Position Paper over dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid

Het ministerie van BZK werkt aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Woningbouw en Grond (IBO). Dit is een ambtelijk, onafhankelijk onderzoek, wat beleidsopties ontwikkelt voor in dit geval woningbouw en grond. Het IBO kan weer dienen als input voor de toekomstige kabinetsformatie en daarna maatregelen en wetgeving vanuit het rijk. 

Tijdens het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven op 1 november vroeg Erik Jan van Kempen, voorzitter van het IBO Woningbouw en Grond, om input vanuit het werkveld. De VvG heeft aan dit verzoek invulling gegeven door hiervoor een zogenaamd “Position Paper” uit te werken in samenwerking met de Contactgroep Grondzaken en de VNG.

In dit position paper bespreken we de ontstaansgeschiedenis van het huidige instrumentarium voor grondbeleid, waarbij we zowel de positieve aspecten als de dilemma's en knelpunten belichten. We bieden analyses van deze problematiek en presenteren concrete oplossingen om het grondbeleid te verbeteren.

Het position paper is opgesteld door de Vereniging van Grondbedrijven op 30 november 2023. Het paper is integraal en ongewijzigd onderschreven door de VNG-commissie Gemeentefinanciën op 18 januari 2024 en door de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit op 1 februari 2024.  

Bijeenkomst grondbeleidsinstrumenten Voorkeursrecht en Onteigening onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Onderdeel van de Omgevingswet is de aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, waarin veel van de huidige publiekrechtelijke regels voor het grondbeleid zijn opgenomen. De inhoud van onder andere de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningwet gaan over naar de Omgevingswet. Wat verandert er? En welke invloed heeft dit op uw werk? Hoe is de rechtsbescherming geregeld? Waar moet ik rekening mee houden als ik deze instrumenten wil inzetten en wat zijn daarbij de valkuilen?

Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam en de Vereniging van Grondbedrijven, zal Jolande de Vries van De Lorijn raadgevers o.g. ingaan op de toepassing van het voorkeursrecht en de onteigening. Zij zal verder de de belangrijkste wijzigingen behandelen en toelichten en ze geeft praktische tips die u in uw praktijk direct kunt toepassen.

Het belooft een interessante en leerzame middag te worden!

Uitgelicht

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen
Grondbeleid voor raadsleden
Financiering van gebiedstransformatie
Memo VvG over grondprijzen

Vereniging van Grondbedrijven:
kennisuitwisseling en belangenbehartiging

De VvG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van onder andere de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein. De VvG stelt zich tot doel de samenwerking te bevorderen tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen bij de locatie- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast streeft de VvG ernaar om de gezamelijke belangen van haar leden te behartigen en de kennisuitwisseling te stimuleren.

Alleen gemeenten kunnen lid worden van de VvG. De VvG richt zich voornamelijk op de afdelingen binnen de gemeenten die zich bezig houden met de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf, het grondbedrijf, de afdeling ruimtelijke ordening etc.). Daarnaast kunnen donateurs zich bij de VvG aansluiten, die zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk bezig houden met locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, zelfstandigen etc.

De VvG is in 1981 opgericht als de Vereniging van Grondbedrijven. Na de oprichting is het aantal aangesloten leden en donateurs snel gegroeid. Omdat de naam ‘Vereniging van Grondbedrijven’ in de huidige context van de gebiedsontwikkeling en de activiteiten die daarbij horen niet meer toereikend is, zijn wij vanaf 2009 verder gegaan onder de naam VvG.

Binnen de VvG is een landelijk bestuur aangesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s regiobesturen aangesteld om de kennisuitwisseling binnen die regio te stimuleren.


 

Het praktijkblad

Als lid of donateur van de VvG ontvangt u 6x per jaar het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor het Praktijkblad, dan kunt u een mail sturen naar de redactie via grondzaken@sdu.nl. Uw kopijbijdragen of vragen over het Praktijkblad zijn van harte welkom. Voor kopij in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag eerst een synopsis. 

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.


 

Word lid of donateur

Jaarlijkse contributie Gemeenten
Gemeentes tot 20.000 inwoners € 150,=
Gemeentes van 20 tot 50.000 inwoners € 250,=
Gemeentes van 50 tot 100.000 inwoners € 450,=
Gemeentes met meer dan: 100.000 inwoners € 800,=
Grote steden (G4) € 1250,=

Jaarlijkse contributie Donateurs: personen, bedrijven en andere instellingen: € 325,=

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De VvG organiseert jaarlijks congressen, exclusief voor de medewerkers van haar leden en donateurs. Aan deelname aan onze landelijke congressen zijn kosten verbonden en de medewerkers dienen zich hiervoor apart aan te melden.

Verder ontvangen onze leden en donateurs ons een abonnement op het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.

Disclaimer

De VvG vindt het belangrijk de informatie die beschikbaar is met u te delen. Wij streven naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Verder betekent plaatsing van informatie op onze website niet altijd dat de VvG het inhoudelijk eens is met de inhoud ervan.

U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen en de VvG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.

Position Paper over dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid

Het ministerie van BZK werkt aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Woningbouw en Grond (IBO). Dit is een ambtelijk, onafhankelijk onderzoek, wat beleidsopties ontwikkelt voor in dit geval woningbouw en grond.

Tijdens het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven op 1 november vroeg Erik Jan van Kempen, voorzitter van het IBO Woningbouw en Grond, om input vanuit het werkveld. De VvG heeft aan dit verzoek invulling gegeven door hiervoor een zogenaamd “Position Paper” uit te werken in samenwerking met de Contactgroep Grondzaken en de VNG.

In onderstaande link staat versie 1.0 van het Position Paper, wat ingaat op de dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid. Dit is nog geen officieel vastgesteld stuk. Het is de huidige weerslag van besprekingen met het werkveld. Mogelijk volgen aanpassingen naar aanleiding van verdere behandeling van het position paper.

Position Paper over dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid

Het ministerie van BZK werkt aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Woningbouw en Grond (IBO). Dit is een ambtelijk, onafhankelijk onderzoek, wat beleidsopties ontwikkelt voor in dit geval woningbouw en grond.

Tijdens het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven op 1 november vroeg Erik Jan van Kempen, voorzitter van het IBO Woningbouw en Grond, om input vanuit het werkveld. De VvG heeft aan dit verzoek invulling gegeven door hiervoor een zogenaamd “Position Paper” uit te werken in samenwerking met de Contactgroep Grondzaken en de VNG.

In onderstaande link staat versie 1.0 van het Position Paper, wat ingaat op de dilemma’s en oplossingen in het grondbeleid. Dit is nog geen officieel vastgesteld stuk. Het is de huidige weerslag van besprekingen met het werkveld. Mogelijk volgen aanpassingen naar aanleiding van verdere behandeling van het position paper.