Najaarscongres Vereniging van Grondbedrijven: 2 november 2022

Op woensdag 2 november 2022 hopen we weer ons Najaarscongres te kunnen houden in congrescentrum de Reehorst in Ede. 

Ditmaal met als thema: versnelling van de woningbouwopgave. Maar hoe dan? Wat kun je doen om tot productie te komen? En hoe heb je dat in de voorfase goed vorm gegeven? Juist op dat moment is er versnelling te halen.

We hebben al een heel aantal sprekers bereid gevonden om hun kennis en kunde met ons te delen. Marja Appelman (directeur Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Esther Geuting (directeur innovatie bij de Stec Groep), Hein Schouwenaars (partner/gebiedsontwikkelaar bij Rebelgroup), José van der Plas (gebiedsontwikkelaar bij BPD), Jos Feijtel (bestuurlijk aanjager bij het Expertteam Woningbouw) en Theo Opdam (algemeen directeur bij Plegt-Vos) hebben al toegezegd te zullen spreken. Zij zullen vanuit diverse invalshoeken ons thema belichten.

Gelijke kansen bij gronduitgifte: veel informatie beschikbaar over Didam-arrest

Naast de uitspraken die ook tijdens de zomervakantie zijn verschenen en de beschikbare webinars over het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, hebben wij op onze website ook voorbeelden van gemeenten verzameld over hoe zij zijn omgegaan met de praktische uitvoering van het arrest.

Zoals ook in de brief van minister De Jonge van 24 juni 2022 is aangekondigd, is de Vereniging van Grondbedrijven samen met de VNG, de NEPROM en BZK bezig met het (laten) opstellen van een handreiking. Zodra deze gereed is, zal deze uiteraard ook via onze website beschikbaar zijn.

Terugblik congres Almere: 22 juni 2022

Op woensdag 22 juni 2022 organiseerde de Vereniging van Grondbedrijven samen met de gemeente Almere weer een mooi congres. Op deze zonnige dag ontvingen wij Maaike Veeningen, Martijn Rengelink, Erwin van der Krabben en Gerard Comello. In de middag sfeer kunnen proeven op de Floriade en daarna op de fiets of per bus naar Oosterwold, Almere DUIN en Almere centrum/stationskwartier. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en hopen op 2 november 2022 u weer te kunnen begroeten op ons Najaarscongres.

.

 

Uitgelicht

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen
Grondbeleid voor raadsleden
Financiering van gebiedstransformatie
Memo VvG over grondprijzen

Vereniging van Grondbedrijven:
kennisuitwisseling en belangenbehartiging

De VvG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van onder andere de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein. De VvG stelt zich tot doel de samenwerking te bevorderen tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen bij de locatie- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast streeft de VvG ernaar om de gezamelijke belangen van haar leden te behartigen en de kennisuitwisseling te stimuleren.

Alleen gemeenten kunnen lid worden van de VvG. De VvG richt zich voornamelijk op de afdelingen binnen de gemeenten die zich bezig houden met de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf, het grondbedrijf, de afdeling ruimtelijke ordening etc.). Daarnaast kunnen donateurs zich bij de VvG aansluiten, die zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk bezig houden met locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, zelfstandigen etc.

De VvG is in 1981 opgericht als de Vereniging van Grondbedrijven. Na de oprichting is het aantal aangesloten leden en donateurs snel gegroeid. Omdat de naam ‘Vereniging van Grondbedrijven’ in de huidige context van de gebiedsontwikkeling en de activiteiten die daarbij horen niet meer toereikend is, zijn wij vanaf 2009 verder gegaan onder de naam VvG.

Binnen de VvG is een landelijk bestuur aangesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s regiobesturen aangesteld om de kennisuitwisseling binnen die regio te stimuleren.


 

Het praktijkblad

Als lid of donateur van de VvG ontvangt u 6x per jaar het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor het Praktijkblad, dan kunt u een mail sturen naar de redactie via grondzaken@sdu.nl. Uw kopijbijdragen of vragen over het Praktijkblad zijn van harte welkom. Voor kopij in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag eerst een synopsis. 

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.


 

Word lid of donateur

Jaarlijkse contributie Gemeenten
Gemeentes tot 20.000 inwoners € 150,=
Gemeentes van 20 tot 50.000 inwoners € 250,=
Gemeentes van 50 tot 100.000 inwoners € 450,=
Gemeentes met meer dan: 100.000 inwoners € 800,=
Grote steden (G4) € 1250,=

Jaarlijkse contributie Donateurs: personen, bedrijven en andere instellingen: € 325,=

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De VvG organiseert jaarlijks congressen, exclusief voor de medewerkers van haar leden en donateurs. Aan deelname aan onze landelijke congressen zijn kosten verbonden en de medewerkers dienen zich hiervoor apart aan te melden.

Verder ontvangen onze leden en donateurs ons een abonnement op het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.

Disclaimer

De VvG vindt het belangrijk de informatie die beschikbaar is met u te delen. Wij streven naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Verder betekent plaatsing van informatie op onze website niet altijd dat de VvG het inhoudelijk eens is met de inhoud ervan.

U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen en de VvG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.