Webinars

Er zijn én worden veel webinars gegeven over ons vakgebied en over onderwerpen die ons vakgebied raken. Hieronder een overzicht van webinars die nog worden gegeven en waar u zich voor kunt opgeven. Daaronder treft u een overzicht aan van webinars met een link zodat u deze op uw gemak nog eens kunt terugzien. 

Webinars Programma Aardgasvrije Wijken

Regelmatig organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken webinars over thema's zoals participatie, de Warmtewet of juridische mogelijkheden. In de kalender van PAW treft u aan welke webinars binnenkort gepland staan. Heeft u een webinar gemist? Dan kunt u deze hier terugkijken.

Gebiedsontwikkeling in spoorzones

15-12-2021
Het programma Stedelijke Transformatie organiseert een online themasessie waarin de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor zal worden verkend. In veel steden staan spoorzones in de schijnwerpers en de verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden omdat deze goed bereikbaar zijn en er vaak goede voorzieningen in de directe omgeving zijn

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

09-12-2021
Tijdens deze online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet kunt u alles over de implementatie te weten komen, zoals aansluiten, oefenen en vullen. Verder ziet u in live demo's de ontwikkelingen van de bouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren

08-12-2021
Tijdens deze online masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren zullen Guido Mertens, adviseur grondbeleid, en Maarten Hoorn, projectleider stedelijke transformatie in op ontwikkelingen binnen het grondbeleid. Aan de hand van een modelnota (maatschappelijk) grondbeleid, belichten zij op uw lokale context, vragen en dilemma’s en verder zullen zij de aanpakken, lessen en kansen van gemeenten die woonvariaties voor senioren hoog op lokale agenda hebben staan nader toelichten.

Masterclass gezondheid en gebiedsontwikkeling

01-12-2021
Op 1 december 2021 wordt er een livecast gehouden vanuit de Groningse Puddingfabriek waarbij de inzichten uit eerdere bijeenkomsten die we dit jaar hebben georganiseerd over gezondheid en gebiedsontwikkeling worden gedeeld, aangevuld met inzichten en ervaringen van gebiedsontwikkelaars uit het Noorden van ons land. Over hoe gebieden de gezondheid kunnen bevorderen en welke ruimtelijke inrichting, functies en activiteiten nodig zijn om gezond stedelijk leven in wijken en gebieden te kunnen versterken en waarborgen.

Transformatie van winkelgebieden

29-11-2021
De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseren gezamenlijk een themaweek met online bijeenkomsten en excursies, waarin de transformatie van winkelgebieden onder de loep genomen worden.

Spreekuur Omgevingswet met Jeroen Huijben van het Ministerie van BZK

23-11-2021
Tijdens het Spreekuur Omgevingswet beantwoorden inhoudsdeskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet uw vragen over implementatie van de Omgevingswet in de breedste zin. In dit spreekuur zal Jeroen Huijben van het Ministerie van BZK tussen 13.00-13.30 uur aanschuiven. U kunt hem dan al uw vragen stellen over het Aanvullingsspoor Grondeigendom. Grijp uw kans en stel de vragen die u heeft!

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

03-11-2021
Platform31 organiseert deze leerkring waarin inspiratie, vragen en ervaringen gedeeld worden over de combinatie van maatregelen voor de klimaatadaptie en energietransitie.

Dag van de Stad

01-11-2021
Werk jij ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november in jouw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Technische briefing Regeling huisvesting aandachtsgroepen

12-10-2021
De huisvesting van aandachtsgroepen staat onder druk. De specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) stimuleert gemeenten om passende woon- en verblijfsruimten te bouwen. De RHA staat vanaf 28 oktober 2021 open tot en met 25 november 2021 17.00 uur. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en de aanvragen die positief worden beoordelen krijgen een toekenning zolang er budget is. Er is € 31 miljoen (inclusief btw, exclusief uitvoeringskosten) beschikbaar.

Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen?

29-09-2021
Op 29 september 2021 organiseerde Platform31 het eerste webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen, waarin het ging om de vraag hoe je als gemeente, woningcorporatie en/of bouwer geschikte locaties vindt voor flexwoningen. Tijdens het webinar werd hierop ingegaan en werd antwoord op deze vraag gegeven in de vorm van praktijkvoorbeelden, ontwerpstudies en een handige tool.

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

16-09-2021
De vakgroep Gebiedsontwikkeling van de TU Delft heeft privaat georganiseerde participatie onderzocht, waarbij onder andere gekeken werd naar de drijfveren van private partijen om participatie te organiseren, de kosten en baten, de misverstanden en de valkuilen alsook naar overheidsbetrokkenheid bij private participatie. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een essay met daarin aandachtspunten en overwegingen voor zowel private als publieke partijen die betrokken zijn bij privaat georganiseerde participatie.

Experiment stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

15-09-2021
Platform31 start een experiment waarbij samenwerkingsverbanden worden ondersteund bij het ontwikkelen van een samenhangend pakket van maatregelen om de doorstroming van senioren op de woningmarkt te stimuleren. U kunt zich tot 1 augustus 2021 aanmelden.

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

09-09-2021
Tijdens deze online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet kon u alles over de implementatie te weten komen, zoals aansluiten, oefenen en vullen. Verder ziet u in live demo's de ontwikkelingen van de bouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

06-09-2021
Tijdens deze online themasessie wordt besproken welke verschillende vormen van mobiliteitshubs er zijn en hoe zich dat verhoudt tot de ontwikkeling van deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS)? Ook komen de noodzakelijke randvoorwaarden om een mobiliteitshub te laten functioneren aan de orde en wat dit betekent voor specifieke gebiedsontwikkelingen qua inhoud en proces alsook de organisatie en financiering van mobiliteitshubs en inclusieve en betaalbare oplossingen. Ervaringen van een aantal eerste Nederlandse voorbeelden van mobiliteitshubs zullen worden besproken.

Conceptueel bouwen

08-07-2021
Het toepassen van conceptuele bouw om de woningproductie te versnellen betekent dat er goed samengewerkt moet worden tussen bouwers, gemeenten en corporaties. Tijdens deze themasessie komt onder meer aan de orde welke processtappen te onderscheiden zijn in een bouwstroom, welke rol een gemeente in dit traject moet vervullen en wat er allemaal komt kijken bij conceptueel en industrieel bouwen in hoogstedelijke gebieden.

Sloop-nieuwbouw als betaalbaar alternatief voor funderingsherstel

08-07-2021
De gemeente Zaanstad, Procap en RVO laten aan de hand van een succesvol pilotproject de kansen en uitdagingen van deze innovatieve aanpak zien.

Informatiebijeenkomst derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken

08-07-2021
Op 6 en 8 juli 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de derde ronde proeftuinen. Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 1 juli tot en met 1 november 2021 een aanvraag voor de derde ronde indienen voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, buurt of dorp vóór 2030. Neem deel aan deze bijeenkomst indien uw gemeente overweegt een rijksbijdrage aan te vragen voor een proeftuin Aardgasvrije Wijken. Voor deze derde en laatste ronde proeftuinen is maximaal € 50 miljoen beschikbaar.

Bijzondere woonvormen: vloek of zegen in tijden van woningnood?

06-07-2021
Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken hoe collectieve woonvormen en tiny houses kunnen bijdragen aan betaalbare woningen in uw gemeente. Ervaringen met en kennis over het toestaan van andere woonvormen zullen gedeeld worden als ook de belemmeringen en kansen.

Versterken van het sociale cement in wooncomplexen

06-07-2021
Bouwen voor ouderen heeft grote prioriteit aldus Aedes, ActiZ, de VNG, ZN en de ministeries van VWS en BZK. Er zijn oplossingen te bedenken om de bestaande voorraad te gebruiken voor wonen voor ouderen zonder dat nieuwbouw nodig is: een extra mogelijkheid die snel te benutten is. Tijdens dit webinar werd hier op ingegaan.

Informatiebijeenkomst derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken

06-07-2021
Op 6 en 8 juli 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de derde ronde proeftuinen. Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 1 juli tot en met 1 november 2021 een aanvraag voor de derde ronde indienen voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, buurt of dorp vóór 2030. Neem deel aan deze bijeenkomst indien uw gemeente overweegt een rijksbijdrage aan te vragen voor een proeftuin Aardgasvrije Wijken. Voor deze derde en laatste ronde proeftuinen is maximaal € 50 miljoen beschikbaar.

Het doolhof van de Amsterdamse erfpacht

05-07-2021
Begin juni verscheen een rapport van Berenschot over erfpacht in Amsterdam met als conclusie: erfpacht is verworden tot een ingewikkelde grondbelasting. Amsterdamse raadsleden en andere belanghebbenden, waaronder onze voorzitter Annius Hoornstra, gingen hierover met elkaar in gesprek: waarom wordt dit stelsel gehanteerd en hoe nu verder?

Dorpenfestival

01-07-2021
Het eerste landelijke Dorpenfestival vindt plaats op donderdag 1 juli en is bedoeld voor iedereen die actief bezig is om de gemeente en dorpsomgeving te ontwikkelen tot een gezonde, welvarende en fijne plek om te leven en werken.

Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden

24-06-2021
Tijdens deze livestream zullen vertegenwoordigers van de Europese Unie, verantwoordelijken voor de verdeling van de Europese subsidiebudgetten, Europese bestuurders en andere Europa-deskundigen u meer vertellen over Europese subsidieprogramma’s en welke voorwaarden hiervoor gelden en u informeren over mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen.

De gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

21-06-2021
Tijdens dit webinar worden de consequenties van de naderende invoering van de Omgevingswet voor stedelijke transformatieprojecten verkend en onderwerpen die ook bij een eventueel uitstel onverminderd van belang blijven besproken. De themasessie is interessant voor projectleiders gebiedsontwikkeling bij overheden en ontwikkelaars, die wel de consequenties van de Omgevingswet gaan ondervinden, maar die er niet dagelijks mee te maken hebben.

Rijk aan kennis

17-06-2021
De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie organiseert een symposium dat inhoudelijk zal ingaan op het advies "Rijk aan kennis" van de AWTI. In vier rondetafelgesprekken zal onder meer worden ingegaan op vragen als wat er binnen de overheid gaat en waarom, welke verbeteringen al doorgevoerd worden en het belang van structurele inbedding van kennis en rol van ontwerp.

Overheid van Nu presenteert: 3,5 jaar IBP

09-06-2021
Een live talkshow over 3,5 jaar interbestuurlijk samenwerken met Co Verdaas, Kristel Lammers, Olga van Kalles, onze voorzitter Annius Hoornstra, Caspar van den Berg en Pieter Hilhorst (IPO).

Van utopie naar realiteit

07-06-2021
Nils Bonder, Jos Sentel, Sanne Botterweg, Maarten Hoorn en Matthijs Schreurs gingen met elkaar in gesprek over de haalbaarheid van een gezonde leefomgeving. Waar moeten we aan denken bij ‘gezonde’ plannen en hoe kunnen investeerders hier een rol in spelen? Hoe kunnen we beleid maken om gezonde leefomgevingen te realiseren en welke obstakels komen er bij het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving kijken en hoe overwinnen we die? En dan natuurlijk nog de vraag: hoe financier je nu een gezonde stad?

Samen zorgen voor prettig wonen

20-05-2021
Tijdens dit congres wordt aandacht geschonken hoe gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties hun samenwerking verder kunnen versterken en verbeteren, waarbij er met name aandacht is voor wonen met zorg, duurzaamheid, leefbaarheid, nieuwbouw, spoedzoekers en betaalbaarheid.

Rotterdams Transformatiecongres 2021

20-05-2021
Het Rotterdams Transformatiecongres 2021 is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Vastgoedmarkt & de Architect. Op 20 mei 2021 kon u online diverse sessies volgen. Deze sessies kunt u nu terugzien. Als de coronamaatregelen het toelaten zal dit najaar een live-event plaatsvinden.

Werken aan klimaatadaptatie - hoe doe je dat?

17-05-2021
De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben op 17 mei 2021 de resultaten van het ‘VNG-ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie’ gepresenteerd.

Stikstof en woningbouw

12-05-2021
Tijdens deze online themasessie van het Programma Stedelijke Transformatie werden de kansen, risico's en mogelijkheden van stikstof bij woningbouw besproken met onder andere Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (TU Delft). Een aantal casussen passeerden de revue en aan de orde kwam wat provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en marktpartijen kunnen doen om met de stikstofvraagstukken om te gaan. Er werd ingezoomd op de risico’s en er werden handvatten gegeven hoe te handelen.

Sessie over verdeling innovatiegeld verkeersveiligheid

29-04-2021
Er is onderzoek gedaan naar hoe de 50 miljoen euro voor innovatie op het gebied van verkeersveiligheid zo goed mogelijk kan worden besteed. Op donderdag 29 april 2021 kunnen decentrale overheden deelnemen aan een sessie waar de eindconclusies van het onderzoek worden besproken en zo nodig aangescherpt.

Woningbouw in spoorzones

29-04-2021
Spoorzones kunnen unieke kansen en mogelijkheden bieden. Het zijn vaak knooppunten met een groot verzorgingsgebied. Het Expertteam Woningbouw adviseerde in een aantal spoorzones en de lessen over de specifieke aanpak voor het maken van een nieuw stuk stad in spoorzones werden tijdens dit webinar gedeeld door Antoinette van Heijningen en Damo Holt. Daan Klaase lichtte de visie op spoorzones toe vanuit NS-stations.

Week van het Duurzaam Erfgoed

19-04-2021
Het Restauratiefonds organiseert deze week de Week van het Duurzaam Erfgoed. We staan voor de grote opgave om het CO2-gebruik te reduceren. Tijdens de Week van het Duurzaam Erfgoed krijgt u een beeld hoe deze doelstelling gezamenlijk zou kunnen worden behaald.

Commerciële utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

13-04-2021
Platform31 gaat in samenspraak met het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken een praktijkgerichte kennis- en leerkring starten. Tijdens deze bijeenkomst komt onder andere de vraag aan bod hoe gemeenten (commerciële) partijen die eigenaar zijn van utiliteitsgebouwen mee kunnen nemen in de wijkaanpak. In een wijk zijn verschillende partijen betrokken met hun eigen belangen. De energievraag kan anders liggen dan bij woningen en ook de financieringsmogelijkheden verschillen. Toch zullen ook deze gebouwen in veel gevallen moeten worden verduurzaamd om van het aardgas af te kunnen.

Innovatie Expo 2021

08-04-2021
Op dit moment heeft Nederland te maken met vele maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulaire economie, water, voedsel, bouwen en mobiliteit. Tijdens de InnovatieExpo 2021 kwamen bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers bijeen en kon u kennis nemen van en nadenken over innovatieve oplossingen en zo meebouwen aan vernieuwing. De InnovatieExpo 2021 werd georganiseerd door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

PBL presenteert bevindingen 'Grote opgaven in een beperkte ruimte

08-04-2021
Senior onderzoekers David Hamers en Rienk Kuiper van het PBL presenteerden de hoofdboodschappen van het rapport "Grote opgaven in een beperkte ruimte" in deze online sessie. Verder gaven Ed Anker, wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Zwolle en Jannemarie de Jonge, rijksadviseur voor de fysieke Leefomgeving hun reactie op het rapport.

De stad van morgen

07-04-2021
De gemeente Assen en Platform 31 organiseren het congres: "De Stad van Morgen" op 7 april 2021. Tijdens dit congres staan de uitdagingen en vraagstukken waar middelgrote steden voor staan centraal.

Flexibele woonvormen: welke instrumenten biedt het Rijk?

01-04-2021
Aedes en de VNG organiseren met medewerking van het PBL en het Rijksvastgoedbedrijf een webinar over de uitdaging waar gemeenten en corporaties voor staan in het kader van de Brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Er zijn vanuit het rijk diverse instrumenten ontwikkeld om flexibele woonvormen te realiseren zijn en worden deze tijdens dit webinar besproken. Ook wordt getoond hoe een concrete businesscase gerealiseerd kan worden.

NOVI Conferentie

31-03-2021
Op woensdag 31 maart 2021 werd een conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) georganiseerd. Experts praatten u bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet en er was gelegenheid om ervaringen te delen met elkaar.

SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2021: een nieuw begin

31-03-2021
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling organiseerde op 31 maart 2021 haar jaarcongres. Er werd teruggeblikt en naar de toekomst gekeken. Welke lessen heeft 2020 ons geleerd? En wat zullen de verkiezingen ons vakgebied brengen?

Volkshuisvestingsfonds: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit sloop-nieuwbouw

31-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden hierover online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

Volkshuisvestingsfonds: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit transformatie

29-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden hierover online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

Save the Date: conferentie Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland

25-03-2021
De provincie Zuid-Holland organiseert met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Expertisecentrum Flexwonen de conferentie ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland’. Deze conferentie gaat over de provincie Zuid-Holland, maar is interessant voor iedereen die te maken heeft met (de huisvesting van) arbeidsmigranten.

Volkshuisvestingsfonds: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit renovatie

25-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden hierover online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

VerDuS SURF Festival 2021

25-03-2021
Het VerDuS SURF-programma komt dit jaar tot een einde om dit te markeren wordt er een online festival gehouden voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF. Iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment kan zich hiervoor inschrijven.

Volkshuisvestingsfonds: technische briefing beoordelingssystematiek Volkshuisvestingsfonds en aanvraagdocumenten

22-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden hierover online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

Coronavierluik van de VvG: vierde talkshow

17-03-2021
Bestuurslid Geert-Jan Put (gemeente Almere) ging tijdens deze talkshow in gesprek met Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys) en Jonas Onland (VNG Digitalisering en Innovatie) over de invloed van corona op binnensteden en innovatie.

Innovaties in de bouw

09-03-2021
Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een online themasessie over innovaties in de bouw. Mariska Louman (senior adviseur innovatie bij de gemeente Eindhoven) vertelde over het initiatief waarbij marktpartijen door middel van een proeftuin worden uitgedaagd om innovatief te bouwen. Dennis Hauer (Urban Climate Architects) vertelde over het toepassen van circulaire principes in binnenstedelijke bouwprojecten. En Henk Havinga (Koopmans Ontwikkeling) ging in op circulaire houtbouw en laat aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden van houtbouw zien.

Tweede congres Aardgasvrije Wijken

04-03-2021
Doel van dit congres is om te leren van de praktijk en van elkaar en wordt georganiseerd voor professionals die zich bezig houden met het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpskernen. Doelgroep: gemeenten, andere overheden, woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven, wetenschappers, studenten en kennispartners.

Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat

01-03-2021
Ruimte is schaars. En de ambities groot. Welke keuzes moet de politiek maken over de verdeling van ruimte in Nederland? Tijdens dit debat worden onze aankomende volksvertegenwoordigers hierover bevraagd.

Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

26-02-2021
Paul Gerretsen (Deltametropool) en Hamit Karakus (Platform31) zullen dit debat leiden en vooruitlopend op de komende kabinetsformatie zal er met politici en experts gesproken worden over de onderlinge verschillende opinies en de mogelijk gedeeld oplossingen met betrekking tot wonen en ruimte.

Sessie innovatiegeld verkeersveiligheid

18-02-2021
Van de 500 miljoen euro (cofinanciering) die gereserveerd zijn door het rijk voor de Investeringsimpuls verkeersveiligheid, is 50 miljoen euro bestemd voor innovatie op het gebied van verkeersveiligheid. Het Ministerie van IenW organiseert een online bijeenkomst over de besteding van deze 50 miljoen euro innovatiegeld voor verkeersveiligheid en u kunt zich hiervoor inschrijven.

Woningmarkt 2021: stagnatie of doorstroming?

17-02-2021
Paul de Vries (woningbouwexpert bij het Kadaster) ging in dit webinar samen met Eline Penders (belangenbehartiger bij Aedes) in op de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en mogelijke (beleids)reacties. Aan bod kwamen de effecten van de coronacrisis, de verhuisketens die door nieuwbouw ontstaan, de relatie tussen de huur- en koopwoningmarkt en de trek van de stad naar de meer groene omgevingen.

The Healthy City

17-02-2021
Er wordt tijdens deze sLIM Masterclass ingegaan op gezonde gebiedsontwikkeling. U hoort verschillende sprekers over de planologische praktijken en instrumenten die nodig zijn om gezond stedelijk leven te versterken.

Themabijeenkomst smart mobility voor gemeenten

11-02-2021
Het GNMI organiseert een workshop over smart mobility. Wat zijn de grootste uitdagingen en hoe kun je daar als gemeente mee omgaan? De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten en is online bij te wonen.

Aan de slag met autodelen – deel 1

11-02-2021
Er zijn drie webinars georganiseerd waarin informatie gegeven werd over het delen van auto's, wat de effecten zijn en hoe het werkt.

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

11-02-2021
Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden, die nu slecht functioneren, laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een jaarcongres hierover en gaf handvatten.

Webinar Volkshuisvestingsfonds

10-02-2021
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseerde een webinar over het Volkshuisvestingsfonds voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.

Stikstof: als kantelpunt voor verduurzaming

02-02-2021
Eind 2020 is de Handreiking Stikstofvrije woningbouw en een Verrijking uitgebracht. In deze sessie werden deze Handreiking en de Verrijking toegelicht.

Nationale Conferentie Circulaire Economie

01-02-2021
We staan nu op een kantelpunt in de transitie naar een circulaire economie. Hoe kunnen en moeten we doorpakken? Het doel van deze conferentie is om te inspireren, kennis met elkaar te delen en met concrete acties af te sluiten. De sessies zijn tot 1 mei 2021 terug te kijken.

Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode

29-01-2021
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Economisch Instituut voor de Bouw voor iedereen die betrokken is bij strategie en beleid van bedrijven en organisaties in en rond de bouw. Bouwbedrijven, toeleveringsbedrijven, werknemers- en brancheorganisaties, dienstverleners in de bouw, financiële instellingen en overheden worden geïnformeerd over de te verwachten omvang en samenstelling van de bouwproductie.

De Dag van de buurt

28-01-2021
De Dag van de buurt werd georganiseerd voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Waarom is het belangrijk om weer aandacht voor de buurt te hebben en wat kan geleerd worden van wijkaanpakken uit het verleden?

Online kennisconferentie: Samen voor Krachtige Regio's

25-01-2021
Sinds 2018 zijn er 30 Regio Deals gesloten om de brede welvaart voor inwoners in de regio te versterken. Rijk en regio werken samen aan de uitvoering van de plannen. De eerste resultaten worden gedeeld op 25, 26, 27 en 28 januari in een meerdaagse online kennisconferentie. Tijdens deze online kennisconferentie kunt u deelnemen aan een reeks webinars, podcasts, mini-colleges en inloopspreekuren met experts.

Webinar kennissessie Nieuwbouw - grondbeleid en nieuwbouw

21-01-2021
Hoe krijgen we nieuwbouw concreet op de rit? Wat werkt wel en wat niet? Hoe kunnen we de samenwerking met andere partijen versterken? Om antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen, organiseerde Aedes een reeks webinars. Deze zijn niet terug te zien. Wel zijn er plannen om in samenwerking met Aedes webinars te organiseren. Hou onze website in de gaten.

Webinar ‘Kennis voor en van gemeenten’: Onderzoeken en leren wat werkt

21-01-2021
Om maatschappelijke opgaven effectief uit te voeren moeten gemeenten de beschikking hebben over de juiste data, informatie en kennis. Tijdens dit webinar laten Janny Bakker, bestuursvoorzitter van Movisie, en Eva Kunseler, senior onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving, zien welke wetenschappelijke innovaties hiervoor nodig zijn.

Coronavierluik van de VvG: derde talkshow

13-01-2021
Tijdens deze derde talkshow ging bestuurslid Jaap Haks met Geurt van Randeraat (directeur SITE Urban Development) en Harriët Tiemens (wethouder gemeente Nijmegen) in gesprek over het effect van corona op de ambities in gebiedsontwikkeling. Deze ambities, zoals betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid, snel en groener bouwen, zijn allemaal van belang maar je kunt het geld maar één keer uitgeven. Hoe moet je hier mee omgaan?

Podcast met Thom Aussens over de transformatie van Strijp-S

13-01-2021
Thom Aussems, oud-directeur van woningcorporatie Sint Trudo in Eindhoven vertelt in deze podcast over de transformatie van het oude Philips terrein, Strijp-S.

Corona en verstedelijking

12-01-2021
Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een online themasessie over de impact van corona op verstedelijking. Aan de orde kwamen de gevolgen op korte én langere termijn en hoe gemeenten en marktpartijen bij gebiedstransformaties kunnen inspelen op deze veranderingen.

Podcast De Energietransitie en Omgevingswet

24-12-2020
Deze podcast is interessant voor beleidsmedewerkers die zich bezighouden met de energietransitie en de omgevingswet. Aan de orde komen de ervaringen van acht gemeenten die in een pilot onderzocht hebben hoe het zit met de regelgeving met betrekking tot deze twee domeinen en hoe energietransitie en de omgevingswet met elkaar verbonden kunnen worden, elkaar kunnen aanvullen en zelfs versterken.

Start City Deal Circulair en conceptueel bouwen

15-12-2020
Tijdens het symposium City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen geven diverse sprekers hun visie over biobased bouwen, industrieel bouwen en nieuwe waarderingsmodellen die nodig zijn. Diverse experts en bestuurders zullen met elkaar in gesprek gaan over de kansen voor circulair bouwen en er zal ook een panelgesprek plaatsvinden waar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan zal deelnemen en zij zal het startschot geven voor de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

11-12-2020
Platform31 organiseert een webinar waarin u met vakgenoten van andere middelgrote gemeenten in gesprek kunt gaan en ervaringen kunt uitwisselen over de opgaven en uitdagingen (denk aan het op peil houden van het voorzieningenniveau, maar ook aan energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie) waar middelgrote gemeenten voor staan.

Verstedelijkingsstrategie

08-12-2020
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakt een serie van zeven online uitzendingen, waarin de nieuwe MRA Agenda centraal staat. Tijdens deze uitzendingen gaan wethouders en gedeputeerden uit de MRA in gesprek met gasten in de studio en met kijkers over de zogenoemde uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Op 8 december 2020 stond de verstedelijkingsstrategie centraal.

Coronavierluik van de VvG: tweede talkshow

02-12-2020
Tijdens deze tweede talkshow gingen Guido Mertens (zelfstandig adviseur) en Max Jeleniewski (programmamanager gebiedsontwikkeling bij Staedion) met elkaar in gesprek over het effect van corona op gebiedsontwikkelingen bij gemeenten en de bedrijfsvoering en risicobeheersing op de grondexploitaties. Zij hebben ook in bredere zin de gevolgen van deze crisis besproken en maakten de vergelijking met vorige crises; kun je de gevolgen inschatten en kan hierop geanticipeerd worden? En wat vraagt het aan gemeentelijke visie, beleid en bedrijfsvoering?

Coronavierluik van de VvG: eerste talkshow

25-11-2020
De VvG organiseert een viertal talkshows over de gevolgen van corona op gebiedsontwikkeling. Annius Hoornstra (voorzitter van de VvG) ging tijdens onze eerste talkshow in gesprek met onze twee gasten Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK) en Pieter Bregman (directeur Nijestee) over de effecten van corona op de woningmarkt. Allerhande onderwerpen kwamen aan bod: van de Aanvullingswet Grondeigendom tot bruikbare tools voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling. Van de woningbouwimpuls tot de sociale woningvoorraad. Susanne Heering leidde het gesprek.

Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformaties

23-11-2020
Tako Postma (gemeente Delft), Antoinette Kemper (Rebel Group) en Guido Mertens (Stad en Ontwikkeling) gingen tijdens dit webinar in op de maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen.

Dag van de Stad

16-11-2020
De Dag van de Stad vond dit jaar online plaats

VNG Dialoog Europese Fondsen

12-11-2020
Tijdens deze VNG dialoog Europa gaan staatssecretaris Keizer, en wethouder De Heer (Zwolle) in op de mogelijkheden die de nieuwe EU-subsidies (vanaf 2021) voor gemeenten bieden. In het bijzonder wordt ingegaan op het Europese crisis- en herstelfonds.

Elfde Nationaal Deltacongres 2020

12-11-2020
Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma was welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden.

Atlas van de Regio

10-11-2020
Nederland staat voor vele complexe ruimtelijke opgaven. In de Atlas van de Regio wordt inzichtelijke gemaakt welke regionale verschillen er zijn en hoe uiteenlopende sectorale opgaven in de ruimte samenkomen. Tijdens dit webinar werd informatie gegeven over deze nieuwe Atlas van de Regio.

Stadmakerscongres 2020

06-11-2020
Op vrijdag 6 november 2020 startte AIR met het Stadmakerscongres 2020. Vanwege COVID-19 niet op één dag of één centrale locatie, maar verspreid over een langere periode en vele plekken in Rotterdam. Tijdens dit evenement, dat tot en met 4 februari 2021 online is te volgen, worden specifieke thema’s en opgaven gekoppeld aan concrete initiatieven, buurten en gebieden.

Klimaatakkoord decentraal; 1 jaar uitvoering

05-11-2020
Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord organiseerden het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG een congres waar gemeenten, provincies, waterschappen en rijk samen de balans kunnen opmaken, ervaringen konden uitwisselen en inspiratie konden opdoen.

Talkshow Duurzame Mobiliteit 2020 ‘de toekomst is al begonnen’

05-11-2020
In deze talkshow ging staatssecretaris Stientje van Veldhoven in gesprek over de toekomst van duurzame mobiliteit met onder andere Auke Hoekstra (onderzoeker Technische Universiteit Eindhoven), Lot van Hooijdonk (wethouder Gemeente Utrecht), Bart Leenders (vice president productie Neste), Anna Paulides (projectmanager duurzaamheid PostNL) en Diederik Samsom (kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie).

Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

05-11-2020
Begin 2017 ondertekende de gemeente Zoetermeer samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Hiermee willen de ondertekenaars gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken.

Zorgvuldig graven

05-11-2020
Graafschades zorgen voor kosten en irritatie, en brengen de zekerheid van levering van gas, water, elektriciteit en data en de veiligheid in gevaar. Er werden vier webinars gegeven over verschillende aspecten van het graafproces.

PBL Academielezing: Verduurzaming van de economie en de rol van de financiële sector

04-11-2020
Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseerde een Academielezing met als thema: Verduurzaming van de economie en de rol van de financiële sector. De vragen die hierbij centraal stonden waren hoe de financiële sector de transitie naar een duurzame economie optimaal kan ondersteunen en wat de rol van de overheid hierbij is.

Gemeentelijke meedenksessie wonen en zorg

04-11-2020
Het aantal dak- en thuisloze jongeren is sinds 2009 verdrievoudigd. Er zijn niet voldoende goedkope en passende woningen beschikbaar voor kwetsbare jongeren. De landelijke aanpak 16-27 organiseerde een online sessie waarin met gemeenten gepraat werd over oplossingsrichtingen. Ook werd er een toelichting gegeven op de landelijke flitsteams die aan de slag gaan in 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en hoe financieringsstromen jeugd kunnen worden benut voor huisvesting.

Compilatie van de MRA Duurzaamheid Top

29-10-2020
Bestuurders van de 35 overheden in de MRA namen deel aan de top om de stand van zaken te bespreken sinds de vorige top in oktober 2019 en om vooruit te kijken naar de MRA Green Deal.

Debat renovatie van de volkshuisvesting

28-10-2020
Op 28 oktober 2020 organiseerde Platform31 een online debat over de uitkomsten van het onderzoek: Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst! Uit dit onderzoek komt naar voren dat het sociaal wonen er slecht voor staat en dat het niet goed gaat met de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad.

Ruimte, Ruimte, Ruimte!!!

26-10-2020
Op zoek naar de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren en naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.

We bouwen nu het probleem van de toekomst

22-10-2020
Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar duurzaam bouwen bij de TU Delft is van mening dat Nederland niet ambitieus en toekomstbestendig genoeg bouwt. ‘Nu bestaat nieuwbouw uit gebouwen die nét niet goed genoeg zijn. Die worden straks de grootste probleemgevallen.’

Duurzame en innovatieve mobiliteit

20-10-2020
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakt een serie van zeven online uitzendingen, waarin de nieuwe MRA Agenda centraal staat, die door wethouders en gedeputeerden uit de MRA samen met hun gasten en met kijkers wordt besproken. Op 20 oktober 2020 was het thema ‘Duurzame en innovatieve mobiliteit’. Marijke Roskam sprak met onder andere Jan Hoek, wethouder in Almere en lid van het MRA-platform Mobiliteit, en Thea de Vries, secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam.

Landelijk congres Flexwonen: terugkijken openingssesie en ‘Flexperience

14-10-2020
De openingssessie en de Flexperience van het landelijk congres Flexwonen kunt u nu terugkijken. Onder aanvoering van dagvoorzitter Marianne van den Anker deden de gasten van het congres een appèl op betrokken partijen om snel aan de slag te gaan met oplossingen om te voldoen aan de woonbehoefte van een groeiende groep spoedzoekers.

Expertteam woningbouw voor corporaties

30-09-2020
Het is niet ongebruikelijk dat woningbouwplannen later worden opgeleverd dan gepland. Het Expertteam Woningbouw kan ingezet worden om projecten vlot te trekken. Tijdens dit webinar werd de aanpak van het Expertteam getoond en hoe daar gebruik van kan worden gemaakt.

Webinar Omgevingswet: Planschade en kostenverhaal

17-09-2020
Joop van den Brand heeft tijdens dit webinar het wetgevingsproces van de Omgevingswet en de invoering van nieuwe wettelijke regels voor kostenverhaal (bij particuliere exploitatie) en voor nadeelcompensatie besproken. Hij vertelde wat deze regelingen zullen gaan inhouden en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige regelingen.

Webinar route naar energieneutraal gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

23-06-2020
Bezig uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen? De VNG organiseerde een webinar dat onder andere ingaat op de mogelijkheden van de Sectorale Routekaart Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed en op welke manier dit vertaald kan worden naar een gemeentelijk routekaart. Na een toelichting van de routekaart vertellen gemeenten over hun ervaringen en krijgt u praktische handvatten om zelf de eerste stap te kunnen zetten in het realiseren van de ambitie van 95% CO2-reductie in 2050.

Webinar Decentrale Regelgeving Klimaatadaptief Bouwen en Inrichten

28-05-2020
De VNG organiseerde een webinar over de mogelijkheden die gemeenten, waterschappen en provincies hebben om via decentrale regelgeving te “sturen” op klimaatadaptief bouwen en inrichten.

Webinar samen naar een slimme stad

10-06-2020
Hoe kunnen data ingezet worden bij maatschappelijk vraagstukken? Platform 31 organiseerde hier een webinar over.

Themasessie financiering bij stedelijke transformaties

03-06-2020
Platform 31 heeft een online themasessie georganiseerd over financiering bij stedelijke transformaties. In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie. Platform 31 heeft hierover een online themasessie georganiseerd

SPS seminar met David Evers over Sustainable Urbanisation and Land-use

02-06-2020
De TU Delft organiseerde een SPS seminar met David Evers over Sustainable Urbanisation and Land-use.

Guiding Principles Metro Mix, over functiemenging in transformatiegebieden

25-05-2020
Platform 31 organiseerde een online lezing van rijksadviseur Daan Zandbelt over de Guiding Principles Metro Mix.

Webinar De toekomst van de stad na covid-19

20-05-2020
Onze voorzitter Annius Hoornstra was één van de sprekers tijdens het webinar over de toekomst van de stad na covid-19 dat door Platform 31 en Buck Consultants International georganiseerd is.

Webinars georganiseerd door het Kadaster

14-05-2020
Het kadaster heeft twee webinars georganiseerd over toekomstbestendige centrumgebieden en over de invloed van de coronacrisis op de woningmarkt.

Webinar MRA over de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt

12-05-2020
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een webinar georganiseerd waarin Peter Boelhouwer in ging op de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt.

Webinar Aanvullingswet Grondeigendom

07-05-2020
Tijdens dit webinar werd een introductie van de Aanvullingswet grondeigendom (AWG) en de instrumenten die daarin zijn opgenomen gegeven. Daarbij werd aan de hand van praktijkvoorbeelden een link gelegd met de opgaven in de gebiedsontwikkeling.

Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

01-07-2021
Er heeft zich de afgelopen tijd een kennisgroep gevormd van 15 gemeenten, die vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw. Deze kennisgroep is gekoppeld aan het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken. Er is nog weinig kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot commercieel vastgoed en het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Vandaar dat deze kennissessie wordt gehouden.

Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

24-11-2021
Bent u bezig met het huisvesten van huishoudens met een middeninkomen en worstelt u met de vragen hoe, wanneer en onder welke omstandigheden u beschikbare instrumenten kunt inzetten? In september is Platform31 hiervoor een praktijkreeks voor gemeenten gestart om het middensegment effectief te bedienen.