Nakoming van een toezegging door de overheid

08-02-2022

Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad naast het zgn. Didam-arrest, ook een arrest gewezen over de nakoming van een toezegging (klik hier om het arrest te lezen).

Het is goed om kennis te nemen van dit arrest: als overheid moet je uitkijken met wat je (toe)zegt want in geval van een toezegging ontstaat (in beginsel) gehoudenheid om deze toezegging na te komen. Aan de orde was de vraag volgens welke maatstaf een overheidstoezegging door de Staat dient te worden beoordeeld. 

Er was in deze zaak in de onteigeningsprocedure wel een toezegging gedaan, maar na belangenafweging werd geoordeeld dat de toezegging niet nagekomen hoefde te worden.