Terugblik congres Almere: 22 juni 2022

Op woensdag 22 juni 2022 organiseerde de Vereniging van Grondbedrijven samen met de gemeente Almere weer een mooi congres. Op deze zonnige dag ontvingen wij Maaike Veeningen, Martijn Rengelink, Erwin van der Krabben en Gerard Comello. In de middag sfeer kunnen proeven op de Floriade en daarna op de fiets of per bus naar Oosterwold, Almere DUIN en Almere centrum/stationskwartier. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en hopen op 2 november 2022 u weer te kunnen begroeten op ons Najaarscongres.

U kunt binnenkort het verslag van ons congres lezen op onze website.

 

.

Gelijke kansen bij gronduitgifte: veel informatie beschikbaar over Didam-arrest

Naast de uitspraken van de Rechtbank Midden-Nederland van 18 maart 2022 en de Rechtbank Gelderland van 6 april 2022 en de beschikbare webinars over het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, kunt u de beantwoording van de kamervragen door minister Hugo de Jonge lezen, alsook de factsheet met vragen en antwoorden van het Ministerie van BZK én natuurlijk voorbeelden van gemeenten hoe zij omgaan met de praktische uitvoering van het arrest (publicaties en wijzigingen op beleidsstukken). Verder is Arjan Bregman ingegaan op de nadere vragen die door gemeenten zijn gesteld tijdens zijn bespreking van het arrest op 7 december 2021. 

Reserveer 2/11/22 voor ons Najaarscongres

Reserveer alvast woensdag 2 november 2022 voor het najaarscongres in congrescentrum de Reehorst. Meer informatie volgt uiteraard.

Uitgelicht

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen
Grondbeleid voor raadsleden
Financiering van gebiedstransformatie
Memo VvG over grondprijzen

Vereniging van Grondbedrijven:
kennisuitwisseling en belangenbehartiging

De VvG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van onder andere de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein. De VvG stelt zich tot doel de samenwerking te bevorderen tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen bij de locatie- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast streeft de VvG ernaar om de gezamelijke belangen van haar leden te behartigen en de kennisuitwisseling te stimuleren.

Alleen gemeenten kunnen lid worden van de VvG. De VvG richt zich voornamelijk op de afdelingen binnen de gemeenten die zich bezig houden met de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf, het grondbedrijf, de afdeling ruimtelijke ordening etc.). Daarnaast kunnen donateurs zich bij de VvG aansluiten, die zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk bezig houden met locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, zelfstandigen etc.

De VvG is in 1981 opgericht als de Vereniging van Grondbedrijven. Na de oprichting is het aantal aangesloten leden en donateurs snel gegroeid. Omdat de naam ‘Vereniging van Grondbedrijven’ in de huidige context van de gebiedsontwikkeling en de activiteiten die daarbij horen niet meer toereikend is, zijn wij vanaf 2009 verder gegaan onder de naam VvG.

Binnen de VvG is een landelijk bestuur aangesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s regiobesturen aangesteld om de kennisuitwisseling binnen die regio te stimuleren.


 

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.


 

Het praktijkblad

Als lid of donateur van de VvG ontvangt u 6x per jaar het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor het Praktijkblad, dan kunt u een mail sturen naar de redactie via grondzaken@sdu.nl. Uw kopijbijdragen of vragen over het Praktijkblad zijn van harte welkom. Voor kopij in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag eerst een synopsis. 

Word lid of donateur

Jaarlijkse contributie Gemeenten
Gemeentes tot 20.000 inwoners € 150,=
Gemeentes van 20 tot 50.000 inwoners € 250,=
Gemeentes van 50 tot 100.000 inwoners € 450,=
Gemeentes met meer dan: 100.000 inwoners € 800,=
Grote steden (G4) € 1250,=

Jaarlijkse contributie Donateurs: personen, bedrijven en andere instellingen: € 325,=

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De VvG organiseert jaarlijks congressen, exclusief voor de medewerkers van haar leden en donateurs. Aan deelname aan onze landelijke congressen zijn kosten verbonden en de medewerkers dienen zich hiervoor apart aan te melden.

Verder ontvangen onze leden en donateurs ons een abonnement op het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.

Disclaimer

De VvG vindt het belangrijk de informatie die beschikbaar is met u te delen. Wij streven naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen en aanvaardt de VvG echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.