Verslag Najaarscongres 2023: Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiële uitdagingen

19-11-2023
De opgaven voor gebiedsontwikkeling worden nog aldoor ingewikkelder maar de oplossingsruimte evolueert mee. Betere samenwerking, betere wettelijke instrumenten, innovatieve oplossingen en andere financiële arrangementen geven voldoende armslag om met de toegenomen complexiteit om te gaan. Het optimistische verhaal dat je kon overhouden aan het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven.

Verslag Najaarscongres 2019: Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiële uitdagingen

19-11-2019
De opgaven voor gebiedsontwikkeling worden nog aldoor ingewikkelder maar de oplossingsruimte evolueert mee. Betere samenwerking, betere wettelijke instrumenten, innovatieve oplossingen en andere financiële arrangementen geven voldoende armslag om met de toegenomen complexiteit om te gaan. Het optimistische verhaal dat je kon overhouden aan het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven.

Najaarscongres 2019: Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiële uitdagingen

17-09-2019
Het is geen nieuws meer. Onze samenleving is in de ban van allerlei transities op het vlak van mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, bevolkingsgroei en de samenstelling van huishoudens. Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op onze project- en gebiedsontwikkeling. Met name waar het gaat om de financiële doorwerking is er nog weinig houvast. Het is een complexe opgave waar we voor staan en de implementatie in de gebiedsontwikkeling verloopt stroef. Hoe doen we dit nu? Waar liggen de kansen? Het is tijd voor het delen van kennis en ervaring. Tijd voor dit congres!

Vernieuwde notitie Grondbeleid

07-08-2019
De commissie BBV heeft een vernieuwde notitie Grondbeleid tot stand gebracht. Deze notitie betreft een samenvoeging en actualisering van de eerder gepubliceerde notities over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg tussentijds winst nemen en voorbeeld verwerken onderhanden werk. Verder zijn de Vragen & Antwoorden hierover in deze notitie verwerkt. De eerder gepubliceerde notities en Vragen en Antwoorden komen hiermee te vervallen. Deze notitie is met ingang van 2019 van toepassing.

Verslag Regiobijeenkomst VvG Noord-Holland

18-06-2019
Op 23 mei 2019 hield de Vereniging van Grondbedrijven regio Noord-Holland haar drukbezochte tweejaarlijkse symposium. Deze keer werd er een bezoek gebracht aan de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Deze gemeenten zijn vanaf 2018 weliswaar ambtelijk samengegaan, maar beide bestuurlijk nog steeds zelfstandig.

Verslag Voorjaarscongres 2019 in Eindhoven: Versneld transformeren en verdichten - met een beetje zen

27-05-2019
Het Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven op 15 mei in Eindhoven stelde het thema van de oververhitte woningmarkt centraal. Er wordt nog steeds niet voldoende gebouwd en dit jaar dreigt de productie zelfs ver in te zakken. Naast een hogere is er minstens zoveel behoefte aan een stabielere productie. Een verstandige programmering baseert zich mede op demografische scenario’s. Een interessante vraag is of ouderen voor een substantiële doorstroming in de woningvoorraad gaan zorgen. Gastgemeente Eindhoven trekt aan als een magneet en lanceert grote verdichtingsplannen. Een Bouwoffensief versnelt de ontwikkeling van woningen voor de middeninkomens.

Handboek Grondbeleid

16-05-2019
Op het Voorjaarscongres van de VvG in Eindhoven werd het eerste exemplaar van het Handboek Grondbeleid door Marisa Kes overhandigd aan Annius Hoornstra.

Analyse onrendabele toppen

10-04-2019
In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie heeft de Rebel Group een analyse gemaakt over onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten. Het publieke tekort loopt gemiddeld op tot omgerekend zo'n € 13.000 per woning.

WoonOnderzoek Nederland

08-04-2019
Het WoON geeft inzicht in de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. op de woningmarkt; inzicht dat onontbeerlijk is voor het woonbeleid. Het WoonOnderzoek Nederland wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties eens in de drie jaar gehouden. In het kader van het onderzoek worden ruim 40.000 personen ondervraagd.

Raad op Zaterdag

21-03-2019
Op zaterdag 16 maart 2019 vond de eerste Raad op Zaterdag van 2019 plaats in Wageningen. Raadsleden komen met vele onderwerpen in aanraking en vele actuele onderwerpen waar raadsleden mee te maken krijgen kwamen die dag aan bod. Bestuurslid Peter van Haasteren gaf daar een workshop Grondzaken. U kunt deze hier nalezen. De volgende Raad op Zaterdag vindt op 25 mei 2019 plaats. Klik hier voor meer informatie.

Regiobijeenkomst VvG Noord-Holland: Flexibele planvorming in een hoog conjuncturele markt

04-03-2019
Op donderdag 23 mei 2019 brengen we als regio een bezoek aan de gemeente Haarlem en Zandvoort. Twee gemeenten die sinds 1 januari 2018 hun krachten hebben gebundeld en een ambtelijke samenwerking zijn aangegaan door samenvoeging van de ambtelijke organisaties. In beide gemeenten bezoeken we interessante ruimtelijke projecten die er de komende jaren op stapel staan.

VvG Voorjaarscongres in Eindhoven op 15 mei 2019: Toekomstbestendige woningbouw

26-02-2019
In 2018 zijn er 74.000 woningen bijgekomen door nieuwbouw en transformatie. Dat is meer dan in 2017, maar nog lang niet genoeg. Er is nog een groot tekort, opgelopen in de afgelopen jaren. Aan de opdracht voor meer nieuwe woningen wordt hard gewerkt. Of het tekort enigszins wordt ingelopen is maar de vraag. Helemaal als bouwkosten projecten onhaalbaar maken of wanneer er weer een einde komt aan de economische opleving. Deze enorme pieken en dalen in de woningbouw hebben grote nadelen. Kunnen we de woningbouw en woningmarkt gelijkmatiger en toekomstbestendiger maken? Bijvoorbeeld door te streven naar constantere bouwstromen. Of door in de programmering rekening te houden met doorstroming op de woningmarkt en demografische trends bekeken over meerdere decennia. Hoe zorgen we hiervoor? In hoeverre dragen nieuwe woningen bij aan de doorstroming op de woningmarkt?

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

10-02-2019
De regering heeft op 1 februari 2019 het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet zal de Omgevingswet aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil en bevat regels over verhaal van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen zoals wegen, riolering, straatverlichting, groenvoorzieningen, trottoirs en lantaarnpalen.

Gemeente maakt afspraak over openingsbalans grondbedrijf

27-11-2018
De gemeente Oosterhout heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans van het grondbedrijf. De gemeente had eerder geconcludeerd voor de vennootschapsbelasting met haar grondbedrijf een onderneming te drijven.

Verslag Najaarscongres 2018: ‘Code Rood voor de woningmarkt’ (Actief) grondbeleid: kans of rem? Rijksoverheid, neem de regie!

22-11-2018
Versnelling van de woningbouwproductie gaat onder het huidige slaapwandelaarsbeleid echt niet lukken. Een sombere vaststelling die breed wordt gedeeld, afgaande op het VvG Najaarscongres. Zonder landelijke sturing ontbreekt het aan slagkracht om voldoende locaties te ontwikkelen. Laat onverlet dat de gemeentelijke grondbedrijven aan de bak moeten. Op welke manier – actief, facilitair, situationeel – is niet belangrijk. De inhoud, de ambitie, telt. En leg je niet toe op het angstvallig vermijden van financiële risico’s, het is zelfs je opdracht om risico’s te lopen! Verder: hoe combineer je de woonopgave met de niet minder dringende opgave van de energietransitie? Assen heeft het recept.

Handreiking Grondbeleid voor raadsleden

18-11-2018
De Handreiking Grondbeleid voor raadsleden is herzien. De vorige versie dateerde uit de crisistijd en actualisering was nodig. De Handreiking geeft een inleiding in het grondbeleid. Begrippen worden uitgelegd en er staan verwijzingen naar handige links. Een leesbaar en praktisch document voor raadsleden, maar ook voor ambtenaren en andere geïnteresseerden.

En de winnaar van de VvG Inspiratietrofee 2018 is...

13-11-2018
De Vereniging van Grondbedrijven feliciteert de gemeente Scherpenzeel met het winnen van de VvG Inspiratietrofee 2018. Deze prijs werd uitgeloofd voor de nota Grondbeleid die andere gemeenten het meest zou kunnen inspireren. Elke ingezonden nota bevatte elementen die inspirerend zijn en de ingezonden nota's kunt u hier nalezen. Maar er kan maar één de winnaar zijn! Elly Kramer mocht namens de gemeente Scherpenzeel de VvG Inspiratietrofee 2018 in ontvangst nemen tijdens het Najaarscongres van de VvG, dat op 14 november 2018 plaatsvond in Ede.

Genomineerden voor de VvG Inspiratietrofee 2018 zijn bekend!

04-11-2018
Aan onze oproep om uw nota Grondbeleid toe te zenden naar de VvG om als inspiratie te dienen voor andere gemeenten en om mee te dingen naar de VvG Inspiratietrofee hebben de gemeenten Apeldoorn, Delft, Deventer, Edam-Volendam, Eindhoven, Groningen, Hilversum, Nijmegen, Rotterdam, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, Westland, Zaanstad, Zeewolde en de Provincie Gelderland gehoor gegeven.

Gooi geen oude schoenen weg als ze lekker lopen (essay Friso de Zeeuw)

31-10-2018
Gemeentelijk grondbeleid staat weer volop in de belangstelling. De enorme transformatie-opgaven vragen om een nieuwe positiebepaling van gemeenten. Friso de Zeeuw, emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, biedt in (samenwerking met de Vereniging van Grondbedrijven) met dit essay handvatten voor de juiste strategie, plus aanwijzigingen voor de nieuwe wetgeving voor het grondbeleid. Zijn conclusie: handen af van de anterieure overeenkomst!

Najaarscongres 14 november 2018: Code Rood voor de woningmarkt

17-09-2018
Het is inmiddels al weer 10 jaar geleden dat de Grondexploitatiewet in werking is getreden. Het heeft gemeenten veel gebracht. Maar voldoet deze in de huidige tijd nog steeds? Verder hebben we in de wereld van de gebiedsontwikkeling momenteel te maken met forse opgaven, zoals het bouwen van een miljoen woningen, klimaatadaptatie en de energietransitie. En dit moet nog snel ook! Het gaat overigens verder dan alleen het bouwen, of hoe we omgaan met de krimpgebieden, mobiliteit of de energieopgave. Het gaat over onze toekomstige leefomgeving. Hoe kunnen de instrumenten van het grondbeleid, zoals verwerving, onteigening, voorkeursrecht en kostenverhaal, daarbij ingezet worden?

Verslag congres 13 juni 2018 in Groningen: Gezocht: ‘structureel’ geld voor grote ambities

19-06-2018
Voor alles wat er komt kijken bij stedelijke groei is Groningen een uitstekende casus. Een forse woningbouwopgave, transformatie van bedrijventerreinen, wijkvernieuwing, energietransitie, vernieuwing infrastructuur en mobiliteit – alles speelt er en vraagt om verstandig, integraal beleid waarbij kwaliteit voorop staat. Knelpunt zoals overal elders is de financiering. Investeringsfondsen kunnen ‘gaten’ dichten maar de hamvraag is natuurlijk: hoe wordt het fonds gevuld?

Nieuwe versie plankostenscan

19-06-2018
In 2017 is er een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren afgesloten en in verband hiermee is het rekenmodel dat behoort bij de regeling plankosten exploitatieplan aangepast. De tarieven gelden met ingang van 1 januari 2018.

Voorjaarsongres 13 juni 2018 in Groningen: Inspirerende stedelijke ontwikkeling in de praktijk

15-03-2018
Het voorjaarscongres vindt op woensdag 13 juni 2018 plaats in Groningen. Deze gemeente is deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te nemen van verschillende gebiedsontwikkelingen in Groningen. Groningen is na Utrecht en Amsterdam de gemeente met de snelst groeiende woningmarkt. Om deze groei te faciliteren staat de gemeente Groningen voor een forse opgave. Behalve de grote gebiedsontwikkelingen als Meerstad en het voormalige Suikerterrein is Groningen ook fors aan het investeren in de binnenstad, onder meer door de bouw van het Forum en de bussen uit een groot deel van de binnenstad te weren.

VvG Congres Groningen op 13 juni 2018

02-02-2018
Op woensdag 13 juni a.s. zal het congres van de Vereniging van Grondbedrijven plaatsvinden in Groningen. Voor de praktijk interessante onderwerpen zullen aan de orde komen. Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten: u zult de achtergronden horen van de ontwikkeling van het Suikerterrein in Groningen. In 2011 is de gemeente Groningen eigenaar geworden van het voormalige terrein van de Suiker Unie. Een prachtig gebied van circa 120 hectare op nog geen 10 minuten fietsen vanaf het centrum van Groningen. De ontwikkeling is tot stand gekomen door creatief denken, flexibiliteit, samenwerken en een flinke dosis lef bij ondernemers. Tijdens het middagprogramma kunt u het ook met eigen ogen zien, evenals andere aansprekende projecten van de gemeente Groningen, zoals bijvoorbeeld het Forum. Noteer daarom alvast deze datum in uw agenda. Wij ontmoeten u graag in Groningen!

Verslag Najaarscongres 8 november 2017: de Aarde is een lokale kwestie

19-11-2017
Nederland staat voor de opdracht een volledig ander energiesysteem op te tuigen. Dat vergt ruimtelijke ingrepen en aanpassingen, resulterend in nieuwe landschappen. Naast de overgang naar niet-fossiele energie ligt er de opgave van klimaatadaptatie: droge voeten in de stad. Uitdagender nog is de overgang naar een circulaire economie. Als nieuw kader voor alle ruimtelijke en milieuvraagstukken zijn de finesses van de Omgevingswet bepalend, met name de Aanvullingswet Grondeigendom.

Nieuwe voorzitter Vereniging van Grondbedrijven

15-11-2017
Op het Najaarscongres heeft Cis Apeldoorn afscheid genomen als voorzitter van de VvG. De VvG heeft een waardige opvolger gevonden in Annius Hoornstra. Annius is concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zaanstad.

Verslag Voorjaarscongres 28 juni 2017 in Apeldoorn: Triomf van het duurzame polderland?

18-09-2017
Voor gemeenten en hun grondbedrijven liggen er minstens drie grote uitdagingen. Hoe om te gaan met groei, of juist krimp, vooral wat de sorteereffecten betreft. De energietransitie: het enorme ruimtelijke beslag dat duurzame energie legt. De Omgevingswet: het in de praktijk brengen van een cross-sectorale benadering en maatwerk leveren aan burgers en bedrijven. In het ruimtelijk domein komen heel veel belangen samen, wat politieke keuzes vergt. En dat doen we in Nederland polderend. Daaraan verandert (beter) niets.

Najaarscongres op 8 november 2017: Energietransitie en Ruimtelijke Ontwikkeling

18-09-2017
Ruimtelijke Ontwikkeling (waaronder de gebiedsontwikkeling en solitaire ruimtelijke projecten) is het samenhangend kader waarbinnen de fysieke wereld in gemeenten voortdurend verandert. Energielevering is daarbij essentieel. Hoe gaan we dit duurzaam organiseren?

Koninklijke onderscheiding Ernst van Gelder

29-06-2017
Op 28 juni 2017 werd aftredend bestuurslid Ernst van Gelder tijdens het congres van de VvG in Apeldoorn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten. Hij ontving de versierselen die horen bij zijn koninklijke onderscheiding uit handen van loco burgemeester Mark Sandmann van de gemeente Apeldoorn.

Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf

13-04-2017
De VNG, de Vereniging van Grondbedrijven en drie gemeenten hebben overleg gevoerd met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over drie aspecten van de vennootschapsbelasting waar grondbedrijven tegenaan lopen.

Voorjaarscongres 28 juni 2017 in Apeldoorn: Transities, trends en ontwikkelingen

28-03-2017
Het voorjaarscongres vindt op woensdag 28 juni 2017 plaats in Apeldoorn. Deze gemeente is deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te nemen van verschillende gebiedsontwikkelingen in het mooie Apeldoorn.

Verslag najaarscongres 9 november 2016: Gebiedsontwikkeling anno 2016: Trends en ontwikkelingen in theorie en praktijk

22-11-2016
Een congres is als een badkuip die tot de rand wordt gevuld. Dat gold ook voor het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven. Dit verslag neemt er een paar teiltjes uit. Grondbedrijven moeten van grensbewakers grensoverschrijders worden. In de waardeketen van gebiedsontwikkeling wordt een rijksbijdrage node gemist. Allianties van private partijen kunnen uitgroeien tot private gebiedsontwikkeling. Voor regionale herprogrammering van bedrijventerreinen is nu een chirurgenmes beschikbaar, de kaasschaaf kan weg. Wat is de businesscase voor sociale huurwoningen in Amsterdam – mag het ook iets minder dan 30 vierkante meter zijn? En zit er voor beleggers toch brood in vrijesector huurwoningen? Tot slot, hoe gaat de omgevingswet maatwerk mogelijk maken?

Najaarscongres 9 november 2016: Gebiedsontwikkeling anno 2016: Trends en ontwikkelingen in theorie en praktijk

27-09-2016
Gebiedsontwikkeling staat anno 2016 nog steeds voor de ontwikkeling en kunst van het verbinden van functies, disciplines, belangen en geld in de tijd. We zien echter steeds meer variatie tussen en binnen gebieden. Ook de soorten partijen en de rollen in de waardeketen van gebiedsontwikkeling zijn veranderd ten opzichte van vóór en tijdens de crisis. Op dit congres staan deze veranderingen en het omgaan met deze ontwikkelingen in de praktijk centraal.

Verslag regiobijeenkomst VvG Noord-Holland

26-09-2016
Op donderdag 22 september jongstleden vond het symposium van de regio Noord-Holland plaats. Ditmaal waren de regioleden op bezoek in de gemeente Zaanstad. Het was een drukbezocht symposium met meer dan 50 deelnemers uit omliggende gemeenten. Het symposium stond in het teken van twee beeldbepalende transformatiegebieden die uiteraard later op de dag uitvoerig zijn bezocht.

Symposium VvG Regio Noord-Holland 22 september 2016: (Her)ontwikkelingen van grootschalige binnenstedelijke en perifere locaties

12-09-2016
De gemeente Zaanstad treedt dit keer op als gastheer van het tweejaarlijkse symposium van de Vereniging van Grondbedrijven regio Noord-Holland. Het programma staat in het teken van twee beeldbepalende transformatiegebieden in de gemeente Zaanstad. Een aantal enthousiaste sprekers zullen de deelnemers meenemen in hun gedachten en hun visie geven over de ontwikkeling van deze gebieden. Er wordt in het programma uiteraard voldoende gelegenheid geboden om de gebieden zelf buiten te aanschouwen. Het belooft weer een leerzame en ontspannen dag te worden!

Verslag voorjaarscongres 25 mei 2016 in Enschede: Pleidooi voor een sterke overheid

04-06-2016
Een overheid die platzak is, bezit altijd nog bestuurlijke middelen. Om stedelijke ontwikkeling aan te jagen en in goede banen te leiden is vooral een krachtdadige overheid nodig, die kiest. Krachtig wil trouwens niet zeggen dat je het in je eentje wel klaar speelt. Ieder voor zich werkt niet meer. Samenwerking krijgt een nieuwe dimensie door de bereidheid tot onderlinge verevening.

Voorjaarscongres 25 mei 2016 in Enschede: ‘Op zoek naar balans in stedelijke ontwikkeling’

05-04-2016
Het voorjaarscongres vindt op woensdag 25 mei 2016 plaats in Enschede en Hengelo. Deze beide gemeenten zijn deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende gebiedsontwikkelingen in beide steden. Hengelo en Enschede zijn op vele manieren met elkaar verbonden. In de jaren ’90 onderzochten de steden de mogelijkheden van een fusie. Deze dubbelstadplannen bleken uiteindelijk een stap te ver. Vervolgens keken beide steden een tijd lang met een schuin naar oog elkaar. Die houding is de laatste jaren wel veranderd. De steden zien de noodzaak in van samenwerking in de huidige tijd, waar (gemeente)grenzen er nauwelijks meer toe doen. Noaberschap - een oud en mooi Twents begrip - is meer dan ooit nodig.

Kort verslag regiobijeenkomsten vennootschapsbelasting

31-01-2016
Op 25 en 28 januari 2016 zijn er twee regiobijeenkomsten gehouden in Dordrecht en Best over de vennootschapsbelasting en grondbedrijven. Op 4 februari 2016 wordt er een derde bijeenkomst gehouden in Enschede.

VvG Regio Oost bijeenkomst 16 maart 2016

26-01-2016
De bijeenkomst van de VvG Regio Oost vindt plaats op woensdag 16 maart 2016 bij de gemeente Almelo. Op deze middag kunt u kennis maken met een praktijkvoorbeeld van binnenstedelijke leegstandaanpak van winkels, onder andere in de vorm van een omvangrijke herstructurering van de binnenstad.

Vragen en antwoorden bij handreiking Vpb en het gemeentelijk grondbedrijf

13-12-2015
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft veel gestelde vragen over de handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van een antwoord voorzien.

SVLO-notitie Ondersteuning overheidsondernemingen (Vpb)

06-12-2015
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft een notitie Ondersteuning overheidsondernemingen gepubliceerd. De notitie geeft inzicht in hoe de Belastingdienst maximale ondersteuning nastreeft bij de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

Enquete actuele grondexploitatiemodellen bij woningbouwprojecten

24-11-2015
Er zijn veel discussies gaande over de problemen bij en toekomst van gebiedsontwikkeling, in het bijzonder wat betreft woningbouwprojecten. Deze discussies kunnen uitsluitend gefundeerd worden gevoerd indien er een duidelijk kwantitatief beeld bestaat met betrekking tot de publiek-private rolverdeling bij grondexploitaties voor dergelijke projecten. Graag vragen wij uw aandacht voor een onderzoek naar grondexploitatiemodellen dat wordt uitgevoerd door de Amsterdam School of Real Estate, het Instituut voor Bouwrecht en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het onderzoek wordt uitgevoerd met inhoudelijke steun en een financiële bijdrage van de ministeries van BZK en I&M.

Reactieformulier Vpb en gemeentelijk grondbedrijf

24-11-2015
De Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van de SVLO is op vrijdag 6 november gepubliceerd op VNG.nl. Om onredelijke uitkomsten te melden is een reactieformulier aangekondigd.

Nieuwsflits over DCF-methode voor grondbedrijven (Vpb)

19-11-2015
Deze SVLO-nieuwsflits geeft een korte toelichting op de achtergrond en het gebruik van de 'discounted cashflow'-methode (DCF) bij het bepalen van de waarde van grondexploitaties. SVLO is de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden. In de handreiking 'Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf' van 6 november 2015 is de bepaling van de waarde van grondexploitaties voor de openingsbalans een belangrijk element. In de handreiking is daarvoor een DCF-methode beschreven. Deze nieuwsflits geeft nog een korte toelichting op de achtergrond en het gebruik van de DCF-methode aan de hand van de opgekomen praktijkvragen.SVLO is het samenwerkingsverband van de koepelverenigingen VNG, Interprovinciaal overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en de Belastingdienst/het Ministerie van Financiën.

Verslag Najaarscongres 4 november 2015: Herpositionering in onzekere tijden.

11-11-2015
Door elkaar geschud en uitgeschud maar op de been gebleven, glimlacht de aantrekkende vastgoedmarkt de gemeentelijke grondbedrijven toe. Alleen, oude tijden keren nooit terug en niets blijft zoals het was. Toch? Onzekerheid is hét kenmerk van de toekomst, maar soms lijkt er meer van dan anders. Welk verdienmodel voor ruimtelijke ontwikkeling is er nog? Komen de institutionele beleggers bakken geld brengen? Moeten de grondbedrijven helemaal stoppen met risicodragende grondexploitaties en is verzelfstandiging de aangewezen weg? Of hebben we juist klassieke publiek-private samenwerking hard nodig voor de complexe ontwikkelopgaven in de binnensteden?

Handreiking Vpb en gemeentelijke grondbedrijven

05-11-2015
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft de handreiking over vennootschapsbelasting en gemeentelijke grondbedrijven opgesteld

Extra regionale middagbijeenkomst Vennootschapsbelasting

28-10-2015
Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. Belangrijkste doelstelling van de wet is het realiseren van een fiscaal gelijk speelveld tussen overheids- en private ondernemingen. De wet heeft gevolgen voor de gemeentelijke grondbedrijven. Hoe werkt de wet in praktijk en welke gevolgen heeft deze wet voor de gemeentelijk grondbedrijven? De Vereniging van Grondbedrijven (VvG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) organiseren nog een derde middagbijeenkomst, exclusief voor overheden: - Gemeentebestuurders - Planeconomen bij grondbedrijven - Fiscalisten - Financieel adviseurs - Controllers De regionale middagbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 november 2015 in Apeldoorn.

3e nieuwsflits SVLO over Vpb grondbedrijven

01-10-2015
Het SVLO (Samenwerkingsverband Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) heeft een 3e nieuwsflits uitgebracht. Met dit keer een toelichting op de Quick scan Winstoogmerk. Via deze nieuwsflitsen brengen we u op de hoogte van de voortgang van het overleg tussen VNG, Vereniging van Grondbedrijven en de Belastingdienst over de vennootschapsbelastingplicht bij gemeentelijke grondbedrijven.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten VPB Grondbedrijven

21-09-2015
Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. Belangrijkste doelstelling van de wet is het realiseren van een fiscaal gelijk speelveld tussen overheids- en private ondernemingen. De wet heeft gevolgen voor de gemeentelijke grondbedrijven. Hoe werkt de wet in praktijk en welke gevolgen heeft deze wet voor de gemeentelijk grondbedrijven?

Najaarscongres VvG 4 november 2015: de wereld draait door

21-09-2015
We worden steeds geconfronteerd met nieuwe werkelijkheden. Als reactie op deze nieuwe werkelijkheden ontstaan nieuwe inzichten. Deze nieuwe inzichten geven weer aanleiding tot veranderingen. Dit speelt zeker ook op het terrein van gebiedsontwikkeling en grondbeleid.Tijdens het congres staat het stoeien met deze nieuwe werkelijkheden en veranderingen centraal.

2e nieuwsflits SVLO over VPB grondbedrijven

20-09-2015
Het SVLO (Samenwerkingsverband Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) heeft een 2e nieuwsflits uitgebracht. Met dit keer aandacht voor de afbakening, het winstoogmerk en de start van de onderneming.

VvG Regio Oost bijeenkomst 28 oktober 2015

19-09-2015
De bijeenkomst van de VvG Regio Oost vindt dit jaar plaats op woensdag 28 oktober 2015 bij gemeente Almelo. Op deze middag kunt u kennis maken met een praktijkvoorbeeld van binnenstedelijke leegstandaanpak van winkels, onder andere in de vorm van een omvangrijke herstructurering van de binnenstad.

Vooraankondiging bijeenkomsten VPB Gemeentelijke Grondbedrijven

07-09-2015
Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. Hoe werkt de wet in praktijk en welke gevolgen heeft deze wet voor de gemeentelijk grondbedrijven? Om gemeenten voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en deze goed te implementeren is het moment aangebroken om de wet en de uitwerking hiervan met u te communiceren. De wetgeving zal worden toegelicht, alsook de relatie met de BBV. Tevens zullen onderwerpen als de openingsbalans, rente, samenwerkingsvormen en toezicht aan de orde komen.

Vooraankondiging Najaarscongres 4 november 2015

07-09-2015
Het Najaarscongres van de VvG vindt plaats op woensdag 4 november 2015 in congrescentrum De Reehorst in Ede. In het programma van 10.00 uur tot 16.00 uur zal een aantal thema's en sprekers de revue passeren. Aan bod zal onder meer komen: de Vennootschapsbelasting, de Omgevingswet, verdienmodellen in gebiedsontwikkeling, investeringen in de stad, hoe om te gaan met binnensteden, de positie van het gemeentelijke grondbedrijf en duurzaamheid.

Voorstel herziening BBV-regels grondexploitatie

14-07-2015
De commissie BBV (Besluit, begroting en verantwoording) heeft een aantal voorstellen uitgewerkt over de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels bij grondexploitaties. De wijzigingen leiden tot meer transparantie, eenduidigheid en een vermindering van de administratieve lasten.

Contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk Grondbedrijf

02-07-2015
Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese Commissie, het scheppen van een gelijkwaardig speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Het is de bedoeling dat overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de ‘markt’, vennootschapsbelasting gaan betalen.

VNG en VvG staken ambtelijk overleg VPB-Grondbedrijven met belastingdienst

05-06-2015
Op 5 juni is het ambtelijke overleg tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Van Grondbedrijven (VvG) over de Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen voor Grondbedrijven, met de belastingdienst gestaakt.

Voorjaarscongres 10 juni 2015: Economische innovatie als motor voor ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling

12-04-2015
Het voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven vindt plaats op woensdag 10 juni 2015 in Amsterdam. De gemeente Amsterdam ontvangt u graag in Pakhuis de Zwijger en is verheugd u te kunnen laten zien dat het weer een stuk beter gaat in de gebiedsontwikkeling.

Najaarscongres 12 november 2014: Wenkende perspectieven in gebiedsontwikkeling

28-09-2014
De Vereniging van Grondbedrijven organiseert dit jaar weer een najaarscongres voor gemeenten op 12 november a.s. in de Reehorst te Ede. Het thema is: ‘Wenkende perspectieven in gebiedsontwikkeling’. Er is aandacht voor o.a.: Het jaar van de Ruimte 2015, samenwerking sociaal en fysiek domein en ontwikkelingen in praktijk en wetgeving.

Netwerkbijeenkomst benchmark

25-09-2014
Op donderdagmiddag 30 oktober wordt weer een netwerkbijeenkomst in het kader van de Benchmark Grondbedrijfstaken georganiseerd. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden van 14:00 tot 16:00 uur in Amersfoort, De Observant (Stadhuisplein, Amersfoort).

Verslag VvG Regio Oost op bezoek bij Waterfront Harderwijk

24-09-2014
Op 24 september vond de jaarlijkse bijeenkomst van de VvG regio OOST plaats waarbij we met 35 deelnemers te gast waren bij projectbureau Waterfront van de gemeente Harderwijk. Het Waterfront bestaat uit een omvangrijke (ruim 100 hectare) herontwikkeling van de oeverlijn van Harderwijk. Het thema van de bijeenkomst stond in het teken van het omgaan met gebiedsontwikkeling in crisistijd.

Benchmark grondbedrijfstaken

17-09-2014

Praktijkvoorbeeld binnenstedelijke transformatie: op bezoek bij Waterfront Harderwijk!

11-08-2014
De bijeenkomst van de VvG regio Oost vindt dit jaar plaats op woensdag 24 september 2014 bij Waterfront Harderwijk. Op deze middag kunt u kennis maken met een praktijkvoorbeeld van binnenstedelijke transformatie, namelijk de omvangrijke herontwikkeling (ruim 100 hectare) van de oeverlijn van Harderwijk.

Cultuur snuiven op Overhoeks: hoe culturele voorzieningen een gebiedsontwikkeling op de kaart kunnen zetten

10-08-2014
Alweer twee jaar geleden kwam de Vereniging van Grondbedrijven Regio Noord-Holland voor het laatst bijeen op IJburg waar de deelnemers het particuliere opdrachtgeverschap in levende lijve konden aanschouwen. Hoog tijd om elkaar weer te ontmoeten en elkaar te informeren over alle ontwikkelingen op het gebied van grond(bedrijven) in de regio. Graag nodigen wij u uit voor de eerstvolgende bijeenkomst in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord.

Verslag Voorjaarscongres 2014: Gebiedsontwikkeling als goed verhaal

01-06-2014
Dé bouwput van Nederland is het stationsgebied van Utrecht. Deze grootschalige herontwikkeling verloopt nog volgens een strak masterplan, al zijn de teugels op onderdelen al gevierd. Binnen een entourage van hijskranen en graafmachines is het goed nadenken over actuele vraagstukken binnen de gebiedsontwikkeling. Is top-down helemaal passé, wordt het een en al bottom-up? Wat kunnen institutionele beleggers bijdragen aan het ontstaan van een echte huurwoningmarkt? Hoe veelbelovend of ingewikkeld is stedelijke herverkaveling in de praktijk? Wat leren we van de aanbestedingsprocedure Noordgebouw waarbij de gemeente de glossy brochure maakte om ontwikkelaars te inspireren tot een goed plan. De verleiders verleiden.

Het Watertorenberaad lanceert Essay Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl

06-04-2014
Het gemeentelijk grondbeleid is sterk onderhevig aan de veranderingen in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling. We kennen in feite p, f, q en t niet zomaar meer, oftewel prijs, functies, volume en tijd. Daar waar onzekerheid troef is, is het aan ons daarmee te leren omgaan. Het Watertorenberaad verkent hoe het grondbeleid -en in het bijzonder een Nota Grondbeleid, op deze nieuwe situatie kan worden afgestemd. Met de markt en maatschappij aan zet is situationeel grondbeleid geboden: actief-faciliterend. Want loslaten is wat anders dan laten vallen. Grondbeleid nieuwe stijl betekent overigens niet het einde van actief grondbeleid. Daar waar noodzakelijk, mogelijk en verantwoord blijft actief grondbeleid natuurlijk een prima instrument voor gemeenten.

Voorjaarscongres 21 mei 2014

31-03-2014
Het voorjaarscongres vindt plaats op woensdag 21 mei 2014 in Utrecht. De gemeente Utrecht is deze dag uw gastgemeente. Utrecht is een 2000 jaar oude stad met een jonge bevolking die voorlopig groeit, in ieder geval tot 400.000 inwoners. Een stad van kennis en cultuur en een stad die in 2015 de start van de Tour de France mag organiseren. U krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende gebiedsontwikkelingen in Utrecht.

Samen de crisis te lijf

06-03-2014
In december 2013 is de vierde Benchmark Grondbedrijfstaken afgerond. Daarin zijn de prestaties van 22 gemeenten op het gebied van grondbedrijfstaken onderling gemeten op vijf zogenoemde ‘prestatievelden’. Gezien het aantal deelnemers kan worden gesproken van een kleine steekproef, maar vanwege de diversiteit in grootte en de regionale spreiding kan ook worden gesproken van een goede afspiegeling van de Nederlandse grondbedrijven.

Gemeenten boeken af op grond, maar zijn er nog niet

20-12-2013
Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid en boeken af op grondposities. In 2012 hebben gemeenten € 1,1 miljard verlies genomen. Van 2010 tot en met 2012 hebben gemeenten in totaal € 3,3 miljard aan verlies genomen, waarvan € 2,6 miljard direct verlies en € 0,7 miljard winstvermindering.

Handreiking grondbeleid: wat u als raadslid moet weten

10-12-2013
Wat houdt grondbeleid precies in en welke keuzes kunt u daarbij als raadslid maken? Kiest u in de toekomst om faciliterend te worden aan private en particuliere initiatieven in uw gemeente of kiest u nog voor een actief grondbeleid? De uitgebreide Handreiking Grondbeleid voor raadsleden helpt u op weg.

Verslag Najaarscongres 2013: Vernieuwing en verbreding in gebiedsontwikkeling Kansen zien, kansen pakken!

02-12-2013
Welke kansen liggen er voor de gemeentelijke grondbedrijven om zich aan het eind van de crisis te herpakken? Op het VvG Najaarscongres traden ze voor het voetlicht in de vorm van middeldure huurwoningen en honderden miljoenen aan optimalisaties in gemeentelijke vastgoedportefeuilles. In de wijkontwikkelingsmaatschappij als een prima noodgreep wanneer een corporatie niet kan investeren. In een energiesprong in het vastgoed en in de technologie voor de stad van de toekomst. Of moeten de grondbedrijven een heel nieuwe richting inslaan? Dienstbaar worden aan het sociale domein. Initiatieven van onderop leren koesteren. Natuurlijk niet alle grond onder de voeten verliezen. Ook gewoon faciliterend grondbeleid. Daar kun je geen buil aan vallen, of toch? Misschien tijd om het kostenverhaal te wijzigen. Baatafroming, bespreekbaar? Of liever hogere gemeentelijke belastingen? In ieder geval is stedelijke herverkaveling een handig stuk gereedschap, al is de uitwerking nog best lastig.

Kansen zien, kansen pakken!

01-10-2013
Op het najaarscongres op 13 november a.s. zal worden ingegaan op vernieuwing en verbreding in gebiedsontwikkeling!

Tien leefregels om een mammoet te temmen

30-09-2013
De vastgoedcrisis heeft gemeentelijke grondbedrijven sterk onder druk gezet. Afgelopen jaren hebben gemeenten ingrijpende maatregelen getroffen om hun risico’s te beheersen en in een aantal geval aanzienlijke verliezen moeten nemen. Veel gehoord is de metafoor van de mammoettanker: het vraagt veel stuurmanskunst de in het verleden ingezette koers bij te sturen – nu we in laag water zijn beland. Bart Teulings kwam bij een aantal grondbedrijven over de vloer en heeft op basis daarvan tien leefregels gedestilleerd om risico’s beheersbaar te houden en vier type interventies om en het financiële resultaat bij te sturen.

Bijeenkomst VVG Regio Oost 25 september 2013

21-08-2013
Meer weten over het herbestemmen van monumentaal erfgoed? Op woensdag 25 september 2013 vindt een bijeenkomst van de VVG regio Oost plaats op bij het voormalig zendstation Radio Kootwijk. Op deze middag kunt u kennis maken met een praktijkvoorbeeld van het herbestemmen van vastgoed, namelijk een zeer bijzonder monumentaal gebouw in art-decostijl omringd door ongerepte natuur.

Regionaal grondbeleid niet ei van Columbus

20-06-2013
Ondanks dat het tegenovergestelde regelmatig beweerd wordt, blijkt uit onderzoek van de Actieagenda Bouw dat van regionaal grondbeleid geen wonderen verwacht mogen worden. “We zeggen niet dat het niet kan werken”, aldus Adriaan Visser, trekker van het Actieteam ‘Regionaal Grondbeleid’. “Over het algemeen blijken er in de praktijk te veel haken en ogen aan te zitten, zoals verevening en beperkte woonmobiliteit tussen gemeenten, om te pleiten voor een grote algemene uitrol ervan”.

Open College Gemeenten 11 juni 2013

03-06-2013
Hoe houd ik met beperkte middelen mijn maatschappelijke doelen overeind? Hoe geef ik vorm aan een meer faciliterende rol? Hoe kom ik tot verantwoorde strategische keuzen tussen alle projecten die lopen? Hoe kan ik met organische gebiedsontwikkeling de risico’s van investeringen in infrastructuur veilig stellen? Hoe zorg ik voor een wenkend perspectief voor investeerders in mijn gemeente, zonder te vervallen in al oude blauwdruk stedenbouw?

Bijdrage VvG aan Commissie Huizenprijzen

19-02-2013
In het kader van het parlementair onderzoek naar de totstandkoming van kosten en prijzen van woningen, heeft de tijdelijke commissie Huizenprijzen de VvG onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over Grondprijzen. Op vrijdag 15 februari heeft de VVG deelgenomen aan het rondetafelgesprek met de commissie samen met o.a. wethouders uit verschillende gemeenten. Er is gesproken over het verleden en de huidige situatie van gemeentelijke grondbedrijven en het gevoerde grondbeleid. De leden van de tijdelijke commissie Huizenprijzen hebben vooraf een gespreksnotitie van de VvG ontvangen, waarin op de vragen van de commissie in ingegaan.

Voorjaarscongres 24 april 2013 in Maastricht

13-02-2013
Ditmaal vindt het congres in het uiterste zuiden van het land plaats, in de mooie stad Maastricht. De gemeente Maastricht is deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende gebiedsontwikkelingen.

Verslag Najaarscongres 2013: Laat het plan los!

09-02-2013
De titel van het Vvg Najaarscongres op 14 november jl. hield zich nog op de vlakte. Landschap. Ga zitten en geniet. Maar een lieflijk tafereel was het natuurlijk niet. Toch, met de conjuncturele inzinking als vertrekpunt, keek een aantal sprekers vastberaden vooruit. Naar de nabije toekomst waarin het landschap van de gebiedsontwikkeling flink op de schop gaat. Ruim baan voor de omgekeerde ontwikkelingsketen. Tijd voor de spontane stad. Laat het toeval toe, omarm het kleine initiatief, probeer niet alles te controleren maar laat meer los!

Oproep nieuw lid kascontrolecommissie VvG

09-02-2013
Ieder jaar zijn er twee leden van de kascontrolecommissie nodig om de financiële administratie van de VVG te beoordelen. De balans voor het jaar 2012 is klaar, maar moet nog door de kascontrolecommissie gecontroleerd worden alvorens deze in de algemene ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. We zijn nu op zoek naar een nieuw lid van de commissie. Wij nodigen daarom iedereen, uiteraard moet zij/hij wel lid zijn van VVG, uit zich aan te melden als lid van deze commissie. Uiteraard zullen de onkosten worden vergoed en ontvangt u een lunch van de VVG. Als u geïnteresseerd bent kunt u met Judith Wicherson contact opnemen via het emailadres: info@vvg.nl of 070-3738669.

Laatste kans aanmelding benchmark grondbedrijfstaken 2013!

09-02-2013
Binnenkort start de benchmark 2013 en wordt de vierde ronde van de Benchmark Grondbedrijfstaken gehouden. Deze benchmark zal het boekjaar 2012 onder de loep nemen. Een interessant jaar om te onderzoeken, omdat de gevolgen van de economische crisis daarin ten volle zichtbaar worden. Hoe beperk je de plankosten, hoe kun je nog productie realiseren? Een goed moment ook om deel te nemen aan een benchmark, waarin het doel is om van elkaar te leren en “best practices” direct toe te passen in de eigen praktijk. De VVG raad u van harte aan u als(nog) deelnemer aan te melden voor de benchmark. Meer informatie kunt u hier nalezen en voor vragen kunt u contact opnemen met Theo Ram van Royal HaskoningDHV (06 – 50 213 463, theo.ram@rhdhv.com) of Wim Vos van BMC (06 – 20351356, wimvos@bmc.nl). De benchmark grondbedrijfstaken wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV (www.rhdhv.nl) en BMC (www.bmc.nl) in samenwerking met de VvG.

Focus, schrap en regionaal plannen in de toekomst

30-10-2012
Op 27 september heeft de VvG regio Gelderland een bijeenkomst georganiseerd en waren de genodigden te gast bij Metaglas BV te Tiel, gelegen op één van de bedrijventerreinen binnen de Regio Rivierenland tegenover de te realiseren overslaghaven ‘Logistieke hotspot Rivierenland’. Als thema stond centraal: Regionale samenwerking op het gebied van herprogrammering en planning van bedrijventerrein.

Aanmelding voor VvG Najaarscongres 14 november a.s. staat open!

09-10-2012
Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor het congres 'Het landschap van gebiedsontwikkeling in beeld' op 14 november 2012 in de Reehorst te Ede. Thema’s als ‘anders samenwerken en nieuwe rollen’ en ‘spontane en flexibele toepassingen in Nederland en internationale praktijkvoorbeelden’ staan centraal.

Uitnodiging Intervisiebijeenkomst Gemeenten 10 oktober 2012

12-09-2012
De VvG krijgt meerdere vragen binnen vanuit grondbedrijven dat er behoefte is aan overleg over hoe grondbedrijven om moeten gaan met de crisis en de bezuinigingen die daaruit voortvloeien, maar ook hoe verder te ontwikkelen in toekomst. Daarbij wordt gesproken over het grondbeleid, de rol van het grondbedrijf in de markt en de plaats van het grondbedrijf in de gemeentelijke organisatie.

Uitnodiging Regiobijeenkomsten

21-08-2012
Bij de VvG Regio Gelderland kunt u kennis maken met een praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking op het gebied van herprogrammering en planning van bedrijventerreinen en wordt ingegaan op de gezamenlijke aanpak van Regio Rivierland om een dreigend overaanbod van bedrijventerrein te voorkomen. De bijeenkomst van de VvG regio Noord-Holland zal plaatsvinden op IJburg in Amsterdam en staat in het teken van gebiedsontwikkelingen nieuwe stijl waarbij onder meer aandacht zal worden besteed aan particulier opdrachtgeverschap en het concept van de Solid, een gebouw met een vrije mix van wisselende functies.

Verslag voorjaarscongres 2012

13-06-2012
Het voorjaarscongres vond plaats op woensdag 13 juni 2012 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort was deze dag uw gastgemeente waarbij de mogelijkheid werd geboden om kennis te maken met verschillende gebiedsontwikkelingen in de stad.

Verzoek om deelname onderzoek Bovenplanse Kosten en Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling

18-03-2012
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties zijn een onderzoek gestart naar de mate waarop gemeenten bijdragen aan bovenplanse kosten en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen vragen en ontvangen van projectontwikkelaars/private eigenaren. Het gaat hierbij om bijdragen die sinds de invoering van de Wro in 2008 mogelijk zijn via structuurvisies maar ook om bijdragen die door gemeenten en projectontwikkelaars/private eigenaren al sinds jaar en dag betaald worden vanuit de grondexploitaties.

VvG regio Gelderland bijeenkomst: De stedelijke herontwikkeling in Zutphen

19-09-2011
Op 7 september heeft de VvG regio Gelderland een bijeenkomst georganiseerd en waren de genodigden bijeengekomen in het informatiecentrum Waterkwartier te Zutphen. Als thema stond de stedelijke herontwikkeling van wijken centraal.

Uitnodiging bijeenkomst VvG Regio Gelderland

10-08-2011
U wordt van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de Vereniging van Grondbedrijven Regio Gelderland om een interessante en boeiende middag over stedelijke herontwikkeling van Wijken mee te maken. De bijeenkomst wordt op woensdag 7 september 2011 gehouden in het informatiecentrum Waterkwartier aan de Vijfmorgenstraat 106 te Zutphen.

Programma 30-jarig Lustrumcongres bekend

15-03-2011
De Vereniging van Grondbedrijven bestaat 30 jaar! Vanwege dit heugelijke feit willen wij u uitnodigen voor het Lustrumcongres, waarbij we een speciale programma hebben samengesteld voor het Lustrumcongres ‘Eigen haard is zelfbouw waard!’ op woensdag 20 april 2011 te Almere en Lelystad. Wij bieden u de mogelijkheid te voet, per bus en per boot kennis te maken met een aantal binnenstedelijke en havenontwikkelingen in de gemeenten Almere en Lelystad. Op het congres zal worden ingegaan op het thema particulier opdrachtgeverschap en de ervaringen van deze gemeenten met de toepassing van verschillende varianten van zelfbouw. Tevens krijgt u volop de gelegenheid om uitgebreid met uw collega’s uit andere gemeenten en het bedrijfsleven te spreken over deze ontwikkelingen en contacten te leggen en/of te verstevigen. Indien u het congres wenst bij te wonen, wordt u verzocht vóór 14 april 2011 aan te melden.

Handleiding Exploitatieplan en uitnodiging bijeenkomsten Actualiteiten Grondexploitatiewet 2011

20-01-2011
Vandaag is per post de Handleiding Exploitatieplan 2010 verzonden naar alle VvG-leden. U ontvangt deze handleiding namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VvG en VNG.

Regiobijeenkomst Zuid-West

07-02-2024
Op woensdag 7 februari jl. was de aftrap van de eerste bijeenkomst van VvG regio Zuid-West. Meer dan 60 enthousiaste deelnemers verzamelden zich voor deze bijeenkomst. Onder de kundige leiding van dagvoorzitter Maarten Sas, voorzitter van het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam, werden de aanwezigen bijgepraat door Jolande de Vries van De Lorijn raadgevers o.g. adviseurs, over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het voorkeursrecht en de gewijzigde onteigeningprocedure onder de Omgevingswet. De inzet van deze instrumenten kan van grote waarde zijn voor het realiseren van diverse woningbouwopgaven.

Najaarscongres 2023: Investeren in de ruimtelijke ontwikkeling: het spel en de spelers

01-11-2023
Op 1 november hadden we een goed bezocht en geslaagd VvG najaarscongres, vertrouwd in de Reehorst in Ede. Een terugblik.

Voorjaarscongres 2023: Slagkracht in roerige tijden

07-06-2023
Zeker nu de economische omstandigheden zijn verslechterd, is duidelijk dat de enorme woningbouwopgave alleen haalbaar is als het Rijk en de lagere overheden een veel actievere rol spelen. Actief grondbeleid is na het debacle van een decennium geleden weer nadrukkelijker in beeld. Het voorkeursrecht zou daarbij vaker strategisch ingezet kunnen worden. Naast de financiële impulsen van het Rijk is zelfs ingrijpen in de grondwaardesystematiek geen taboe meer.

Najaarscongres 2022: Bouwen, bouwen, bouwen #hoedan?

02-11-2022
Je kunt geen medium betreden/bezoeken of er is bijna dagelijks een item over de urgentie rond de woningbouw in Nederland. Het gaat dan onder meer over de woningbouwopgave van 100.000 woningen op jaarbasis, het tekort aan woningen voor jongeren op de huizenmarkt, de barrières die er zijn als gevolg van een dwalend stikstofbeleid of de explosief gestegen grondstoffenprijzen. Maar ook over het ontbreken van voldoende vakmensen, de oorlog in Oekraïne en de extra ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. In het kort samengevat: een voor Nederland indrukwekkende ambitie voor extra woningen, tegenover een flink aantal praktisch verlammende obstakels.

Voorjaarscongres 2022: leren van Almere

22-06-2022
Ditmaal vond het congres van de VvG plaats in Almere; de stad waar alles kan! Een unieke gastgemeente waar onze deelnemers de mogelijkheid kregen om te leren van project- en gebiedsontwikkeling à la Almere. Een aantrekkelijke stad om te wonen (6e plek van meest ideale woonplaatsen) een groeigemeente met een forse woonopgave, en grootse ambities. Zoals bijvoorbeeld de Floriade 2022! De enige echte wereldtuintentoonstelling met als sluitstuk een groene stadswijk die na deze expo aan de oever van het Weerwater verrijst.

Jubileumcongres 2021: de goede groei van de stad

22-09-2021
Nederland zit in een periode van forse (binnen)stedelijke groei. Gezien het schrikbarend opgelopen woningtekort kan het tempo bijna niet hoog genoeg liggen. Wildwest is echter geen optie, de ontwikkeling moet in goede banen worden geleid. Op het jubileumcongres van de Vereniging van Grondbedrijven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan bood gastgever Rotterdam een inkijkje in zijn uitgangspunten en keuzes. Goede groei op menselijke maat, het klinkt wellicht on-Rotterdams soft maar vat een veeleisende opdracht samen. De pas aangetreden Groningse stadsbouwmeester voegde daar een waarschuwing tegen eenheidsworst aan toe. In de jubileumpresentatie werd een lans gebroken voor terugkeer naar actief grondbeleid.

Coronavierluik: vierde talkshow

17-03-2021
De toon tijdens deze talkshow met Geert-Jan Put (bestuurslid VvG), Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys) en Jonas Onland (VNG Digitalisering en Innovatie) was hoopvol. De blik was deze keer op de toekomst (van binnensteden) gericht. Corona heeft wat de binnensteden betreft er voor gezorgd dat ontwikkelingen die al bezig waren zich veelal hebben versneld. Binnensteden moeten van een place to buy een place to be worden met een uniek visitekaartje. Daar is verbeelding voor nodig: outside the box denken is belangrijk.

Coronavierluik: derde talkshow

13-01-2021
Tijdens deze derde talkshow ging bestuurslid Jaap Haks met Geurt van Randeraat (directeur SITE Urban Development) en Harriët Tiemens (wethouder gemeente Nijmegen) onder leiding van Susanne Heering in gesprek over het effect van corona op de ambities in gebiedsontwikkeling. Deze ambities, zoals betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid, snel en groener bouwen, zijn allemaal van belang maar je kunt het geld maar één keer uitgeven. Hoe moet je hier mee omgaan?

Coronavierluik: tweede talkshow

02-12-2020
Tijdens deze tweede talkshow gingen Guido Mertens (zelfstandig adviseur) en Max Jeleniewski (programmamanager gebiedsontwikkeling bij Staedion) met elkaar in gesprek over het effect van corona op gebiedsontwikkelingen bij gemeenten en de bedrijfsvoering en risicobeheersing op de grondexploitaties. Zij hebben ook in bredere zin de gevolgen van deze crisis besproken en vergeleken deze met vorige crises; kun je de gevolgen inschatten en kan hierop geanticipeerd worden? En wat vraagt het aan gemeentelijke visie, beleid en bedrijfsvoering?

Coronavierluik: eerste talkshow

25-11-2020
De VvG organiseerde een viertal talkshows over de gevolgen van corona op gebiedsontwikkeling. Annius Hoornstra (voorzitter van de VvG) ging in gesprek met onze twee gasten Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK) en Pieter Bregman (directeur Nijestee) over de effecten van corona op de woningmarkt. Allerhande onderwerpen kwamen aan bod: van de Aanvullingswet Grondeigendom tot bruikbare tools voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling. Van de woningbouwimpuls tot de sociale woningvoorraad. Susanne Heering leidde het gesprek.

Najaarscongres 2019: Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiële uitdagingen

13-11-2019
De opgaven voor gebiedsontwikkeling worden nog aldoor ingewikkelder maar de oplossingsruimte evolueert mee. Betere samenwerking, betere wettelijke instrumenten, innovatieve oplossingen en andere financiële arrangementen geven voldoende armslag om met de toegenomen complexiteit om te gaan. Het optimistische verhaal dat je kon overhouden aan het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven.

Voorjaarscongres 2019:

13-11-2019
De opgaven voor gebiedsontwikkeling worden nog aldoor ingewikkelder maar de oplossingsruimte evolueert mee. Betere samenwerking, betere wettelijke instrumenten, innovatieve oplossingen en andere financiële arrangementen geven voldoende armslag om met de toegenomen complexiteit om te gaan. Het optimistische verhaal dat je kon overhouden aan het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven.

Regiobijeenkomst Zuid-West

07-02-2024
Op woensdag 7 februari jl. was de aftrap van de eerste bijeenkomst van VvG regio Zuid-West. Meer dan 60 enthousiaste deelnemers verzamelden zich voor deze bijeenkomst. Onder de kundige leiding van dagvoorzitter Maarten Sas, voorzitter van het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam, werden de aanwezigen bijgepraat door Jolande de Vries van De Lorijn raadgevers o.g. adviseurs, over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het voorkeursrecht en de gewijzigde onteigeningprocedure onder de Omgevingswet. De inzet van deze instrumenten kan van grote waarde zijn voor het realiseren van diverse woningbouwopgaven.

Najaarscongres 2023: Investeren in de ruimtelijke ontwikkeling: het spel en de spelers

01-11-2023
Op 1 november hadden we een goed bezocht en geslaagd VvG najaarscongres, vertrouwd in de Reehorst in Ede. Een terugblik.

Voorjaarscongres 2023: Slagkracht in roerige tijden

07-06-2023
Zeker nu de economische omstandigheden zijn verslechterd, is duidelijk dat de enorme woningbouwopgave alleen haalbaar is als het Rijk en de lagere overheden een veel actievere rol spelen. Actief grondbeleid is na het debacle van een decennium geleden weer nadrukkelijker in beeld. Het voorkeursrecht zou daarbij vaker strategisch ingezet kunnen worden. Naast de financiële impulsen van het Rijk is zelfs ingrijpen in de grondwaardesystematiek geen taboe meer.

Najaarscongres 2022: Bouwen, bouwen, bouwen #hoedan?

02-11-2022
Je kunt geen medium betreden/bezoeken of er is bijna dagelijks een item over de urgentie rond de woningbouw in Nederland. Het gaat dan onder meer over de woningbouwopgave van 100.000 woningen op jaarbasis, het tekort aan woningen voor jongeren op de huizenmarkt, de barrières die er zijn als gevolg van een dwalend stikstofbeleid of de explosief gestegen grondstoffenprijzen. Maar ook over het ontbreken van voldoende vakmensen, de oorlog in Oekraïne en de extra ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. In het kort samengevat: een voor Nederland indrukwekkende ambitie voor extra woningen, tegenover een flink aantal praktisch verlammende obstakels.

Voorjaarscongres 2022: leren van Almere

22-06-2022
Ditmaal vond het congres van de VvG plaats in Almere; de stad waar alles kan! Een unieke gastgemeente waar onze deelnemers de mogelijkheid kregen om te leren van project- en gebiedsontwikkeling à la Almere. Een aantrekkelijke stad om te wonen (6e plek van meest ideale woonplaatsen) een groeigemeente met een forse woonopgave, en grootse ambities. Zoals bijvoorbeeld de Floriade 2022! De enige echte wereldtuintentoonstelling met als sluitstuk een groene stadswijk die na deze expo aan de oever van het Weerwater verrijst.

Jubileumcongres 2021: de goede groei van de stad

22-09-2021
Nederland zit in een periode van forse (binnen)stedelijke groei. Gezien het schrikbarend opgelopen woningtekort kan het tempo bijna niet hoog genoeg liggen. Wildwest is echter geen optie, de ontwikkeling moet in goede banen worden geleid. Op het jubileumcongres van de Vereniging van Grondbedrijven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan bood gastgever Rotterdam een inkijkje in zijn uitgangspunten en keuzes. Goede groei op menselijke maat, het klinkt wellicht on-Rotterdams soft maar vat een veeleisende opdracht samen. De pas aangetreden Groningse stadsbouwmeester voegde daar een waarschuwing tegen eenheidsworst aan toe. In de jubileumpresentatie werd een lans gebroken voor terugkeer naar actief grondbeleid.

Coronavierluik: vierde talkshow

17-03-2021
De toon tijdens deze talkshow met Geert-Jan Put (bestuurslid VvG), Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys) en Jonas Onland (VNG Digitalisering en Innovatie) was hoopvol. De blik was deze keer op de toekomst (van binnensteden) gericht. Corona heeft wat de binnensteden betreft er voor gezorgd dat ontwikkelingen die al bezig waren zich veelal hebben versneld. Binnensteden moeten van een place to buy een place to be worden met een uniek visitekaartje. Daar is verbeelding voor nodig: outside the box denken is belangrijk.

Coronavierluik: derde talkshow

13-01-2021
Tijdens deze derde talkshow ging bestuurslid Jaap Haks met Geurt van Randeraat (directeur SITE Urban Development) en Harriët Tiemens (wethouder gemeente Nijmegen) onder leiding van Susanne Heering in gesprek over het effect van corona op de ambities in gebiedsontwikkeling. Deze ambities, zoals betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid, snel en groener bouwen, zijn allemaal van belang maar je kunt het geld maar één keer uitgeven. Hoe moet je hier mee omgaan?

Coronavierluik: tweede talkshow

02-12-2020
Tijdens deze tweede talkshow gingen Guido Mertens (zelfstandig adviseur) en Max Jeleniewski (programmamanager gebiedsontwikkeling bij Staedion) met elkaar in gesprek over het effect van corona op gebiedsontwikkelingen bij gemeenten en de bedrijfsvoering en risicobeheersing op de grondexploitaties. Zij hebben ook in bredere zin de gevolgen van deze crisis besproken en vergeleken deze met vorige crises; kun je de gevolgen inschatten en kan hierop geanticipeerd worden? En wat vraagt het aan gemeentelijke visie, beleid en bedrijfsvoering?

Coronavierluik: eerste talkshow

25-11-2020
De VvG organiseerde een viertal talkshows over de gevolgen van corona op gebiedsontwikkeling. Annius Hoornstra (voorzitter van de VvG) ging in gesprek met onze twee gasten Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK) en Pieter Bregman (directeur Nijestee) over de effecten van corona op de woningmarkt. Allerhande onderwerpen kwamen aan bod: van de Aanvullingswet Grondeigendom tot bruikbare tools voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling. Van de woningbouwimpuls tot de sociale woningvoorraad. Susanne Heering leidde het gesprek.

Najaarscongres 2019: Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiële uitdagingen

13-11-2019
De opgaven voor gebiedsontwikkeling worden nog aldoor ingewikkelder maar de oplossingsruimte evolueert mee. Betere samenwerking, betere wettelijke instrumenten, innovatieve oplossingen en andere financiële arrangementen geven voldoende armslag om met de toegenomen complexiteit om te gaan. Het optimistische verhaal dat je kon overhouden aan het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven.

Voorjaarscongres 2019:

13-11-2019
De opgaven voor gebiedsontwikkeling worden nog aldoor ingewikkelder maar de oplossingsruimte evolueert mee. Betere samenwerking, betere wettelijke instrumenten, innovatieve oplossingen en andere financiële arrangementen geven voldoende armslag om met de toegenomen complexiteit om te gaan. Het optimistische verhaal dat je kon overhouden aan het najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven.