Bijdragen toegekend voor grootschalige woningbouw

26-06-2023

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft vorige week vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat 25 gemeenten een bijdrage krijgen uit het gebiedsbudget voor woningbouwprojecten in de zeventien NOVEX grootschalige woningbouwlocaties (de bedragen uit het gebiedsbudget zijn vastgesteld bij de jaarlijkse ronde Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving met provincies en regio’s). Hiermee kunnen gemeenten publieke tekorten bij de gebiedsontwikkeling (deels) afdekken. Voor de realisatie van nieuwe woningbouw is 475 miljoen euro beschikbaar.

Aantrekkelijke woonwijken

De gebiedsbudgetten zijn gereserveerd voor de zeventien aangewezen locaties voor grootschalige woningbouw. De bijdragen zijn voor het inrichten van aantrekkelijke woonwijken, bijvoorbeeld door investeringen in groen, pleinen, verduurzaming en het verplaatsen van belemmerende activiteiten. Het gebiedsbudget stimuleert, samen met de 6 miljard euro uit het Mobiliteitsfonds, de bouw van ten minste 240.000 woningen.

Betaalbare woningen

Per gehonoreerd project is de Rijksbijdrage maximaal 50 procent. Verder moet minimaal de helft van de geplande woningbouw binnen het betaalbare segment vallen.

De NOVEX grootschalige woningbouwlocaties maken onderdeel uit van de regionale verstedelijkingsstrategieën uit de Nationale Omgevingsvisie en de vast te stellen nieuwe Nota Ruimte.