Webinars

Er zijn én worden veel webinars gegeven over ons vakgebied en over onderwerpen die ons vakgebied raken. Hieronder een overzicht van webinars die nog worden gegeven en waar u zich voor kunt opgeven. Daaronder treft u een overzicht aan van webinars met een link zodat u deze op uw gemak nog eens kunt terugzien. 

Webinars Programma Aardgasvrije Wijken

Regelmatig organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken webinars over thema's zoals participatie, de Warmtewet of juridische mogelijkheden. In de kalender van PAW treft u aan welke webinars binnenkort gepland staan. Heeft u een webinar gemist? Dan kunt u ze hier terugkijken.

De stad van morgen

07-04-2021
De gemeente Assen en Platform 31 organiseren het congres: "De Stad van Morgen" op 7 april 2021. Tijdens dit congres staan de uitdagingen en vraagstukken waar middelgrote steden voor staan centraal.

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

11-02-2021
Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres.

Webinar kennissessie Nieuwbouw - grondbeleid en nieuwbouw

21-01-2021
Hoe krijgen we nieuwbouw concreet op de rit? Wat werkt wel en wat niet? Hoe kunnen we de samenwerking met andere partijen versterken? Om antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen, organiseert Aedes een reeks webinars.

Coronavierluik van de VvG: tweede talkshow

02-12-2020
Tijdens deze tweede talkshow gaan Guido Mertens (zelfstandig adviseur) en Max Jeleniewski (programmamanager gebiedsontwikkeling bij Staedion) met elkaar in gesprek over het effect van corona op gebiedsontwikkelingen bij gemeenten en de bedrijfsvoering en risicobeheersing op de grondexploitaties. Zij bespreken ook in bredere zin de gevolgen van deze crisis en vergelijken deze met vorige crisis; kun je de gevolgen inschatten en kan hierop geanticipeerd worden? En wat vraagt het aan gemeentelijke visie, beleid en bedrijfsvoering?

Coronavierluik van de VvG: eerste talkshow

25-11-2020
De VvG organiseert een viertal talkshows over de gevolgen van corona op gebiedsontwikkeling. Annius Hoornstra (voorzitter van de VvG) ging tijdens onze eerste talkshow in gesprek met onze twee gasten Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK) en Pieter Bregman (directeur Nijestee) over de effecten van corona op de woningmarkt. Allerhande onderwerpen kwamen aan bod: van de Aanvullingswet Grondeigendom tot bruikbare tools voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling. Van de woningbouwimpuls tot de sociale woningvoorraad. Susanne Heering leidde het gesprek.

Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformaties

23-11-2020
Tako Postma (gemeente Delft), Antoinette Kemper (Rebel Group) en Guido Mertens (Stad en Ontwikkeling) zullen ingaan op de maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen.

Inspiratiesessie over duurzaam GWW

19-11-2020
Op 19 november 2020 van 9.00-10.00 uur organiseert de VNG een online inspiratiesessie over duurzaam GWW, met een goed voorbeeld van een gemeente. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: CO2@vng.nl o.v.v. naam gemeente, naam contactpersoon, emailadres en telefoonnummer.

Dag van de Stad

16-11-2020
De Dag van de Stad vindt dit jaar online plaats en u kunt uw eigen programma samenstellen. U kunt naar de last lectures van diverse sprekers luisteren of actief aan de slag gaan in een Ontwerpatelier.

VNG Dialoog Europese Fondsen

12-11-2020
Tijdens deze VNG dialoog Europa gaan staatssecretaris Keizer, en wethouder De Heer (Zwolle) in op de mogelijkheden die de nieuwe EU-subsidies (vanaf 2021) voor gemeenten bieden. In het bijzonder wordt ingegaan op het Europese crisis- en herstelfonds.

Elfde Nationaal Deltacongres 2020

12-11-2020
Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden.

Participatie nieuwe stijl: de private initiatiefnemer aan zet bij gebiedstransformaties

11-11-2020
De nieuwe Omgevingswet biedt meer ruimte voor het organiseren van participatie door private initiatiefnemers. In deze online themasessie worden deze nieuwe rolverdeling bij het organiseren van participatie in transformatiegebieden belicht vanuit het perspectief van ontwikkelaars, gemeenten én de zittende bedrijven.

Ontwerpen voor en in gebiedsontwikkeling

11-11-2020
De SKG organiseert een kennisbijeenkomst ‘Ontwerpen voor en in gebiedsontwikkeling’ over ruimtelijk ontwerp(en) bij integrale gebiedsopgaven. Experts zullen de vraag beantwoorden hoe ontwerp ingezet kan worden en wie dat moet organiseren. Deelname aan deze online bijeenkomst is kosteloos.

Atlas van de Regio

10-11-2020
Nederland staat voor vele complexe ruimtelijke opgaven. In de Atlas van de Regio wordt inzichtelijke gemaakt welke regionale verschillen er zijn en hoe uiteenlopende sectorale opgaven in de ruimte samenkomen. Tijdens dit webinar werd informatie gegeven over deze nieuwe Atlas van de Regio.

Klimaatakkoord decentraal; 1 jaar uitvoering

05-11-2020
Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord organiseerden het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG een congres waar gemeenten, provincies, waterschappen en rijk samen de balans kunnen opmaken, ervaringen konden uitwisselen en inspiratie konden opdoen.

Talkshow Duurzame Mobiliteit 2020 ‘de toekomst is al begonnen’

05-11-2020
In deze talkshow ging staatssecretaris Stientje van Veldhoven in gesprek over de toekomst van duurzame mobiliteit met onder andere Auke Hoekstra (onderzoeker Technische Universiteit Eindhoven), Lot van Hooijdonk (wethouder Gemeente Utrecht), Bart Leenders (vice president productie Neste), Anna Paulides (projectmanager duurzaamheid PostNL) en Diederik Samsom (kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie).

Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

05-11-2020
Begin 2017 ondertekende de gemeente Zoetermeer samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Hiermee willen de ondertekenaars gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken.

Zorgvuldig graven

05-11-2020
Graafschades zorgen voor kosten en irritatie, en brengen de zekerheid van levering van gas, water, elektriciteit en data en de veiligheid in gevaar. Er werden vier webinars gegeven over verschillende aspecten van het graafproces.

PBL Academielezing: Verduurzaming van de economie en de rol van de financiële sector

04-11-2020
Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseerde een Academielezing met als thema: Verduurzaming van de economie en de rol van de financiële sector. De vragen die hierbij centraal stonden waren hoe de financiële sector de transitie naar een duurzame economie optimaal kan ondersteunen en wat de rol van de overheid hierbij is.

Gemeentelijke meedenksessie wonen en zorg

04-11-2020
Het aantal dak- en thuisloze jongeren is sinds 2009 verdrievoudigd. Er zijn niet voldoende goedkope en passende woningen beschikbaar voor kwetsbare jongeren. De landelijke aanpak 16-27 organiseerde een online sessie waarin met gemeenten gepraat werd over oplossingsrichtingen. Ook werd er een toelichting gegeven op de landelijke flitsteams die aan de slag gaan in 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en hoe financieringsstromen jeugd kunnen worden benut voor huisvesting.

Debat renovatie van de volkshuisvesting

28-10-2020
Op 28 oktober 2020 organiseerde Platform31 een online debat over de uitkomsten van het onderzoek: Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst! Uit dit onderzoek komt naar voren dat het sociaal wonen er slecht voor staat en dat het niet goed gaat met de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad.

Ruimte, Ruimte, Ruimte!!!

26-10-2020
Op zoek naar de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren en naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.

We bouwen nu het probleem van de toekomst

22-10-2020
Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar duurzaam bouwen bij de TU Delft is van mening dat Nederland niet ambitieus en toekomstbestendig genoeg bouwt. ‘Nu bestaat nieuwbouw uit gebouwen die nét niet goed genoeg zijn. Die worden straks de grootste probleemgevallen.’

Webinar Omgevingswet: Planschade en kostenverhaal

17-09-2020
Joop van den Brand bespreekt tijdens dit webinar het wetgevingsproces van de Omgevingswet en de invoering van nieuwe wettelijke regels voor kostenverhaal (bij particuliere exploitatie) en voor nadeelcompensatie. Hij vertelt wat deze regelingen zullen inhouden en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige regelingen.

Webinar route naar energieneutraal gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

23-06-2020
Bezig uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen? De VNG organiseerde een webinar dat onder andere ingaat op de mogelijkheden van de Sectorale Routekaart Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed en op welke manier dit vertaald kan worden naar een gemeentelijk routekaart. Na een toelichting van de routekaart vertellen gemeenten over hun ervaringen en krijgt u praktische handvatten om zelf de eerste stap te kunnen zetten in het realiseren van de ambitie van 95% CO2-reductie in 2050.

Webinar Decentrale Regelgeving Klimaatadaptief Bouwen en Inrichten

28-05-2020
De VNG organiseerde een webinar over de mogelijkheden die gemeenten, waterschappen en provincies hebben om via decentrale regelgeving te “sturen” op klimaatadaptief bouwen en inrichten.

Webinar samen naar een slimme stad

10-06-2020
Hoe kunnen data ingezet worden bij maatschappelijk vraagstukken? Platform 31 organiseerde hier een webinar over.

Themasessie financiering bij stedelijke transformaties

03-06-2020
Platform 31 heeft een online themasessie georganiseerd over financiering bij stedelijke transformaties. In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie. Platform 31 heeft hierover een online themasessie georganiseerd

SPS seminar met David Evers over Sustainable Urbanisation and Land-use

02-06-2020
De TU Delft organiseerde een SPS seminar met David Evers over Sustainable Urbanisation and Land-use.

Guiding Principles Metro Mix, over functiemenging in transformatiegebieden

25-05-2020
Platform 31 organiseerde een online lezing van rijksadviseur Daan Zandbelt over de Guiding Principles Metro Mix.

Webinar De toekomst van de stad na covid-19

20-05-2020
Onze voorzitter Annius Hoornstra was één van de sprekers tijdens het webinar over de toekomst van de stad na covid-19 dat door Platform 31 en Buck Consultants International georganiseerd is.

Webinars georganiseerd door het Kadaster

14-05-2020
Het kadaster heeft twee webinars georganiseerd over toekomstbestendige centrumgebieden en over de invloed van de coronacrisis op de woningmarkt.

Webinar MRA over de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt

12-05-2020
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een webinar georganiseerd waarin Peter Boelhouwer in gaat op de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt.