uit 2016 is daarmee vervallen.

Save the date

18-02-2020
Op woensdag 27 mei 2020 is Almere uw gastgemeente tijdens het Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven. Almere heeft veel veel te bieden en dat zult u ondervinden tijdens de middagexcursies die door de gemeente Almere zullen worden georganiseerd.