Beleidsadviseur wonen bij de VNG

22-12-2021

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen we door voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen op de agenda te zetten en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. Wij helpen gemeenten bij het maken van hun beleid en behartigen hun belangen bij de rijksoverheid en andere stakeholders. Het VNG-Bureau heeft adviseurs op alle beleidsterreinen die voor gemeenten belangrijk zijn. Het team Leefomgeving bestaat uit ongeveer 20 medewerkers die kennis hebben van het fysiek domein. Dit team is op zoek naar:

Beleidsadviseur wonen

18 uur per week, tijdelijk voor 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging

Wat ga je doen?
Het beleidsterrein wonen staat momenteel hoog op de politieke agenda. Er liggen grote opgaven als het gaat om nieuwbouw, verduurzaming van de woningvoorraad en betaalbaarheid van het wonen. Samen met de huidige drie beleidsadviseurs wonen vertegenwoordig je gemeenten in overleggen met het rijk en andere partijen. Je onderhoudt contact met medewerkers van gemeenten uit het hele land. Je bevordert de verzameling en uitwisseling van kennis en data. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren, een ondersteuningsprogramma met partners op te zetten, een handreiking te maken of een monitor op te zetten.

Ontwikkelingen waarbij de nieuwe collega zal worden betrokken
Gemeenten hebben een cruciale rol in het stimuleren en reguleren van de woningmarkt. Er zijn de afgelopen jaren diverse tijdelijke subsidieregelingen voor woningbouw geweest. Wij verwachten dat het nieuwe kabinet gaat werken aan nieuwe structurele subsidies, waarbij een belangrijke rol voor gemeenten is weggelegd. De VNG wordt door het rijk betrokken bij de totstandkoming daarvan. Er komen veranderingen in de Huisvestingwet. Dat betekent dat wij de VNG-modelhuisvestingsverordening en de daarbij behorende handreiking gaan aanpassen. Aan gemeenten is gevraagd om voldoende standplaatsen voor woonwagens te realiseren. Dat is geen eenvoudige opgave en wij proberen gemeenten daarbij te helpen. Andere doelgroepen waar wij beleidsmatig nauw bij betrokken zijn, zijn degenen die naast wonen ook zorg nodig hebben, statushouders, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers. De VNG is opdrachtgever voor de lokale monitor wonen. Deze bevat gegevens op een laag aggregatieniveau die lokale partijen kunnen gebruiken voor de onderbouwing van hun beleid. De komende jaren willen wij de monitor uitbreiden met nieuwe gegevens, met name over diverse aandachtsgroepen van het woonbeleid. Verder is de VNG betrokken bij een landelijke monitor plancapaciteit en bij een monitor nieuwbouw door woningcorporaties. We proberen op diverse manieren transformaties van verouderde gebieden en gebouwen te bevorderen. Tot slot zijn we bezig met actief gemeentelijk grondbeleid: hoe kunnen overheden de woningbouw bevorderen door zelf grondposities in te nemen en de ontwikkeling te initiëren? Het exacte takenpakket hangt ook af van de kennis en ervaring van onze nieuwe collega.
Een typische dag als adviseur is heel dynamisch. Zo ben je bijvoorbeeld ’s ochtends in overleg met vertegenwoordigers van rijk, provincies en waterschappen over een gezamenlijke registratie van gegevens over bouwplannen. Daarna schrijf je een advies over een wetsvoorstel voor onze bestuurlijke commissie. ’s Middags zit je een klankbordgroep van gemeenteambtenaren voor over een nieuwe modelverordening. En daarna schrijf je een stukje voor onze lobbyist om een motie of amendement van de Tweede Kamer te becommentariëren. Tussendoor bel je een gemeente die per mail een lastige
vraag heeft gesteld over de Huisvestingswet. En je maakt vast een begin van het verslag van de klankbordgroep.

Gevraagde kennis en vaardigheden
- Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
- Je hebt enkele jaren ervaring met het werken bij of voor gemeenten.
- Je bent op de hoogte van ontwikkelingen op het beleidsveld wonen of daaraan verwante onderwerpen als ruimtelijk beleid, Omgevingswet of grondzaken.
- Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, je kan makkelijk opereren en samenwerken in verschillende netwerken (departementen, belangenorganisaties, gemeenten), zowel ambtelijk als bestuurlijk.
- Je kunt wat bij gemeenten leeft vertalen naar een VNG-inzet.
- Je kunt ontspannen omgaan met een grotendeels van buitenaf bepaalde agenda en ondertussen het overzicht houden en prioriteren op basis van gemeentelijke wensen en onze eigen agenda.
- Je kunt goed schakelen tussen abstracte en algemene discussies enerzijds en concrete oplossingen en praktische adviezen anderzijds.
- Je werkt zelfstandig, maar ook in wisselende teamsamenstellingen.

Wat bieden wij je?
Onze voorkeur gaat, gezien de tijdelijke aard van de functie, uit naar een detachering vanuit een gemeente. Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie. Een andere optie is inhuur van een zzp’er, via een bureau, of detachering vanuit een andere organisatie. Wij verwachten dat de werkzaamheden minimaal de helft van de tijd vanuit ons kantoor in Den Haag worden verricht, als de coronamaatregelen dit toelaten.


Voor informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Jeroen de Leede. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-22761791.
Wil je solliciteren, mail dan je persoonlijke motivatie en cv uiterlijk 23 januari 2022 naar werken@vng.nl.