Gelijke kansen bij gronduitgifte: informatie over het Didam arrest

Het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 is van grote invloed op de praktijk van gebiedsontwikkeling. Gemeenten leggen hun uitgiftes van grond en gebouwen langs de lat van deze nieuwe uitspraak: een overheid moet zorgen voor gelijke kansen voor geïnteresseerde partijen.

Verkoopprocedures moeten worden herzien, selectiecriteria moeten worden opgesteld. Dat kost tijd en capaciteit. En dat terwijl de druk om (woning)bouwprojecten te ontwikkelen al enorm is. De VvG ziet dat er bij gemeenten veel vragen leven over de gevolgen van de uitspraak. Geldt de uitspraak ook voor locaties voor sociale woningbouw, voor verhuur en (erf)pacht? Wat is wijsheid met betrekking tot lopende onderhandelingen en gesloten overeenkomsten?

De VNG/VvG en diverse (advocaten)kantoren hebben online bijeenkomsten en webinars georganiseerd. Een deel van de informatie kunt u hier nogmaals bekijken of nalezen. De VvG bedankt Arjan Bregman en de kantoren voor hun bereidheid tot kennisdeling. Inmiddels hebben ook diverse gemeenten voorbeelden toegezonden zodat andere gemeenten hiervan kennis kunnen nemen. De VvG is deze gemeenten hiervoor zeer erkentelijk.

 

UITGELICHT:

 

VOORBEELDEN GEMEENTEN:

 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN INFORMATIE OVER HET ARREST:

Klik hier voor een overzicht van webinars waar u zich nog voor kunt opgeven.

Aanvullingswet grondeigendom

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bevat nieuwe regels over onder andere voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en stedelijke kavelruil.

Handreikingen

Het Ministerie zal twee handreikingen opstellen. De handreiking kostenverhaal behandelt het kostenverhaal en de financiële bijdrage ruimtelijke ontwikkeling en de handreiking grondeigendom behandelt voorkeursrecht, stedelijke kavelruil, onteigening en gedoogplichten.

Deze handreikingen zullen binnenkort afgerond worden.

Webinars

Op donderdag 10 februari 2022 werden er twee webinars gehouden over het grondbeleidsinstrumentarium. Het eerste webinar ging over kostenverhaal en financiële bijdragen en het tweede webinar over onteigening, voorkeursrecht en nadeelcompensatie. Klik hier om deze webinars terug te kijken.

 

Publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.