Extra online Algemene Ledenvergadering op 13 december 2023

Er zal een extra online Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Grondbedrijven plaatsvinden op 13 december 2023 van 16.00 – 16.30 uur. Leden (geen donateurs) kunnen aan deze ALV deelnemen. Wilt u uw gemeente hierbij vertegenwoordigen? Stuur dan een mail naar info@vvg.nl onder vermelding van uw naam, uw functie en de gemeente die u vertegenwoordigt. U kunt de stukken opvragen via info@vvg.nl.

Actualiteiten Didam

Op 4 april 2023 is arrest gewezen in de bodemprocedure over Didam.

In de bodemprocedure heeft het hof beslist dat de gemeente aan alle belangstellenden de mogelijkheid had moeten geven om mee te bieden en dat de koopovereenkomst wordt vernietigd. De gemeente mag de gemeentehuislocatie alleen verkopen in een procedure waarin (potentiële) gegadigden zijn uitgenodigd mee te dingen naar de locatie. Verder besliste het hof dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en daarom schade moet vergoeden.

Klik hier om het arrest te lezen.

Reactie VvG op Kamerbrief Modernisering van het Grondbeleid

De afgelopen periode hielp de Vereniging van Grondbedrijven, samen met haar leden, via verschillende kanalen mee bij de totstandkoming van de Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid. Verbetering van het instrumentarium is hard nodig om de ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren en we zijn blij dat de minister dit na vele jaren van stilstand weer aandacht geeft.

De brief biedt een gedegen analyse, schetst een proactieve rol voor gemeenten en is een opmaat naar instrumentele en structurele verbeteringen. Het is belangrijk dat het Rijk haar rol ook bij het grondbeleid heeft herpakt en we hopen op een spoedige realisatie van de aangekondigde maatregelen. De VvG staat paraat om ook hieraan bij te dragen. Onze inschatting is wel dat gemeenten, alvorens te besluiten tot een actievere rol op de grondmarkt, behoefte hebben aan een verbeterd instrumentarium.

Op 5 juli jl. vond er een debat over de woningbouwopgave en koopsector plaats. Deze kunt u hier terugkijken.

Uitgelicht

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen
Grondbeleid voor raadsleden
Financiering van gebiedstransformatie
Memo VvG over grondprijzen

Vereniging van Grondbedrijven:
kennisuitwisseling en belangenbehartiging

De VvG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van onder andere de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein. De VvG stelt zich tot doel de samenwerking te bevorderen tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen bij de locatie- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast streeft de VvG ernaar om de gezamelijke belangen van haar leden te behartigen en de kennisuitwisseling te stimuleren.

Alleen gemeenten kunnen lid worden van de VvG. De VvG richt zich voornamelijk op de afdelingen binnen de gemeenten die zich bezig houden met de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf, het grondbedrijf, de afdeling ruimtelijke ordening etc.). Daarnaast kunnen donateurs zich bij de VvG aansluiten, die zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk bezig houden met locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, zelfstandigen etc.

De VvG is in 1981 opgericht als de Vereniging van Grondbedrijven. Na de oprichting is het aantal aangesloten leden en donateurs snel gegroeid. Omdat de naam ‘Vereniging van Grondbedrijven’ in de huidige context van de gebiedsontwikkeling en de activiteiten die daarbij horen niet meer toereikend is, zijn wij vanaf 2009 verder gegaan onder de naam VvG.

Binnen de VvG is een landelijk bestuur aangesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s regiobesturen aangesteld om de kennisuitwisseling binnen die regio te stimuleren.


 

Het praktijkblad

Als lid of donateur van de VvG ontvangt u 6x per jaar het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor het Praktijkblad, dan kunt u een mail sturen naar de redactie via grondzaken@sdu.nl. Uw kopijbijdragen of vragen over het Praktijkblad zijn van harte welkom. Voor kopij in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag eerst een synopsis. 

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.


 

Word lid of donateur

Jaarlijkse contributie Gemeenten
Gemeentes tot 20.000 inwoners € 150,=
Gemeentes van 20 tot 50.000 inwoners € 250,=
Gemeentes van 50 tot 100.000 inwoners € 450,=
Gemeentes met meer dan: 100.000 inwoners € 800,=
Grote steden (G4) € 1250,=

Jaarlijkse contributie Donateurs: personen, bedrijven en andere instellingen: € 325,=

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De VvG organiseert jaarlijks congressen, exclusief voor de medewerkers van haar leden en donateurs. Aan deelname aan onze landelijke congressen zijn kosten verbonden en de medewerkers dienen zich hiervoor apart aan te melden.

Verder ontvangen onze leden en donateurs ons een abonnement op het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.

Disclaimer

De VvG vindt het belangrijk de informatie die beschikbaar is met u te delen. Wij streven naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Verder betekent plaatsing van informatie op onze website niet altijd dat de VvG het inhoudelijk eens is met de inhoud ervan.

U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen en de VvG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.