Enquete actuele grondexploitatiemodellen bij woningbouwprojecten

24-11-2015

Er zijn veel discussies gaande over de problemen bij en toekomst van gebiedsontwikkeling, in het bijzonder wat betreft woningbouwprojecten. Deze discussies kunnen uitsluitend gefundeerd worden gevoerd indien er een duidelijk kwantitatief beeld bestaat met betrekking tot de publiek-private rolverdeling bij grondexploitaties voor dergelijke projecten. Graag vragen wij uw aandacht voor een onderzoek naar grondexploitatiemodellen dat wordt uitgevoerd door de Amsterdam School of Real Estate, het Instituut voor Bouwrecht en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het onderzoek wordt uitgevoerd met inhoudelijke steun en een financiële bijdrage van de ministeries van BZK en I&M.

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder gemeenten die een kwantitatief beeld moet opleveren van de verhouding publiek-privaat bij grondexploitaties in de periode 2010-2015. Daarbij beperken wij ons tot woningbouwprojecten met 10 of meer woningen in deze periode.

Doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van mogelijke verschuivingen in de verhouding publiek-privaat bij grondexploitaties. Hoewel de enquêteresultaten geanonimiseerd zullen worden verwerkt en weergegeven wordt in de enquête desalniettemin gevraagd naar de naam van projecten en contactpersonen. Dit komt omdat het onderzoek tevens een kwalitatieve component kent. Voor de uit enquête blijkende vormen van grondexploitatie en diverse startsituaties met betrekking tot de grondeigendomsverdeling zullen respondenten worden benaderd voor diepte-interviews, waarbij zal worden gevraagd naar de motieven (risicobeheersing, verdienperspectief, schadebeperking) om de samenwerking op de vastgelegde wijze in te richten en op project specifieke omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de keuze van de publiek-private afspraken bij de grondexploitatie. Uiteraard zal dit pas na toestemming van en overleg met respondenten gedaan worden.

Voor het verkrijgen van het kwantitatieve beeld is medewerking van gemeenten nodig en bij deze attenderen wij u op dit onderzoek. Indien u medewerking wilt verlenen aan dit onderzoek kunt u de enquête in te vullen. Om de drempel voor het invullen van de enquête laag te houden is gekozen voor een compacte, online enquête. De enquête kunt u invullen via de deze link.

Voor de volledigheid nog het volgende: de VVG is inhoudelijk niet betrokken bij het onderzoek. Voor specifieke vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Arjan Bregman van het IBR, te bereiken via agbregman@ibr.nl, (070) 314 15 06 en 06 53524601.

De onderzoeksresultaten zullen uiteraard met u gedeeld worden.