Prinsjesdag 2023

20-09-2023

Gisteren heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota gepresenteerd. Hierin staat onder meer dat er een IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) Breder instrumentarium woningbouw en grond komt.

Het idee achter dit IBO is om expliciet breder naar het instrumentarium voor het stimuleren van woningbouw te kijken, waarbij gekeken wordt naar subsidies, maar bijvoorbeeld ook naar een opkoopfonds, juridische en fiscale mogelijkheden, het ruimtelijk beleid en manieren om de verwervingskosten van gronden omlaag te krijgen.

Het in kaart brengen van de knelpunten aan de aanbodkant van de woningmarkt en de verschillende voor- en nadelen van mogelijke instrumenten en maatregelen kan daarom zorgen voor evenwichtiger en beter geïnformeerd beleid om de woningbouwopgave inclusief infrastructurele ontsluiting te realiseren.

Het doel van dit IBO is om in kaart te brengen welke bestaande en mogelijk nieuwe instrumenten er bestaan voor een goed functionerende – dat wil zeggen het woningaanbod sluit aan en reageert op de vraag – aanbodkant van de woningmarkt en op basis hiervan te inventariseren wat mogelijke concrete beleidsopties en pakketten zijn om het woningaanbod te stimuleren.

Het is de bedoeling dat het IBO in het voorjaar van 2024 gereed is en de Vereniging van Grondbedrijven zal hier desgevraagd graag een steentje aan bijdragen.