Kom naar ons voorjaarscongres in Kampen op 5 juni 2024!

Gemeente Kampen is dit jaar trotse gastheer van ons Voorjaarscongres. Een waardevolle bijeenkomst voor vakgenoten om kennis te delen en elkaar te inspireren. Er wordt hard gewerkt aan een programma dat niet alleen informatief is, maar ook relevant voor de uitdagingen waar de gemeente Kampen voor staat.

Kampen is een gemeente die volop in ontwikkeling is en groeit. Het is hier goed wonen, werken en verblijven met een mooie balans tussen gebouwen, groen en water. Tegelijk staat de gemeente voor grote opgaven: dat iedereen kansrijk opgroeit en meedoet, het versnellen van de woningbouw, de transitie van economie en landbouw, bereikbaarheid en de energietransitie.

De Vereniging van Grondbedrijven verheugt zich om het Voorjaarscongres in de prachtige stad Kampen te houden en kijkt uit naar een inspirerende bijeenkomst. Het programma zal zoals gebruikelijk boeiende presentaties omvatten, interactieve excursies en netwerkmogelijkheden. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit interessante congres. 

Nieuwe bestuursleden van de VvG

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Grondbedrijven heeft op 2 april 2024 op voordracht van het voltallige bestuur Geert-Jan Put benoemd tot voorzitter. Daarnaast verwelkomen we Gerrit van Buren als onze nieuwe penningmeester.

Wij willen graag onze oprechte dank uitspreken aan Adrian Los voor zijn toewijding als voorzitter van de Vereniging van Grondbedrijven. Onder zijn leiding hebben we veel bereikt en zijn we gegroeid als vereniging. Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst met Geert-Jan Put als voorzitter en Gerrit van Buren als nieuw bestuurslid. Geert-Jan werkt als hoofd Economische Ontwikkeling en Grondzaken bij de gemeente Almere en is al jarenlang verbonden aan onze vereniging als penningmeester. Gerrit van Buren is clustermanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer bij de gemeente Enschede en zal een waardevolle aanvulling zijn op het huidige bestuur. Samen blijven we streven naar vooruitgang in ons vakgebied!

Geert-Jan en Gerrit zullen per direct hun functies uit gaan oefenen. Adrian zal op ons Voorjaarscongres op 5 juni a.s. in Kampen de voorzittershamer ceremonieel overdragen aan Geert-Jan. Wij hopen u dan te ontmoeten! 

Position Paper over dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid

Het ministerie van BZK werkt aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Woningbouw en Grond (IBO). Dit is een ambtelijk, onafhankelijk onderzoek, wat beleidsopties ontwikkelt voor in dit geval woningbouw en grond. Het IBO kan weer dienen als input voor de toekomstige kabinetsformatie en daarna maatregelen en wetgeving vanuit het rijk. 

Tijdens het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven op 1 november vroeg Erik Jan van Kempen, voorzitter van het IBO Woningbouw en Grond, om input vanuit het werkveld. De VvG heeft aan dit verzoek invulling gegeven door hiervoor een zogenaamd “Position Paper” uit te werken in samenwerking met de Contactgroep Grondzaken en de VNG.

In dit position paper bespreken we de ontstaansgeschiedenis van het huidige instrumentarium voor grondbeleid, waarbij we zowel de positieve aspecten als de dilemma's en knelpunten belichten. We bieden analyses van deze problematiek en presenteren concrete oplossingen om het grondbeleid te verbeteren.

Het position paper is opgesteld door de Vereniging van Grondbedrijven op 30 november 2023. Het paper is integraal en ongewijzigd onderschreven door de VNG-commissie Gemeentefinanciën op 18 januari 2024 en door de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit op 1 februari 2024.  

Bijeenkomst grondbeleidsinstrumenten Voorkeursrecht en Onteigening onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Onderdeel van de Omgevingswet is de aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, waarin veel van de huidige publiekrechtelijke regels voor het grondbeleid zijn opgenomen. De inhoud van onder andere de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningwet gaan over naar de Omgevingswet. Wat verandert er? En welke invloed heeft dit op uw werk? Hoe is de rechtsbescherming geregeld? Waar moet u rekening mee houden als u deze instrumenten wilt inzetten en wat zijn daarbij de valkuilen?

Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam en de Vereniging van Grondbedrijven, is Jolande de Vries van De Lorijn raadgevers o.g. ingegaan op de toepassing van het voorkeursrecht en de onteigening. Zij heeft verder de belangrijkste wijzigingen behandeld en toegelicht en ze heeft praktische tips gegeven die u in uw praktijk direct kunt toepassen.

De presentatie is opgenomen en wordt binnenkort beschikbaar gesteld voor onze leden en donateurs via onze website.

Uitgelicht

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen
Grondbeleid voor raadsleden
Financiering van gebiedstransformatie
Memo VvG over grondprijzen

Vereniging van Grondbedrijven:
kennisuitwisseling en belangenbehartiging

De VvG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van onder andere de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein. De VvG stelt zich tot doel de samenwerking te bevorderen tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen bij de locatie- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast streeft de VvG ernaar om de gezamelijke belangen van haar leden te behartigen en de kennisuitwisseling te stimuleren.

Alleen gemeenten kunnen lid worden van de VvG. De VvG richt zich voornamelijk op de afdelingen binnen de gemeenten die zich bezig houden met de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf, het grondbedrijf, de afdeling ruimtelijke ordening etc.). Daarnaast kunnen donateurs zich bij de VvG aansluiten, die zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk bezig houden met locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, zelfstandigen etc.

De VvG is in 1981 opgericht als de Vereniging van Grondbedrijven. Na de oprichting is het aantal aangesloten leden en donateurs snel gegroeid. Omdat de naam ‘Vereniging van Grondbedrijven’ in de huidige context van de gebiedsontwikkeling en de activiteiten die daarbij horen niet meer toereikend is, zijn wij vanaf 2009 verder gegaan onder de naam VvG.

Binnen de VvG is een landelijk bestuur aangesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s regiobesturen aangesteld om de kennisuitwisseling binnen die regio te stimuleren.


 

Het praktijkblad

Als lid of donateur van de VvG ontvangt u 6x per jaar het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor het Praktijkblad, dan kunt u een mail sturen naar de redactie via grondzaken@sdu.nl. Uw kopijbijdragen of vragen over het Praktijkblad zijn van harte welkom. Voor kopij in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag eerst een synopsis. 

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.


 

Word lid of donateur

Jaarlijkse contributie Gemeenten
Gemeentes tot 20.000 inwoners € 150,=
Gemeentes van 20 tot 50.000 inwoners € 250,=
Gemeentes van 50 tot 100.000 inwoners € 450,=
Gemeentes met meer dan: 100.000 inwoners € 800,=
Grote steden (G4) € 1250,=

Jaarlijkse contributie Donateurs: personen, bedrijven en andere instellingen: € 325,=

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De VvG organiseert jaarlijks congressen, exclusief voor de medewerkers van haar leden en donateurs. Aan deelname aan onze landelijke congressen zijn kosten verbonden en de medewerkers dienen zich hiervoor apart aan te melden.

Verder ontvangen onze leden en donateurs ons een abonnement op het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.

Disclaimer

De VvG vindt het belangrijk de informatie die beschikbaar is met u te delen. Wij streven naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Verder betekent plaatsing van informatie op onze website niet altijd dat de VvG het inhoudelijk eens is met de inhoud ervan.

U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen en de VvG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.